Счетоводни и консултантски услуги от 1989 г.

Доходи на физически лица и ЕТ за 2014

В тях се включват доходи от наем, извън трудови право-отношения, доходи от разпореждане с недвижими имоти и финансови активи, доходи от лихви и др. Не са длъжни да подават декларация тези, които през годината не са имали доходи или са реализирали доходи само от трудови право-отношения, и то при положение, че работодателят им към 31.12.2014 е изчислил окончателният им годишен данък, както и в случаите когато няма да ползват данъчни облекчения. Някои от данъчните облекчения могат да се ползват само с подаване на годишна декларация независимо, че лицата нямат други доходи, освен от трудови право-отношения. Такива са облекченията за млади семейства за закупуване на жилище с ипотечен кредит. При определени условия тези млади семейства ползват намаление на годишната данъчната основа с размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище. На това облекчение имат право всички местни лица, получили ипотечен кредит от български банки или от банки, установени в други държави-членки на ЕС или държави страни по споразумението за ЕИП. Считано от 2014г на това облекчение имат право и чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в други държави-членки на ЕС или държави – страни по споразумението за ЕИП.

Важно! В годишната данъчна декларция по чл.50 от ЗДДФЛ се декларират всички дадени или получени от декларатора заеми през годината на стойност  по-голяма от 10 хил. лв., както и остатъци от получени или предоставени заеми от предходни години, ако сумата им надвишава 40 хил. лв. 

Новото през тази година  е, че декларациите  могат да се подават по електронен път не само с електронен подпис, а и с ПИК – персонален идентификационен код, който се издава безплатно от НАП.  Така много повече данъкоплатци ще могат да се възползват от 5% отстъпка от дължимия за до внасяне данък, ако подадат декларациите си до 31 март 2015 г. по електронен път и платят данъка си в срок до 30 април 2015. Отстъпката от 5%  за подадена декларация на хартия в срок до края на февруари отпадна.

 


09.03.15


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

16

Mar

Значително повишаване на праговете за социално осигуряване

7

Nov

СЕМИНАР: Осигурителни права при командироване на служители

Свържете се с нас

Email again:
Services