Счетоводни и консултантски услуги от 1989 г.

Как умно да разпределим авансовия данък

С  тази декларация се определя задължението и вида на авансовите  вноски през 2015г и се декларира техния размер на база най-добра прогноза на мениджмънта. В зависимост от оборота на фирмата през предходната година, фирмите дължат тримесечни или месечни авансови вноски, а тези с оборот под 300 000 лв се освобождават от това задължение. Точното прогнозиране и правилното деклариране на размера на вноските е много важно поради две причини: Първо, защото внасянето на декларираните авансови вноски е задължително в определените срокове текущо през годината и при  просрочие върху тях се начисляват лихви, независимо от последващия данъчен финансов резултат. От друга страна прогнозираните авансови вноски се сравняват с окончателния  корпоративен  данък, изчислен с данъчната декларация за годината и ако прогнозираният данък се различава с повече от 20% от окончателно изчисления, върху разликата отново се начисляват лихви.

За това е дадена възможност на фирмите да коригират първоначалната  прогноза в течение на годината със специална декларация по чл.88 от ЗКПО. Последния срок, в който може да се подаде коригираща декларация, е 15 декември на текущата година. Предполага се, че до средата на декември мениджърите могат с достатъчна точност да определят очаквания финансов резултат, респективно дължимия корпоративен данък за годината. Полезно  е да се знае, че не е незаконно, ако първоначално се декларират „нулеви“ прогнозни авансови вноски , а към 15 декември се коригира прогнозата и се внесе сума, близка до очаквания реален данък за годината. В този случай лихви за предходните месеци не се дължат. 


12.03.15


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

16

Mar

Значително повишаване на праговете за социално осигуряване

7

Nov

СЕМИНАР: Осигурителни права при командироване на служители

Свържете се с нас

Email again:
Services