С какви промени започва 2016 г. 

2016 с нов закон за счетоводството

От 1 януари влиза в сила новия закон за счетоводство.  Оснавната идея на закона е синхронизирането с Директива 2013/34/ЕС, но са въведени и редица други промени.

Със закона се въвеждат нови критерии (единни за всички страни от ЕС) за категоризиране на предприятията и икономическите групи. Предприятията са категоризирани в 4 групи: микро, малки, средни и големи, а икономическите групи в 3 – малки, средни и големи.

На тази база, през 2016 всички предприятия въз основа на показателите си към 31 декември 2015, трябва да определят категорията си.

В зависимост от категорията, към която принадлежи предприятието има съществена промяна в съдържанието и публичността на Годишните Финансово Отчети.

–       Микро- и малките предприятията, не подлежащи на задължителен одит, които са над 95% от предприятията в България, ще могат да съставят годишен отчет, който се състои само от съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите.

–       Отпада задължението на предприятията, които не подлежат на задължителен независим финансов одит да публикуват отчети си за приходите и разходите в Търговския Регистър.

–       Годишните финансови отчети да могат да се съставят от самите собственици на едноличните търговци, които водят едностранно счетоводство или от съдружници/собственици на микропредприятия, които не са осъществявали дейност през годината.

Отпада задължителния одит на акционерните дружества, които не превишават критериите за оборот, персонал и стойност на активите.

За първи път големите предприятия, които са предприятия от обществен интерес и които са с персонал над 500 души ще изготвят  Нефинансова декларация.

Увеличени са размерите на глобите за административни нарушения, както и са добавени нови нарушения, например:

Чл. 70. (1) Ръководител, който допусне съставяне на счетоводен документ и/или отчитане на стопанска операция, които изкривяват или изопачават имущественото и финансовото състояние на предприятието, или отчитане на фиктивна или привидна сделка, включително подкупването на длъжностни лица, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв.

Минималната работна заплата се увеличава на 420 лева от 1 януари 2016 година,

което е и най-ниския минимален осигурителен доход за страната. По икономически дейности, минималните осигурителни доходи са увеличени средно с 7.5% за 2016 в сравнение с 2015. Запазват се размерите и съотношениета на вноски за държавно и обществено осигиряване, както и съотношението между роботника и работодателя.  

Максималният осигурителен доход се запазва 2 600 лева.

Вноски за здравно осигуряване

След промяната в Закона за здравното осигуряване от началото на 2016 г., хората с прекъснати здравноосигурителни права могат да ги възстановят от датата на заплащане на всички дължими вноски за период от 5 години, а не както беше до сега 3 г.

Плащания в брой се ограничават до 10 000 лева

От 1 януари 2016 разплащанията в брой, независимо от вида на валута се ограничават от позволените до сега 15 000 лева до 10 000 лева, което е новия минимален праг.

Авансово облагане на доходи на физически лица

Доходите на физически лица от други източници (лихви по заеми от местни физически лица, награди от игри и участия в състезания др.) ще се облагат авансово на тримесечие с данък 10%, съгласно промените в ЗДДФЛ от началото на 2016 г.  До сега тези доходи се облагаха само на годишна база, чрез подаване на годишна данъчна декларация. В случаите когато доходът е получен от предприятие или самоосигуряващо се лице, то те ще имат задължението да го удържат при изплащането му.

Ново при плащането на местни данъци и такси

От началото на годината отпада данъчното облекчение за сгради, придобили сертификат за енергийна ефективност в следствие санирането им с публични средства.

Декларация при прекратяване на дружества

Въвежда се изискване за деклариране на дължимия корпоративен данък при прекратяване дружество.  Декларацията ще се подава в същия срок от 30 дена, в който се плаща и данъка.

Сделки с държавни ценни книжа

От 1 януари 2016 сделките с държавни ценни книжа, извършени на регулиран пазар няма да се облагат с данък при източника, съгласно чл. 196 от ЗКПО.

Recent Posts

януари 11, 2023

БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВО Преди да предприемете стопанска дейност в България, е необходимо да изберете тип на юридическото лице. Търговският закон урежда и регулира търговските предприятия.…

Continue reading
март 16, 2022

Значително повишаване на праговете за социално осигуряване

На 7.03.2022 г. НАП публикува нови прагове на осигурителния доход. Минималната месечна работна заплата в момента е 650 лв. – за периода от 1 януари…

Continue reading
ноември 7, 2017

СЕМИНАР: Осигурителни права при командироване на служители

Leinonen Bulgaria има удоволствието да Ви покани на безплатен Семинар, на който ще бъдат дискутирани теми от практиката при краткосрочното и дългосрочно командироване на наети…

Continue reading