Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

COVID-19 ja majandusraskustes ettevõtete toetamine

1. TÖÖTASU HÜVITIS


Selleks, et paljude tööandjate majandusraskustesse sattumist leevendada ning tagada töötajate jätkuv tööhõive ning töötasude maksmine, on vastu võetud muudatus Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2016. a määruses nr 130 „Tööhõiveprogramm 2017–2020“. Nimetatud määruse muudatused jõustusid alates 23.03.2020.


Tööandjal on õigus taotleda Töötukassast hüvitist, kui allpool nimetatud tingimustest on tööandja täitnud vähemalt 2 tingimust:


✓ tööandja käive või selle puudumisel tulu on kalendrikuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama kalendrikuu käibe või tuluga
✓tööandjal ei ole tööd kokkulepitud ulatuses vähemalt 30%-le töötajatest anda ja tööandja on töö mitteandmisel töötajatele maksnud keskmist tasu või vähendanud töötasu (töölepingu seaduse § 35 või § 37 alusel)
✓tööandja on vähemalt 30%-l töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30% ulatuses või töötasu alammäärani

Töötukassa maksab töötajale töötasu hüvitist 70% töötaja keskmisest töötasust, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot (bruto) ühe kalendrikuu kohta. Töötaja keskmist töötasu arvutatakse töötuskindlustuse seaduse koondamise kohta käivate töötuskindlustushüvitise reeglite järgi. 
Tööandja maksab töötajale vähemalt 150 eurot (bruto). Töötukassa ja tööandja peavad kokku maksma töötajale vähemalt tema tööajale vastavat alammääras töötasu.


Töötasu hüvitist on töötajal õigus saada kuni kahe kalendrikuu eest alates 1. märts 2020. a kuni 31.mai 2020.a.

Tööandja esitab töötasu hüvitise taotlemiseks töötukassale iga kalendrikuu kohta avalduse pärast töötasu töötajatele väljamaksmist üldjuhul viie kalendripäeva jooksul.

Töötasu hüvitise avalduste esitamise võimalus on avatud tööandjale e-töötukassas alates aprillist 2020.

2. PLANEERITAVAD MAKSUMUUDATUSED COVID-19 MÕJU LEEVENDAMISEKS 


Leinoneni nõustamise meeskond võtab kokku kavandatavad maksumuudatused, mida Eesti valitsus on planeerinud leevendamaks COVID-19 põhjustatud majandusraskusi.

Maksuintressi mittearvestamine


Kõikide maksuliikide osas kehtib maksuintresside vabastus tagasiulatuvalt perioodil 01.03.2020-01.05.2020. Kui nimetatud perioodil tekib ettevõttel mingi maksuliigi osas maksuvõlg, siis sellelt maksuvõlalt maksuintressi ei arvestata ja neid ei tule ka hiljem tagasiulatuvalt tasuda. Intresside tasumine peatatakse ka juba eelnevalt ajatatud maksuvõla puhul. Maksuintresside lühiajalise kaotamise eesmärk on julgustada ettevõtjaid esitama õigeaegselt ja korrektse ingoga maksudeklaratsioone majanduslikult keerulisel ajal, et nii saada parem ülevaade ettevõtete olukorrast kriisiajal.

 
Pea meeles, et intresside arvestus taastub alates 1. maist 2020. Kui peale 01.05.2020. a ei suudeta siiski tekkinud maksuvõlga tasuda, siis soovitame kaaluda ajatamist (vt lähemalt maksuvõlgade ajatamisest:https://www.emta.ee/et/eraklient/maksude-ja-nouete-tasumine-volad/maksuvolgade-ajatamine).

Kui valitsus kiidab heaks, siis pärast 01.05.2020 on maksuvõlal madalam intressimäär (sh ajatatud maksuvõlal)- senise 0,06% asemel 0,03% päevas.
Lisaks on võimalik pärast 01.05.2020 vähendada maksuvõlgade ajatamise korral intressi määra kuni 100% (ehk võimalik, et intressi ei pea tasuma üldse). Hetkel on maksimaalne võimalik intressi vähendamine 50%.


Peatatud on võlainfo avalikes kanalites

Maksu- ja Tolliamet on sulgenud avaliku võlapäringu. Lisaks ei avalikustata hetkel makstud maksude statistikat. NB! Riigihanke registri päringud jäävad töösse.

Sotsiaalmaksu kuumäär


- Kui märtsis, aprillis ja/või mais 2020 on töötaja palk alla sotsiaalmaksu kuumäära (540 eurot), siis tööandja saab maksta sotsiaalmaksu tegelikult makstud tasult ning ei pea tasuma sotsiaalmaksu kuumääralt. See tähendab, et kui töötaja on saanud aprilli eest töötasu nt 300 eurot, siis sotsiaalmaksu tuleb tasuda

tegelikult väljamakstud tasult 99 eurot.


-  Füüsilisest isikust ettevõtjate („FIE“) eest tasub esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilise makse summa riik. Kui FIE on avansilise makse juba tasunud, siis saab ta riigi poolt FIE ettemaksukontole kantud raha kasutada ükskõik millise maksukohustuse katmiseks või küsida tagasi oma pangakontole.


II kogumispensioni sammas

Planeeritakse kogumispensioni II samba sissemakse ajutist peatamist. Hetkel puudub täiendav info.

Hüvitatakse haiguslehed ja ärajäänud ürituste kulud


- 01.03.2020-01.05.2020 hüvitab riik töötaja esimesed kolm haiguspäeva kõikide töövõimetuslehtede osas.

-  Riik planeerib kompenseerida märtsis-aprillis toimuma pidanud, kuid COVID-19 tõttu ära jäänud kultuuri- ja spordiürituste otsesed kulud 3 miljoni euro ulatuses. kompensatsiooni saamise reeglid on väljatöötamisel

3. MAAELU EDENDAMISE SA JA SA KREDEX POOLT PAKUTAVAD

MEETMED


-  Maaettevõtted saavad pöörduda Maaelu Edendamise Sihtasutuse poole käenduse (kuni 50 miljonit eurot), käibelaenu (kuni 100 miljonit eurot) või maakapitali (kuni 50 miljonit eurot) saamiseks.

- Riik kavandab ettevõtete abistamiseks täiendavaid meetmeid finantseerimisasutuse Kredex kaudu. Hetkel töötatakse välja täpsemaid tingimusi, kuid valitsus on käinud välja järgnevad võimalused:


1)  kui pank leevendab laenutingimusi olemasoleva SA KredEx poolt tagamata pangalaenu tagasimaksegraafikut, annab SA KredEx laenule oma käenduse;
2)  maksimaalne käendussumma on 5 miljonit eurot ettevõtte kohta;
3)  võimaluse korral taastatakse fikseeritud käendus või tõstetakse käendusmäära
suuremaks kui 80% tagatavast kohustusest.

SA KredEx käibelaen – summas 500 miljonit eurot, järgmistel tingimustel:

1) SA KredEx annab ettevõttele käibelaenu koroonapuhangust tingitud likviidsusprobleemide ületamiseks, sh vajaduse korral pangalaenu maksete tasumiseks;
2)  maksimaalne laenusumma on 5 miljonit eurot ettevõtte kohta;
3)  intress on ca 4% aastas.

SA KredEx investeerimislaen – summas 50 miljonit eurot, järgmistel tingimustel: 


1) SA KredEx annab ettevõttele investeerimislaenu, et ära kasutada nii koroonaviiruse levikust tulenevalt tekkinud kui ka teisi uusi ärivõimalusi;
2) maksimaalne laenusumma on 5 miljonit eurot ettevõtte kohta;
3) intress on ca 4% aastas.

Märkus! Esmalt tuleb ettevõtjal siiski pöörduda oma kodupanka ning arutada pakutavaid võimalusi (laenu tagasimaksegraafiku leevendamist või näiteks uut laenu). Juhul kui pank näeb selleks täiendavat vajadust, kaasatakse KredEx. Otse KredExi poole pöörduda pole mõistlik, sest meetmete rakendamine toimub koostöös ettevõtja panga.

Juhul, kui teil on täiendavaid küsimusi, siis pöörduge allolevatel kontaktidel Leinonen ́i poole.

Kaire Rebane
Managing Director
kaire.rebane@leinonen.ee

Enid Songisepp
Head of Tax & Legal
enid.songisepp@leinonen.ee

Kristiina Alt
Senior Tax Advisor
kristiina.alt@leinonen.ee

Leinonen Estonia
www.leinonen.eu

page1image45798272

25.03.20


Author:

Enid Songisepp

Enid Songisepp

Head of Tax & Legal

+372 55901082, +372 6117700

Email: enid.songisepp@leinonen.ee

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

24

Nov

Leinonen OÜ nõustajate hinnangul on koondamised ja üha...

19

Sep

RAPPORT ANNUEL, JAHRESBERICHT VÕI MAJANDUSAASTA ARUANNE – OLULISED...

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services