Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

Maksumuudatused Eestis 2020-2021. aastal

Aasta 2020 on äsja ära saadetud, mistõttu heidame pilgu uude aastasse. Mida toob aasta 2021 maksumaastikule? Leinoneni nõustajad on teinud lühikese ülevaate olulistemast maksumuudatustest, millest osa jõustusid juba 2020 ja ülejäänud 2021.aastal.

Maksumäärad 2021

Eestis kehtivate maksumäärade osas muudatusi ei ole, see tähendab, et  jäävad kehtima kõik 2020 a. kehtinud maksumäärad.


Ülevaade kehtivatest maksumäärades (Eesti maksumääradest 2021)

Palgamaksud

Küll aga tuleks palgaarvestajal tähele panna, et alates 01.01.2021 on sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 584 eurot senise 540 euro asemel. Seega on uuest aastas sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 192,72 eurot kuus ning tuleb arvestada, et alates uuest aastast tuleks kontrollida II pensionisambaga liitumist.


Pensionireform


II pensioni sammas on alates 01.01.2021 vabatahtlik. See tähendab, et kõigil soovijatel, kes ei olnud II sambaga liitunud, on nüüd võimalik II pensioni sambaga liituda ning kõigil II pensioni samba omanikel on võimalus sissemaksete peatamine või näiteks üldse sambast lahkuda ja raha välja võtta.


Rohkem uutest võimalustest saab lugeda siit.


Seoses II pensioni samba muudatusega tuleb tööandjatel arvestada täiendava halduskoormusega, sest lisandub regulaarne kohustus hakata kontrollima, kas inimene on pensioni II sambas või mitte.


Töötu tööamps

Uus mõiste töötu tööamps hakkas kehtima juba tegelikult eelmisel aastal. Alates 01.09.2020 on töötuna registreeritud inimestel võimalik olla töötuna arvel ning teha kuni 8 päeva kuus ajutiselt tööd. See võimaldab töötutel proovida uut ametit või teha lühiajalisi projekte (anda näiteks loenguid või koostada artikleid), ilma et peaks end töötuna arvelt maha võtma.


Täpsemate reeglite kohta saab lugeda siit.


Tööampsu brutotasu ühekordne või kokku ei või olla rohkem kui 233,60 eurot. Täiendavalt maksustamisest saab lugeda siit.


Tulumaksu- ja maksukorralduse seadus

Alates 01.01.2021 tuleb välisriigi tööjõurendiettevõttel, mis rendib mitteresidendist töötajaid Eestis asuvale kasutajaettevõttele arvestada maksukohustuse tekkimisega Eestis. Enne 2021. aastat võis teatud konstruktsioonide korral tekkida olukord, kus Eesti äriühing rentis välisriigi tööjõurendiettevõttelt mitteresidendist töötajaid, kes teostasid töid Eestis, kuid nende töötasudelt ei makstud makse ei Eestisse ega ka välisriiki. Seetõttu võeti vastu maksumuudatus, millega soovitakse vältida ebavõrdset konkurentsi kodumaise ja välistööjõu vahel.


Sellest aastast hakkasid kehtima välisriigi tööjõurendi kasutamisega seotud maksustamissätteid, mille kohaselt ei ole maksustamise seisukohast enam oluline, kes on töötasu väljamaksja, vaid kes majanduslikult kannab Eestis töötamisega seonduvalt tööjõukulu. Ehk kuna renditööjõu kasutamise puhul maksab Eesti kasutajaettevõte renditöötaja tööjõukulu kinni läbi teenustasu arve, on kulukandjaks rendileandja. Lisaks sellisel juhul tuleb Eestis töötava mitteresidendist renditöötaja töötasu maksustada alates päevast, mil ta Eestis tööle asus. Seega, mitteresidendist äriühing, mis annab rendile tööjõudu või vahendab renditööjõudu Eesti kasutajaettevõtjale töö tegemiseks Eestis, on kohustatud end


1). registreerima Maksu- ja Tolliametis mitteresidendist palgamaksude maksjaks. Registreeringu saavad teie eest teostada Leinoneni nõustajad.


2). kandma oma töötajad, kes asuvad kasvõi lühiajaliselt Eestisse tööle, töötamise registrisse.


3). pidama töötasult kinni ja deklareerima kõik tööjõumaksud alates tööle asumise päevast ehk esimesest päevast Eestis. Teise liikmesriigi sotsiaalkindlustustõendi A1 olemasolul ei tule mitteresidendist tööandja ja renditöötaja sotsiaalmaksu ja -makseid Eestis tasuda.  

Nii töötajate registreerimisel kui ka edasise palgaarvestuse osas saab abiks olla Leinoneni raamatupidamise meeskond.


Mida tuleks tähele panna Eesti kasutajaettevõttel, kes kasutab välisriigi tööjõurendiettevõtte teenuseid?


Varasemalt plaaniti  mitteresidendist tööjõurendiettevõtja ja residendist kasutajaettevõtja vahelist solidaarset vastutus Eestis tekkiva maksukohustuse osas, kuid õnneks sellest siiski loobuti. Jõustunud seaduse kohaselt ei vastuta kasutajaettevõte solidaarselt mitteresidendiga tulumaksu kinnipidamiskohustuse täitmise eest, kuid kasutajaettevõtjal tuleb kontrollida   maksuhaldurilt,   kas   mitteresidendist tööjõurendiettevõtja on täitnud oma kohustust  end Maksu- ja Tolliametis registreerida. Kontrollikohustuse täitmata jätmist võidakse karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 EUR.


Käibemaksuseadus

Käibemaksuseaduse osas planeeritakse 01.07.2021 seisuga mitmeid piiriülese kaubandusega seotud muudatusi, mille kohta saab detailsemalt lugeda siit (käibemaksumuudatused 2021)

Aktsiisid

Tubakaaktsiis

alates 01.12.2020- 31.12.2022 ei loeta nikotiinisisaldusega ja ilma nikotiinisisalduseta tubakavedelikku alternatiivseks tubakatooteks ja neid ei maksustata sel perioodil tubakaaktsiisiga.


Kehtivad aktsiisimäärad kättesaadaval siit.


07.01.21


Author:

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

24

Nov

Leinonen OÜ nõustajate hinnangul on koondamised ja üha...

19

Sep

RAPPORT ANNUEL, JAHRESBERICHT VÕI MAJANDUSAASTA ARUANNE – OLULISED...

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services