Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

Negatiivne netovara - äriühingu omakapitali vastavusse viimine

Juhul kui äriühing ei teata registrile oma edasistest plaanidest või ignoreerib hoiatuskirja või määrust täielikult, siis on äriregistril õigus ühing sundlõpetada ning äriregistrist kustutada. See, kas tegemist on aktiivselt tegutseva äriühinguga või riiulifirmaga, ei oma siinkohal tähtsust.


VÕIMALUSED NETOVARA VASTAVUSSE VIIMISEKS

Kui osaühingul või aktsiaseltsil on netovara vähem kui nõutud, siis äriseadustik näeb ette järgmised viisid omakapitali vastavusse viimiseks:

  1. Osa- või aktsiakapitali suurendamine või vähendamine kas rahaliste või mitterahaliste sissemaksete abil;
  2. Äriühingu vabatahtlik likvideerimine või pankrotiavalduse esitamine;
  3. Äriühingu reorganiseerimine läbi ühinemise, jagunemise või ümberkujundamine;
  4. Muud võimalikud abinõud (investorite kaasamine, osaluse võõrandamine, täiendava reservi moodustamine).


MITTERAHALINE SISSEMAKSE KUI OMAKAPITALI PARANDAMISE VIIS

Praktikas kõige tavalisem omakapitali probleemi lahendamise viis on osanike või aktsionäride poolt tehtavad rahalised või mitterahalised sissemaksed äriühingusse.

Mitterahalise sissemakse esemeks võib olla omanike laen, võlanõue, mitmesugused esemed, kinnisvara - mistahes varaliselt hinnatav asi või õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet.

Selleks, et parandada omakapitali läbi mitterahalise sissemakse, tuleb koostada järgmised dokumendid:

  1. Osanike/ aktsionäride otsus;
  2. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise akt;
  3. Mitterahalise sissemakse üleandmise-vastuvõtmise akt;
  4. Avaldus äriregistrile;
  5. Vajadusel põhikirja muutmine või uue põhikirja koostamine;
  6. Vajadusel Eesti Väärtpaberite Keskregistri teavitamine, panga teavitamine, jms.

Juhul kui tegemist on aktsiaseltsiga, siis kontrollib audiitor mitterahalise sissemakse väärtuse piisavuse hindamist ning koostab selle kohta kirjaliku audiitori aruande.

Osaühingu puhul peab audiitor kontrollima vara väärtuse hindamist üksnes siis, kui OÜ kapital on vähemalt 25 000 EUR ning ja mitterahalise sissemakse väärtus ületab 1/10 osakapitalist. Kõikide osaühingute puhul, mille kapital on kuni 24 999 EUR, hindab mitterahalise sissemakse väärtust juhatus ning audiitor seda täiendavalt kontrollima ei pea.

Samuti kasutatakse praktikas vabatahtliku täiendava reservi loomise võimalust, mille moodustamise, kasutamise ja lõpetamise kord peab olema sätestatud ühingu põhikirjas.


Juhul kui vajate abi või nõustamist äriühingu omakapitali seadusega vastavusse viimisel või äriühingu reorganiseerimisel, võtke meiega ühendust ning leiame teile parima lahenduse.


15.03.16


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

7

Nov

Uued piirangud Covid viiruse ohjeldamiseks

1

Nov

Millised on võimalused töölepingu ülesütlemiseks enne tööle asumist?...

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services