Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

Olulisemad jõustunud ja jõustuvad maksumuudatused 2016. aastal

TULUMAKS

Päevaraha piirmäär suurenes

 • Välislähetuse päevaraha piirmäär 50 eurot esimese 15. päeva kohta.
 • Kõige rohkem 15. päeva kohta kuus. Ülejäänu osas endiselt 32 eurot päev.
 • Kui seni maksustati üle piirmäära maksmist erisoodustusena, siis alates 2016. on see töötasu.

Renditulu mõiste sätestati tulumaksuseaduses

 • TuMS kohaselt on rendituluks üür, rent, tasu hoonestusõiguse seadmise ja reaalkoormatise talumise eest ning seadusest või tehingust tuleneva eseme kasutamise piirangu talumise eest saadud muu tasu.
 • Renditulu hulka ei kuulu:
 • võlaõigusseaduse § 292 tähenduses kõrvalkulude ja § 293 tähenduses koormiste kandmine renditulu saaja eest või nende kandmise hüvitamine renditulu saajale;
 • TuMS § 19 lg 3 p 15 nimetatud summa tehnovõrgu ja -rajatise talumise eest makstav tasu talumiskohustusega seotud maalt tasutava maamaksu ulatuses.


Füüsilise isiku korteri rendiga seotud tulumaksusoodustus

 • VÕS tähenduses eluruumi üürilepingu alusel saadud üürist arvatakse tuludeklaratsioonis üürimisega seotud kulude katteks maha 20%.
 • Mahaarvamine kohaldub residendist füüsilistele isikutele, mitteresidentidele ning lepingulistele investeerimisfondidele.
 • Mahaarvamist ei kohaldata FIEdele.
 • Mahaarvamine kohaldub kõikidele maksumaksjatele, sõltumata kulutuste suurusest ning dokumentaalsete tõendite olemasolust.
 • Mahaarvamisel puudub summaline ülempiir.
 • Renditulu korral peetakse tulumaks endielt kinni väljamakselt, see tähendab, et mahaarvamist ei võeta arvesse kinnipidamise etapil, vaid ainult füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamisel.


Maksuvaba tulu

 • 2016 aastas 2040 kuus 170
 • 2017 aastas 2160 kuus 180
 • 2018 aastas 2280 kuus 190
 • 2019 aastas 2460 kuus 215

Pensionide täiendav maksuvaba tulu kasvas

 • 2700 aastas (225 euroni kuus)
 • (395 eurone pension on maksuvaba)

Koolituskulud

 • Seadusemuudatusega kaotati täiskasvanute hobikoolitusega seotud kulude tulumaksusoodustus.
 • Tasemekoolitusega seotud kulude, samuti kuni 18-aastaste noorte huviharidusega seotud kulude mahaarvamise õigus säilis muutumatuna.
 • Selleks, et täiskasvanud õppija saaks seoses täienduskoolitusega tulumaksusoodustust kasutada, peab täienduskoolituse läbiviijal olema täienduskoolituse läbiviimiseks tegevusluba või ta peab olema esitanud majandustegevusteate täienduskoolituse läbiviimiseks.

Koolituskuluna ei käsitata enam

 • AM-kategooria,
 • A-kategooria, A1- ega A2-alamkategooria,
 • B-kategooria ega B1-alamkategooria

mootorsõidukijuhi koolitusel osalemise eest tasutud kulusid.

Kui mootorsõidukijuhi koolitus on vajalik tööalaselt või seoses ettevõtlusega, siis tööandja saab oma töötajate või füüsilisest isikust ettevõtja enda koolitamiseks teha selliseid kulusid jätkuvalt maksuvabalt.

Kingituste ja annetuste piirmäär

 • Kui seni kehtis füüsilisele isikule kingituste ja annetuste maha arvamisel piirang (5% maksustamisperioodi tulust), siis alates 01.01.2016 piirmäär kaotatakse.
 • Muudatuse tulemusena võrdsustusid kingitused ja annetused mahaarvamise aspektist koolituskulude ning eluasemelaenu intressidega, millele kohalduvad ainult üldised piirmäärad (50% maksustatavast tulust, kuid mitte rohkem kui 1200 eurot).

Tulust tehtavate mahaarvamiste kogusumma piirang

 • Kui seni kehtis eluasemelaenu intresside, koolituskulude ning heategevuslike kingituste ja annetuste tulust maha arvamisel piirang kogusummas 1920 eurot, siis muudatusega on seda summat vähendatud 1200 euroni.
 • Muudatus kehtib 2016. aastast tasutavatele eluasemelaenu intressidele ja teistele maha arvatavatele kuludele.


KÄIBEMAKS

01.05.2016 jõustunud muudatused

Laienes nimekiri, kellele saab müüa kaupa või teenust 0% maksumääraga, ehk käibemaksuvabastustõendiga.  

 • Müük Eestis ühises kaitsetegevuses osalevatele NATO vägedele ja nende tsiviilkoosseisule.
 • Kauba müük või teenuse osutamine teises liikmesriigis asuvale rahvusvahelise organisatsiooni peakorterile või RV sõjalisele peakorterile.

01.05.2016 jõustunud muudatused

 • Kauba või teenuse müük Eestis asuvale rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile – tingimusel, et vastav soodustus on ette nähtud Riigikogu ratifitseeritud välislepingus.
 • Eestis asuvale EL institutsioonile saab hakata müüma kaupu ja teenuseid, kui kauba või teenuse käibemaksuta kogumaksumus on arve kohaselt vähemalt 53 eurot. Kütuse, kommunaalkulude ja sideteenuse puhul võib see summa olla ka väiksem.

Kui kaupa müüakse või teenust osutatakse käibemaksumääraga 0% Eestis asuvale EL institutsioonile, NATO relvajõududele või RV sõjalisele peakorterile, siis kinnitab tõendi, kas Välisministeerium või Kaitseministeerium.

Tax-free tõendi kinnitamine

 • Tax-free müügi korral füüsilisele isikule välja viidava kauba kontrolli saab teostada ja tax-free kviitungi kinnitada kas toll või PPA.

Pikaajalised ülepiirilised teenused

 • Pikaajalised (rohkem kui aasta) ülepiirilised teenused, kui saaja peab pöördmaksustama, loetakse käive tekkinuks iga aasta 31. detsembril (ka teenuse osutamise esimene aasta).

Impordi pöördmaksustamine

 • Erikorra kasutamise tingimused peavad olema täidetud 12 kuu jooksul enne erikorra kasutamise alustamisest teavitamist.
 • Maksuhaldur kontrollib 30 päeva jooksul teatise saamisest arvates tingimuste täitmist ja teavitab maksumaksjat tingimustele vastamisest või mittevastamisest.
 • Kui igakuise kontrolli käigus tuvastatakse tingimustele mittevastamine viimase 12 kuu jooksul, saab erikorra kasutamise õiguse peatada kuni järgmise kuu lõpuni.
 • Maksumenetluse ajal saab erikorra kasutamise õiguse peatada kuni maksumenetluse lõpuni.
 • Erikorra kasutamise õiguse saab kehtetuks tunnistada maksukohustuslase kirjaliku teavituse alusel või tema kustutamisel käibemaksukohustuslaste registrist.
 • Maksuhaldur saab erikorra kasutamise õiguse kehtetuks tunnistada maksuotsusega või kui selle kasutamise õigus on olnud peatatud 6 kuud järjest.


Majutusteenuse käibemaksu piirmäär tõuseb

 • Majutusteenuse ning majutusteenuse koos hommikusöögiga käibemaksumäär tõuseb 9%- lt 14%-le alates 2017. aastast.


SOTSIAALMAKS

 • Alates 01.01.2017.a maksumäär 32,5% (12,5%)


14.10.16


Latest articles

18

Jan

Baltic tax rates from 1 January 2022

19

Dec

LÄHETATUD TÖÖTAJA JA TÖÖLÄHETUS – OLULISED TÄHELEPANEKUD TÖÖANDJA...

7

Nov

Uued piirangud Covid viiruse ohjeldamiseks

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services