Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

Rahapesu ja terrorismi tõkestamine - kellele ja miks?

Oma olemuselt ongi rahapesu kuritegelikul teel saadud rahaliste vahendite omamine, kasutamine ja varjamine ning ebaseadusliku sularaha suunamine ringlusesse. Rahapesu ja selles osalemine on kuritegu.

Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus (RPTS) võib esmapilgul tunduda üsna keeruline ja segane ning tihtipeale ei olda sellise seaduse olemasolust teadlikud. Ometigi on RPTS´i eesmärk vähendada kuritegevust ja korruptsiooni, kaitsta majandusruumi ning rahandussüsteemi stabiilset toimimist ja finantsturgude usaldusväärsust.  Seaduse täitmise üle teostab kontrolli Rahapesu Andmebüroo (RAB).

Seadust peavad jälgima ning hoolsusmeetmeid rakendama RPTS-is nimetatud kohustatud isikud, näiteks:

 • krediidi- ja finantseerimisasutused,
 • väärismetalli ja –toodete hulgimüüjad,
 • pandimaja pidajad ja õnnemängude korraldajad,
 • audiitorid, raamatupidajad, nõustamisteenuse osutajad,
 • kauplejad, sihtasutused ja MTÜ-d, kellele tasutakse sularahas üle 15 000 euro ühe või mitme omavahel seotud maksena,
 • äriühingute ja usaldusfondide teenuste pakkujad (sh juriidilise aadressi pakkumine, äriühingute asutamine, kliendi raha, väärtpaberite ja vara haldamine, kliendi nimel kinnisvara, aktsiate või osade ost-müük, panga- või väärtpaberikontode avamine, jne).
 • teised seaduses nimetatud isikud

Juhul kui teie äriühing on RPTS alusel kohustatud isik, peavad ühingul olema kirjalikud protseduurireeglid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks, tuleb koolitada oma töötajaid ning määrata reeglite ja seaduse järgimise eest vastutavad isikud. Samuti tuleb ärisuhte loomisel või tehingu tegemisel järgida seaduse nõudeid, eelkõige:

 • kliendi ja tema esindaja isikusamasuse ning esindusõigse tuvastamine, vajalike dokumentide kogumine (nt ID kaardi või volikirja koopia, äriühingu registriväljavõte)
 • tegeliku kasusaaja ja omandistruktuuri tuvastamine
 • teabe hankimine ärisuhte ja tehingu eesmärgi kohta
 • ärisuhte järgimine ning andmete uuendamine, dokumentide säilitamine peale ärisuhte lõppemist 5 aastat

RAB-i tulev teavitada kohe, kuid mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul juhul kui:

 • tuvastate majandus- või kutsetegevuse raames asjaolusid, mille tunnused osutavad rahapesule, terrorismi rahastamisele või sellise tegevuse katsele või
 • tehakse või on tehtud tehing, kus rahaline kohustus üle 32 000 euro (või võrdväärne summa muus vääringus) täidetakse sularahas, sõltumata sellest, kas tehing tehakse ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena (nt 20 000 + 12 000 eurot).

Teatajale tagatakse konfidentsiaalsus. Juhul kui kohustatud isik, tema juhtorgani liige või töötaja on rikkunud seaduses sätestatud nõudeid (nt info ja teabe kogumine), siis karistatakse isikut rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga. Kui kohustuse rikkumise on toime pannud juriidiline isik, siis on rahatrahvi ulatus kuni 32 000 eurot.

Juhul kui te ei tea, kas teie äriühingu on seaduse alusel kohustatud isiku, teil puuduvad vastavad tegevusload või protseduurireeglid või vajate abi töötajate koolitamisel, võtke meiega julgelt ühendust ning aitame teid vajalike toimingute tegemisel ja dokumentide koostamisel.


04.02.15


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

19

May

OSAÜHINGU PÕHIKIRI – KAS VAJAKS KAASAJASTAMIST?

2

Apr

Palgakulude rahvusvaheline haldamine – edukas üleilmne äritegevus minimaalse...

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services