Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

Uued tõendid kauba vedamise korral teistesse ELi riikidesse

Soovime Teid teavitada, et nõukogu rakendusmäärusega 2018/1912 muudeti alates 1. jaanuarist 2020 määruse 282/2011 sätteid seoses tõenditega, mis tuleb esitada kauba vedamisel teistesse ELi riikidesse.

Õigusaktis tehtud muudatustes rõhutatakse, et selleks, et teistesse ELi riikidesse veetud kauba suhtes kehtiks 0% käibemaksumäär, peab kauba soetaja olema registreeritud teises liikmesriigis käibemaksukohustuslasena. ELi riikides on kehtinud erinevad tavad seoses sellega, kas käibemaksukohustuslasena registreerimise number on kohustuslik, kuid nüüd on see nõue käibemaksudirektiivis sätestatud. Muud kohustuslikud tingimused on, et kaup peab olema veetud liikmesriigist välja ja et kauba müüki tuleb kajastada ühendusesisese käibe aruandes (VD- VIES).

Õigusaktides on täpsustatud, milliseid tõendeid tuleks koguda kauba vedamise korral teise ELi liikmesriiki.

I rühmII rühmIII rühm
Kauba veoga otseselt seotud dokumendid:

o CMR-saateleht;
o veokiri;
o lennusaateleht;
o raudteetranspordi
veokiri;
o vedaja või ekspediitori käibemaksuga arve veoteenuste eest.
Kauba veoga kaudselt seotud dokumendid:

o kauba veoga seotud kindlustusleping;
o kauba eest tasumist tõendavad
pangadokumendid;
o ametiisiku välja antud ametlikud dokumendid;
o laopidaja väljastatud tõend, milles on kinnitatud kauba
ladustamist asjaomases ELi riigis. 
Soetaja kinnitus, et kaup on
lähetatud soetaja või tema nimel tegutseva kolmanda isiku poolt; selles peab olema märgitud järgmine teave:

o kauba sihtliikmesriik;
o soetaja kinnituse väljastamise kuupäev;
o kauba tüüp ja kogus;
o soetaja nimi ja aadress;
o kauba saabumise kuupäev ja kellaaeg;
o soetaja nimel kaupu vastuvõtva isiku isiklikud andmed;
o sõiduki kasutamise korral sõiduki identifitseerimisnumber.

Kaupa käsitatakse teise ELi liikmesriiki veetuna, kui tarnijal on allpool kirjeldatud dokumendid.

1. Kaupa veab tarnija või tema nimel tegutsev kolmas isik:

· üks I rühma tõend + üks II rühma tõend;
· kaks I rühma tõendit.

2. Kaupa veab soetaja või tema nimel tegutsev kolmas isik:

· üks I rühma tõend + üks II rühma tõend + III rühma tõend
· kaks I rühma tõendit + III rühma tõend

Soovime juhtida tähelepanu asjaolule, et soetaja kinnitus (III rühma dokument) tuleb esitada hiljemalt tarnele järgneva kuu kümnendal päeval.

Tõendid ei tohi olla omavahel vastuolus ja nende väljastajad peavad olema kaks erinevat, müüjast, soetajast ja teineteisest sõltumatut osalist.

On oluline märkida, et juhul, kui ettevõttel ei ole võimalik koguda tõendeid uue määruse nõuete kohaselt, võib endiselt olla põhjendatud 0% käibemaksumäära kohaldamine vanal viisil.

Varem kehtinud nõudeid pole tühistatud – ettevõtja võib endiselt koguda samu dokumente, mida ta kogus varem. Varem kehtinud nõuded polnud aga nii üksikasjalikud, mistõttu tuli ette olukordi, kus maksuhaldur vaidlustas kogutud dokumendid või nõudis suure hulga lisateabe esitamist.

Tuletame Teile meelde, et Leinoneni maksuüksus saab anda ulatuslikku maksunõu, vaadata läbi erinevaid dokumente ja kommenteerida võimalikke riske.

Eeltoodud teksti koostaja on Leinoneni Leedu maksuüksus.


26.03.20


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

9

Sep

Müügi-ja turunduskoordinaator - see on sinu võimalus!

11

Aug

Changes in the management team of Leinonen Estonia...

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services