Accounting and consulting since 1989

Asteittainen verovapaus vuonna 2018

Vuonna 2017 luonnollisen henkilön veroton tulo-osuus on 180 euroa kuukaudessa (2160 euroa vuodessa).


Jokainen 1200 euron kuukausipalkan ylittävä 1,8 euroa pienentää verotonta tulo-osuutta 1 eurolla (kaava: 500 – 500 / 900 × (tilitys – 1200)).

Kuukausipalkan ollessa 2100 euroa verotonta tulo-osuutta ei ole lainkaan.

Verottoman tulo-osuuden saa vähentää ennakonpidätyksestä vain yksi työnantaja työntekijän hakemuksen perusteella.

Mitkä katsotaan vuoden tuloiksi?

Vuoden tuloja ovat seuraavat: palkka tai muu työkorvaus; muun kuin työsopimuksen perusteella saatu palkkio; yritystulo; omaisuuden luovutuksesta saatu voitto; vuokratulo; lisenssimaksu, korko, osinko; verotettava eläke, tuki, apuraha, palkinto, korvaus tai muu tulo; ulkomailta saatu palkka tai muu työkorvaus tai osinko, josta ei peritä tuloveroa Virossa; virolaiselta yhtiöltä saatu osinko tai oman pääoman suoritus, joka on verotettu yhtiötasolla; yritystulon yksinkertaistetusta verotuksesta annetun lain mukaan verotettu summa, josta on vähennetty yritystulon sosiaaliturvamaksu.

Vuoden tuloihin eivät sisälly verottomat korvaukset, tuet ja apurahat eivätkä verovapautukset (esim. omassa käytössä olleen asunnon tai irtaimen omaisuuden myynnistä saatu voitto), joita ei merkitä luonnollisen henkilön veroilmoitukseen.

Esimerkki. Työntekijä, joka saa vuonna 2018 bruttopalkkaa 1000 euroa kuukaudessa, saa tuloa 12 000 euroa vuodessa, ja hänen veroton tulo-osuutensa on 500 euroa kuukaudessa eli 6000 euroa vuodessa. Työntekijä, joka saa bruttopalkkaa 1000 euroa kuukaudessa ja vanhuuseläkettä 425 euroa kuukaudessa, saa tuloa 17 100 euroa vuodessa (12 000 + 5100), ja hänen veroton tulo-osuutensa on 4500 euroa vuodessa.1


Hakemuksessa, joka koskee verottoman tulo-osuuden vähentämistä ennakonpidätyksestä, tulee valita yksi kolmesta vaihtoehdosta

Verottoman tulo-osuuden saa vähentää ennakonpidätyksestä henkilön hakemuksen perusteella vain yksi ennakonpidätyksen toimittaja (esim. työnantaja tai Viron sosiaaliturvavirasto). Hakemuksessa tulee pyytää, että ennakonpidätyksen toimittaja

1. vähentää ennakonpidätyksestä verottoman tulo-osuuden

2. ei vähennä ennakonpidätyksestä verotonta tulo-osuutta

3. vähentää ennakonpidätyksestä verottomana tulo-osuutena tietyn rahamäärän, esimerkiksi 100 euroa kuukaudessa.

Verottoman tulo-osuuden vähentäminen ennakonpidätyksestä kuukausi- ja vuosikohtaisesti

Ennakonpidätyksen toimittaja voi vähentää ennakonpidätyksestä verottoman tulo-osuuden kuukausikohtaisesti. Veroton tulo-osuus lasketaan työntekijän bruttopalkan tai muun korvauksen määrän mukaan.

Työntekijän, joka toimii kahden tai useamman työnantajan palveluksessa ja/tai saa eläkettä, tulee muistaa, että hänellä on oikeus hyödyntää verotonta tulo-osuutta vain yhdellä työpaikalla tai sosiaaliturvavirastossa.

Lisäksi henkilön tulee muistaa, että jos monesta lähteestä saadut tulot, kuten palkka, eläke tai muu tulo, ylittävät 1200 euroa kuukaudessa, kuukausikohtainen veronlaskenta ei siinä tapauksessa tuota samaa tulosta kuin vuosikohtainen. Varsinainen tuloverovelvollisuus selviää veroilmoitusta laadittaessa.

Esimerkki. Henkilö, joka saa koko vuoden aikana bruttopalkkaa 1200 euroa kuukaudessa, josta 500 euroa on veroton tulo-osuus, myy helmikuussa kiinteistön ja saa 12 000 euron voiton ja saa kesäkuussa 3000 euron osingon, ansaitsee vuodessa 29 400 euroa. Koska työnantaja on vähentänyt kuukausittain ennakonpidätyksestä verottoman tulo-osuuden, henkilö joutuu veroilmoituksen mukaan suorittamaan lisää tuloveroa (6000 euron tulosta 1200 euroa).2


Vuositulon ollessa 14 400–25 200 euroa työntekijän kannattaa siis pohtia mahdollisia kuukausittaisia ja kertaluonteisia tulojaan ja pyytää työnantajaa joko vähentämään ennakonpidätyksestä veroton tulo-osuus tai olemaan vähentämättä ennakonpidätyksestä verotonta tulo-osuutta tai vähentämään ennakonpidätyksestä verottomana tulo-osuutena vain tietty rahamäärä.

Järkevintä on jättää yksi hakemus, joka koskee koko vuotta. Tulon ollessa vaihteleva voi kerran kuukaudessa muuttaa hakemusta tai peruuttaa hakemuksen, mikäli haluaa että verotonta tulo-osuutta vähennetään vähemmän tai ei vähennetä lainkaan.

Todennäköisesti huomattavasti useammat henkilöt alkavat veroilmoituksen jälkeen maksaa valtiolle lisää tuloveroa, ja maksimaalinen lisämaksu voi olla 1200 euroa.

Esimerkki. Työntekijän palkka on joka kuukausi 1200 euroa. Työnantaja vähentää kuukausittain ennakonpidätyksestä 500 euron verottoman tulo-osuuden. Joulukuussa hänelle maksetaan kuukausipalkan suuruinen joulubonus, joten joulukuun tilitys on 2400 euroa. Joulukuussa ei enää saada vähentää verotonta tulo-osuutta, vaan koko 2400 euroa on veronalaista tuloa. Vuositasolla työntekijän keskimääräinen kuukausitulo on kuitenkin 1300 euroa, ja hänen on palautettava valtiolle 33 euroa.3


Esimerkki. Työntekijän palkka on joka kuukausi 1200 euroa. Työnantaja vähentää kuukausittain ennakonpidätyksestä 500 euron verottoman tulo-osuuden. Yhtäkkiä työntekijä saa perinnöksi toisella paikkakunnalla sijaitsevan talon ja myy sen heti. Myyntituotto on 20 000 euroa. Koska kyseessä ei ole hänen vakinainen asuntonsa ja perittyyn omaisuuteen ei liity perinnönsaajan kannalta hankintamenoa, koko 20 000 euroa on luovutusvoittoa, siis veronalaista tuloa. Vuoden keskimääräinen kuukausitulo on (12 × 1200) + 20 000 / 12 = 2867 euroa, eli enemmän kuin 2100 euroa. Hän palauttaa valtiolle 1200 euroa ja maksaa omaisuuden luovutusvoitosta 4000 euron tuloveron (yhteensä 5200 euroa).4


Mitä kannattaa tehdä, jotta ei joutuisi maksamaan lisää tuloveroa?

Jokaisen tulisi pystyä laskemaan seuraavan tilikauden tulonsa, ja sen mukaan on kolme vaihtoehtoa:

  1. Antaa työnantajan vähentää ennakonpidätyksestä veroton tulo-osuus (jos yhden tilittäjän maksama palkka on alle 2100 euroa) ja tarvittaessa maksaa lisää tuloveroa seuraavan vuoden veroilmoituksen perusteella.

  2. Laskea suurin piirtein, kuinka suureksi vuoden veroton tulo-osuus voisi muodostua, ja jättää työnantajalle hakemus, joka koskee laskelmien mukaisen kuukausierän vähentämistä ennakonpidätyksestä. Siinä tapauksessa veroilmoituksen aiheuttama muutos on minimaalinen tai sitä ei ole lainkaan.

  3. Jättää käyttämättä verottoman tulo-osuuden vähentämisoikeus ja saada liikaa pidätetty tulovero takaisin seuraavan vuoden veronpalautuksena.


1 Viron vero- ja tullivirasto

2 Viron vero- ja tullivirasto

3 Kindsigo Konsultatsioonid OÜ, http://www.kindsigo.ee/2017/02/27/maksuvaba-tulu-500-eurot-kuus-mida-valitsus-jatab-raakimata/

4 Kindsigo Konsultatsioonid OÜ, http://www.kindsigo.ee/2017/02/27/maksuvaba-tulu-500-eurot-kuus-mida-valitsus-jatab-raakimata/15.11.17


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Aug

MIKSI KIRJANPITÄJÄ KYSYY SITÄ - KIRJANPITÄJÄT JA RAHANPESUN...

13

Jun

Henkilöstövirkailija ei lomaile kesällä, eli millaisen työmäärän 1....

Take contact

Email again:
Services