Accounting and consulting since 1989

LIIKESALAISUUDEN KÄSITE UUDEN LAIN VALOSSA

Virossa tuli 17.12.2018 voimaan laki vilpillisen kilpailun ehkäisystä ja liikesalaisuuden suojasta (ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus, EKTÄKS), jonka tavoitteena on muun muassa yhdenmukaistaa kansallinen laki EU:n liikesalaisuusdirektiivin kanssa.

Lakialoitteen perusteluissa on viitattu, ettei liikesalaisuuden käsitteessä ole mitään uutta, koska Viron korkein oikeus (Riigikohus) on aikaisemmissa ratkaisuissaan ymmärtänyt liikesalaisuuden käsitteen samalla tavalla. On huomionarvoista, että tässä laissa tarkoitettu liikesalaisuuden käsite on melko yleisluonteinen ja voi olla muille kuin lainoppineille vaikeaselkoinen. EKTÄKS:in mukaan liikesalaisuus on näet tietoa, joka täyttää seuraavat ehdot:

  1. 1) se ei ole kokonaisuudessaan tai osiensa tarkan muodon ja kokoonpanon osalta yleisesti tunnettu sellaisten henkilöiden keskuudessa, jotka normaalisti käsittelevät kyseisen kaltaista tietoa
  2. 2) sellaisella tiedolla on kaupallista arvoa, koska se on salaista,

    ja

  1. 3) henkilö, jolla on laillisesti sellainen tieto hallussaan, on ryhtynyt riittäväksi katsottaviin toimenpiteisiin pitääkseen tiedon salassa.

Lakialoitteessa on viitattu, että tietoa voidaan sen sisällöstä tai luonteesta riippumatta pitää liikesalaisuutena kuitenkin vain silloin, kun se täyttää kaikki kolme ehdotetun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua ehtoa. Jokaisen yrittäjän tulee siis harkita kyseisen määritelmän nojalla, mikä hänen yritystään koskeva tieto on sellaista tietoa, jolla on kaupallista arvoa ja jonka salassapitoa varten hänen tulee ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin. Eiväthän kaikki yritystä koskevat tiedot ole lain tarkoittamaa liikesalaisuutta.

Liikesalaisuuden oikeaa määrittelyä vaikeuttaa huomattavasti myös seikka, että liikesalaisuuden laittomasta hankinnasta, käytöstä tai ilmaisemisesta voidaan panna vireille sekä riita- että rikosasia.

EKTÄKS:issä on säädetty kuitenkin viranomaisille ilmiantamista koskevasta poikkeuksesta. Liikesalaisuuden hankintaa, käyttöä tai ilmaisemista ei pidetä laittomana, jos se on tarpeen, jotta laiton teko voidaan julkistaa yleisen edun turvaamiseksi; jotta työntekijä voi luottamusmiehen välityksellä puolustaa oikeuksiaan ja etujaan, jos työntekijän suorittama liikesalaisuuden ilmaiseminen luottamusmiehelle tarvitaan tämän pätevyyteen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, tai suojata tunnustettua oikeutettua etua.

LEINOSEN vero- ja oikeusneuvonnan osaston konsultit osaavat neuvoa yrittäjää näissä asioissa, auttaa häntä määrittelemään yrityskohtaisen liikesalaisuuden käsitteen ja antaa neuvoja tehokkaista liikesalaisuuden suojaamisen keinoista.26.08.19


About the Author:

linkedin icon image logo

Helen Kaur

Legal Advisor

Oikeudellinen neuvonantaja

Email: helen.kaur(at)leinonen.ee

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

19

May

YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS - TARVITSEEKO SE UUDISTAMISTA?

2

Apr

Kansainvälinen palkanlaskenta - Menestyksekästä toimintaa globaalisti minimaalisella maineriskillä...

Take contact

Email again:
Services