Käibemaksuseaduse muudatused alates 01.01.2024: mida ettevõtjad peaksid teadma? 

Eesti käibemaksuseaduse muudatused on juba ammu olnud ettevõtjate jaoks tähelepanu keskpunktis. Alates 1. jaanuarist 2024 jõustuvad uued eeskirjad, mille eesmärk on kohandada käibemaksumenetlusi vastavalt muutuvatele majanduslikele ja õiguslikele vajadustele. Need muudatused võivad mõjutada ettevõtjaid erinevatel viisidel, seega on oluline olla kursis uute sätetega. 

Käibemaksu standardmäära 2%lise tõusuga seonduvad üleminekusätted 

Esimene säte: kui võõrandatav kaup või osutatav teenus maksustatakse standardmääraga, võib kassapõhise käibemaksuarvestuse kasutaja veel kuni 31.12.2025 maksta käibemaksu kauba või teenuse pärast 31.12.2023 toimunud käibelt endiselt 20% määraga juhul, kui ostjale väljastati arve ning kaup lähetati või tehti kättesaadavaks või teenus osutati enne 2024. aasta 1. jaanuari.  

Teine säte: maksukohustuslasel on veel kuni 31.12.2025 õigus enne 01.05.2023 sõlmitud kirjaliku lepingu alusel kohaldada maksustatava kauba võõrandamisel või teenuse osutamisel kuni 31.12.2023 kehtinud 20% käibemaksumäära, kui asjaomane leping näeb ette, et kauba või teenuse hind sisaldab käibemaksu või hinnale lisandub 20% käibemaksumääraga käibemaks ning lepinguga ei ole ette nähtud käibemaksumäära võimalikust muutusest tulenevat hinna muutust. 

Oluline on teada, et teine üleminekusäte puudutab pikaajaliste lepingutega seotud tehinguid, milleks on näiteks kinnisasjadega seotud tehingud.  

8 näitlikku juhtumit seoses käibemaksu standardmäära üleminekusätetega 

 • Äriühing väljastas 2023. aasta detsembris kogu kauba maksumuse kohta ettemaksuarve, mille ostja ka tasus 2023 detsembris. Kaup anti ostjale üle 2024. aasta jaanuaris. Käive tekkis täies ulatuses 2023 detsembris ning maksustatakse 20% käibemaksumääraga.  
 • Äriühingule tehti kauba eest osaline ettemaks 2023. aastal, müüja deklareeris selle 20% käibemaksumääraga. Kaup anti üle ja ülejäänud summa tasuti 2024. aastal. Ettemaks maksustatakse 20% maksumääraga, ülejäänud osa käibest tekib 2024. aastal ja maksustatakse 22% käibemaksumääraga. 
 • Ettevõte müüb kauba 2023. aastal maksumääraga 20%. 2024. aastal kaup tagastatakse. Kauba tagastamisel krediteeritakse konkreetset varem väljastatud arvet, kreeditarvel on käibemaksumäär 20% nagu esialgsel müügiarvel. 
 • Kapitalirendi leping sõlmiti enne 01.05.2023, lepingus on kirjas, et hinnale lisandub käibemaks 20% ning lepingus ei nähta ette kauba hinna tõusu käibemaksumäära tõusu korral. Kaup antakse üle peale 01.01.2024 (kuid enne 31.12.2025). Kuna on sõlmitud kirjalik leping, kus on fikseeritud käibemaksumäär 20% ja leping ei võimalda käibemaksumäära tõusu korral kauba lõpphinda tõsta, võib eseme võõrandamisel kasutada käibemaksumäära 20%.
 • Kasutusrendi leping sõlmiti enne 2023.aa 1. maid, lepingus on kirjas, et teenuse hinnale lisandub käibemaks 20% ning lepingus ei nähta ette teenuse hinna tõusu käibemaksumäära tõusu korral. Kuni 31.12.2025 võib kasutusrendi maksed maksustada käibemaksuga 20%. 
 • Kapitalirendilepingu alusel on tasutud ettemaks 2023. aastal ja see on maksustatud 20% maksumääraga, kaup antakse üle 2024. aastal. Kuna selles näites ei ole teada, et leping oleks sõlmitud enne 01.05.2023, tuleb lähtuda käibe tekkimise ajast. Ettemaksust tekib käive 2023. aastal ja see maksustatakse 20% maksumääraga, ülejäänud osa käibest tekib aastal 2024 ja maksustatakse 22% maksumääraga. 
 • Kassapõhine käibemaksukohustuslane osutas teenuse ja väljastas selle kohta arve 2023 detsembris, kuid ostja tasus talle teenuse eest 2024 jaanuaris. Vastavalt § 46 lg 24 üleminekusättele maksustatakse teenus 20% käibemaksuga, kuigi kassapõhise käibemaksukohustuslase käive tekib 2024 aasta jaanuaris vastavalt raha saamisele.  
 • Klient rendib seadet perioodil 01.12.2023 – 31.03.2024, siis milline käibemaksumäär rakendub rendiseadme arveldamisel antud perioodil? Siin on võimalusi mitmeid: 
 1. Kui rendiarve väljastatakse kogu perioodi kohta kokku ja ettemaksu ei tasuta, on käibe tekkimise aeg märts 2024 ja kogu teenus maksustatakse 22% käibemaksumääraga. 
 2. Kui kogu rendisumma makstakse ette 2023. aastal, on käibe tekkimise ajaks ettemaksu laekumise kuu ja maksumääraks 20%. 
 3. Kui rendiarve tehakse iga kuu kohta eraldi ja tasutakse rendiperioodile järgneval kuul, maksustatakse detsembri rent 20% maksumääraga ja ülejäänud kuude rent 22% maksumääraga. 

Kokkuvõtteks 

Käibemaksuseaduse muudatused 2024. aastal toovad kaasa mitmeid olulisi muutusi ettevõtluskeskkonnas. Ettevõtjad peaksid hoolikalt läbi vaatama uued sätted ja vajadusel konsulteerima spetsialistidega, et tagada nende ettevõtte vastavus uutele nõuetele. Õigeaegne kohanemine uute määrustega võib aidata vältida võimalikke trahve ja tagada ettevõtte sujuva käibe ka tulevikus. 

Viimased postitused

4 päeva tagasi

KAS TEIE ÄRIÜHINGU MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMISE NÕUDED ON TÄIDETUD?

Vastavalt Eestis kehtivale seadusandlusele on majandusaasta aruande esitamine kohustuslik kõigile Eesti raamatupidamiskohustuslastele ning aruanne peab olema vastav seaduses sätestatud vormingule. Majandusaasta pikkuseks on 12 kuud…

Jätka lugemist
detsember 6, 2023

Töötaja puhkeaeg – tähtis info tööandjale 

02.03.2023.a. tegi Euroopa Kohus otsuse kohtuasjas C‑477/21, millel on mõju eelkõige Eesti tööandjatele, kelle töötajad töötavad graafiku alusel. Seda seetõttu, et Euroopa Kohtu otsuse kohaselt…

Jätka lugemist
november 13, 2023

Raamatupidamine – tähtis lüli kaubanduses 

Kaubandus on Eestis oluline majandusharu, mis hõlmab erinevaid tegevusvaldkondi, sealhulgas jaemüüki, hulgimüüki, eksporti, importi ning e-kaubandust. Eesti asukoht Läänemere piirkonnas ning selle liikmelisus Euroopa Liidus…

Jätka lugemist