KAS TEIE ÄRIÜHINGU MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMISE NÕUDED ON TÄIDETUD?

Vastavalt Eestis kehtivale seadusandlusele on majandusaasta aruande esitamine kohustuslik kõigile Eesti raamatupidamiskohustuslastele ning aruanne peab olema vastav seaduses sätestatud vormingule. Majandusaasta pikkuseks on 12 kuud ning enamikel juhtudel on majandusaastaks kalendriaasta, sh 1. jaanuar kuni 31. detsember.

Majandusaasta aruandega seotud tegevused on võimalik jagada kaheks. Esiteks, majandusaasta aruande koostamine (sh heakskiitmine juhatuse poolt) ja kinnitamine osanike või aktsionäride üldkoosoleku poolt. Teiseks, majandusaasta aruande esitamine registripidajale.

Majandusaasta aruande heakskiitmisega juhatuse poolt lõppeb majandusaasta aruande koostamine. Juhatuse heakskiidul puudub vorminõue, kui see ei tulene just äriühingu enda põhikirjast. Küll aga on oluline meeles pidada, et selguse huvides ning potentsiaalsete konfliktide vältimiseks juhatuse liikmete vahel on mõistlik juhatuse otsus majandusaasta aruande heakskiitmise kohta vormistada siiski kirjalikus vormis. Vajadusel on juhatusel võimalik samas otsuses esitada ka kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepanek osanikele või aktsionäride üldkoosolekule.

Järgevalt on oluliseks etapiks majandusaasta aruande ülevaatus või auditeerimine, kui ülevaatus või auditi läbiviimine on äriühingule kohustuslik. Majandusaasta aruande auditeerimine või ülevaatus on kohustuslik raamatupidamiskohustuslastele,  mis vastavad vähemalt kahele järgnevale tingimusele:

TingimusAuditeerimiskohustusÜlevaatuskohustus
Müügitulu/tulu ületab4 000 000 eurot1 600 000 eurot
Varasid on bilansipäeva seisuga kokku üle2 000 000 euro800 000 euro
Keskmine töötajate arv ületab50 inimest24 inimest

Samuti on audit või ülevaatus kohustuslik nendele ühingutele, mis vastavad vähemalt ühele järgnevalt nimetatud tingimusele:

TingimusAuditeerimiskohustusÜlevaatuskohustus
Müügitulu/tulu ületab12 000 000 eurot4 800 000 eurot
Varasid on bilansipäeva seisuga kokku üle6 000 000 euro2 400 000 euro
Keskmine töötajate arv ületab180 inimest72 inimest

Kohustusliku ülevaatuse võib asendada auditiga. Muuhulgas on vastavalt audiitortegevuse seadusele raamatupidamise aastaaruande audit kohustuslik igale aktsiaseltsile, millel on enam kui kaks aktsionäri, riigiraamatupidamiskohustuslasele, kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigieelarvest eraldist saavale erakonnale ja äriühingule, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses.

Majandusaasta aruande ülevaatus või auditeerimine tuleb läbi viia ka juhul, kui äriühingu osanikud või aktsionärid on ülevaatuse või auditeerimise vabatahtlikult otsustanud.

Majandusaasta aruande kinnitamise otsustavad äriühingu osanikud või aktsionäride üldkoosolek ning juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande äriregistrile kuue kuu jooksul alates majandusaasta lõppemisest.

Vastavalt raamatupidamise seadusele kinnitavad tegevjuhtkond, osanikud või füüsilisest isikust ettevõtja majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust ja täielikkust, sealhulgas seda, et raamatupidamise aastaaruanne koostati kooskõlas finantsaruandluse standardiga ning see kajastab asjakohast ja tõepäraselt esitatud informatsiooni raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi ja -tulemuse ning rahavoo kohta. Samuti tasub märkimist, et kasumi jaotamine või kahjumi katmine toimub vaid kinnitatud majandusaasta aruande alusel. Äriühingu osanike koosolek või aktsionäride üldkoosolek võib otsustada majandusaasta aruande kinnitamise ja dividendi jaotamise samaaegselt või otsustada dividendi maksmise hiljem.

Osanikel või aktsionäridel on pädevus otsustada majandusaasta aruande kinnitamine. Olukorras, kus majandusaasta aruannet ei kinnitata ning registripidajale ei esitata, rikub äriühing registripidajale andmete esitamise kohustust. Kohustuse rikkumine võib halvimal juhul kaasa tuua isegi ühingu äriregistrist kustutamise.

01.02.2023.a jõustusid äriseadustiku muudatusted ja äriregistriseadus, mis võimaldab äriregistril senisest kergemalt registrist kustutada juriidilised isikud, mis on jätnud majandusaasta aruande tähtajaks esitamata. Sellega seoses on äriregistri portaali majandusaasta aruande esitamise keskkonda lisandunud võimalus esitada majandusaasta aruanne, mis ei ole osanike koosoleku poolt kinnitatud. Sellisel juhul lisandub majandusaasta aruandele avalik märge, et majandusaasta aruanne ei ole kinnitatud, kuid aruande esitamisel loeb äriregister majandusaasta aruande esitamise kohustuse siiski täidetuks. Kui äriühingu osanikud või aktsionäride üldkoosolek otsustab majandusaasta aruande kinnitada peale aruande esitamist eelnimetatud märkega, tuleb tegevjuhtkonnal esitada registripidajale ilma antud märketa kordusaruanne, mis on vaja uuesti allkirjastada juhatuse poolt.

Majandusaasta aruande esitamata jätmisega võib äriühing seada ohtu enda eksisteerimise. Seega on oluline täita majandusaasta aruande kinnitamise ja esitamise nõudeid korrektselt ning õigeaegselt. Leinonen OÜ õigusnõustajad on valmis kliente abistama ja nõustama äriseadustikus nõutava majandusaasta aruande kinnitamise otsuse koostamisel ning vajadusel sellega kaasnevate toimingute läbiviimisel.

Leinonen Estonia Tax & Legal

Viimased postitused

detsember 6, 2023

Töötaja puhkeaeg – tähtis info tööandjale 

02.03.2023.a. tegi Euroopa Kohus otsuse kohtuasjas C‑477/21, millel on mõju eelkõige Eesti tööandjatele, kelle töötajad töötavad graafiku alusel. Seda seetõttu, et Euroopa Kohtu otsuse kohaselt…

Jätka lugemist
november 14, 2023

Käibemaksuseaduse muudatused alates 01.01.2024: mida ettevõtjad peaksid teadma? 

Eesti käibemaksuseaduse muudatused on juba ammu olnud ettevõtjate jaoks tähelepanu keskpunktis. Alates 1. jaanuarist 2024 jõustuvad uued eeskirjad, mille eesmärk on kohandada käibemaksumenetlusi vastavalt muutuvatele…

Jätka lugemist
november 13, 2023

Raamatupidamine – tähtis lüli kaubanduses 

Kaubandus on Eestis oluline majandusharu, mis hõlmab erinevaid tegevusvaldkondi, sealhulgas jaemüüki, hulgimüüki, eksporti, importi ning e-kaubandust. Eesti asukoht Läänemere piirkonnas ning selle liikmelisus Euroopa Liidus…

Jätka lugemist