Mitteresidendist füüsilise isiku tulu deklareerimine Eestis

Erinevatel riikidel on tihti residentsuse määramise kriteeriumid erinevad, mille tõttu võib juhtuda, et isikut peavad oma maksuresidendiks mitu riiki korraga. Tavaliselt välditakse selline topeltresidentsus riikidevahelise topeltmaksustamise vältimise lepinguga. Infot Eesti sõlmitud maksulepingute kohta leiate Eesti Maksu- ja Tolliameti kodulehelt. Kahjuks ei ole Eestil lepingut meie suurema lähinaabri Venemaaga.

Mitteresident maksab Eestis tulumaksu vaid Eesti tulult, mille maksustamine on TuMS 5. peatükis selgelt sätestatud. Seega Eestis ei maksusta mitteresidendi kogu maailmast saadud tulu.

Eestis tulumaksuga maksustatava tulu liikide loetelu on ammendav ning eraldi on tulumaksuseaduses välja toodud tingimused, mille puhul mitteresidendi Eesti tulu on maksust vabastatud (TuMS § 29 – maksustatav tulu, TuMS § 31 – tulu, mida TuMS § 29 sätestatust olenemata Eestis ei maksustata).

Eestis maksustatakse mitteresidendi

 • töö- või teenustasu töö tegemise kohaga Eestis(TuMS § 29 lg 1);
 • juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme tasu, töö tegemise koht ei ole oluline (TuMS § 29 lg 2);
 • Eesti ettevõtlustulu (TuMS § 29 lg 3);
 • kasu Eesti vara võõrandamiselt (TuMS § 29 lg 4, 5 ja 6);
 • rendi- või litsentsitasu Eesti varalt (TuMS § 29 lg 6);
 • intress Eestis kinnisasju omavast lepingulisest investeerimisfondist (TuMS § 29 lg 7);
 • Eesti pension (TuMS § 29 lg 9);
 • Eesti stipendium, kultuuri-, spordi- ja teaduspreemia, toetus ja abiraha (TuMS § 29 lg 9);
 • Eesti hasartmänguvõit, kui puudub korraldusluba (TuMS § 29 lg 9);
 • Eesti vanemahüvitis (TuMS § 29 lg 9);
 • Eesti kindlustushüvitis ja pensionifondi väljamakse (TuMS § 29 lg 9);
 • meelelahutaja ja sportlase esinemistasu Eestis esinemisest (TuMS § 29 lg 10).

Täpsemad tingimused, millal eelnimetatud tulu liik Eestis maksustatakse, leiate tulumaksuseadusest.

Kui füüsilise isiku residendiriigiga on sõlmitud maksuleping topeltmaksustamise vältimiseks, tuleb mitteresidendi Eesti tulu tulumaksuga maksustamisel Eestis arvestada ka võimalike maksulepingust tulenevate maksusoodustuste ja -vähendustega.

Millal tekib mitteresidendist füüsilise isikul endal Eestis tulude deklareerimise kohustus? 

 1. Kui mitteresident saab kasu Eestis vara võõrandamisest.
 2. Saab Eestis ettevõtlustulu.
 3. Saab Eestis maksustatavat tulu, millelt pole tulumaks kinni peetud.

Küsimuste korral võtke ühendust meie bürooga!

*********************

Декларирование дохода физического лица нерезидента в Эстонии

В Эстонии, доход нерезидента облагается налогом только в той части, которая была получена в Эстонии. Лицо не является резидентом Эстонии, если его местожительство не находится в Эстонии или если он не пребывает в Эстонии более 183 дней в течении 12 последовательных месяцев. Критерии определения статуса резидента в разных странах часто бывают различны, вследствие чего может сложиться ситуация, в которой лицо могут считать налоговым резидентом несколько стран одновременно. Возникновение статуса двойного резидентства обычно предотвращается с помощью межгосударственных договоров об избежании двойного налогообложения. Информацию о заключенных налоговых договорах можете найти на интернет странице Налогово-таможенного департамента. К сожалению, с нашим самым большим ближним соседом – Россией у Эстонии договор не заключен.

Нерезидент платит подоходный налог в Эстонии только с дохода, полученного в Эстонии, налогообложение которого регулируется Законом о Подоходном налоге в главе 5. Тем самым в Эстонии не облагается налогом доход нерезидента, полученный со всего мира.

Список категорий доходов, облагаемых в Эстонии подоходным налогом, исчерпывающий, а также в законе отдельно приведены условия, по которым доход нерезидента освобождён от налога в Эстонии (Закон о Подоходном налоге (TuMS) § 29 – налогооблагаемый доход, Закон о Подоходном налоге § 31- доход, который не зависимо от § 29 в Эстонии не подлежит налогообложению).

В Эстонии подоходным налогом облагается доход нерезидента, который был получен:

 • за работу или услугу, местом работы является Эстония (TuMS § 29 п 1);
 • за выполнения служебных обязанностей члена органа управления или контроля юридического лица, место работы не важно (TuMS § 29 п 2);
 • доход с предпринимательской деятельности в Эстонии (TuMS § 29 п 3);
 • прибыль полученная от отчуждения имущества находящегося в Эстонии (TuMS § 29 п 4, 5, 6);
 • от аренды- или лицензионных платежей, с предмета или имущества зарегистрированного в Эстонии (TuMS § 29 п 6);
 • проценты, полученные нерезидентом в связи с долей участия в договорном инвестиционном фонде, владеющим недвижимостью в Эстонии (TuMS § 29 п 7);
 • Эстонская пенсия (TuMS § 29 п 9);
 • Эстонские стипендии, премии в области культуры, спорта и науки, пособия, дотации (TuMS § 29 п 9);
 • выигрыши в азартных играх в Эстонии, если отсутствует разрешение на организацию (TuMS § 29 п 9);
 • Эстонские родительские компенсации (TuMS § 29 п 9);
 • страховые возмещения и выплаты из пенсионных фондов Эстонии (TuMS § 29 п 9);
 • плата за выступление артиста и спортсмена в связи с его выступлением в Эстонии (TuMS § 29 п 10).

Конкретные условия, по которым вышеупомянутые виды дохода облагаются налогом в Эстонии, вы сможете найти в Законе о подоходном налоге.

Если со страной, в которой физическое лицо является резидентом, заключен договор об избежании двойного налогообложения, то при налогообложении дохода нерезидента Эстонии, необходимо учитывать возможные налоговые льготы и вычитания, исходящие из налогового договора. 

Когда физическое лицо-нерезидент обязан сам декларировать полученный в Эстонии доход?

 1. Когда нерезидент получает прибыль от отчуждения имущества в Эстонии.
 2. При получения прибыли от предпринимательской деятельности в Эстонии.
 3. При получении дохода в Эстонии, из которого не был удержан подоходный налог.

Тынис Эллинг, magister iuris

Руководитель Консультационной Группы

Recent Posts

jaanuar 11, 2023

ETTEVÕTLUS EESTIS

ETTEVÕTTE ASUTAMINE Enne äritegevuse alustamist Eestis, tuleb valida, milline juriidiline isik luua. Eesti Äriseadustik reguleerib riigisisest ettevõtte asutamist. Äriseadustiku kohaselt on juriidiliste isikute liike viis.…

Continue reading
detsember 22, 2022

FÜÜSILISE ISIKU TULUMAKSUVABA TULU SUURUSE MUUTUS ALATES 01.01.2023.

2018-2022. aastatel kehtis füüsilistele isikutele maksuvaba tulu põhimõte ühetaoliselt – kalendriaastas kuni 6000 eurot ja ühes kalendrikuus kuni 500 eurot. Alates 2023. aasta 1. jaanuarist…

Continue reading
november 24, 2022

LEINONEN OÜ NÕUSTAJATE HINNANGUL ON KOONDAMISED JA ÜHA KEERUKAMAD TÖÖSUHTED TOONUD VÄLJA TÜÜPVEAD, MIDA SAAB VÄLTIDA

Leinonen OÜ maksu- ja õigusnõustamise osakonna juht Enid Songisepp ja tegevjuht Pille Reiljan.Foto: Fotosioon Fotostuudio Artikkel ilmus Äripäevas 23.11.2022 Sel sügisel on võrreldes eelmise aastaga suurenenud koondamiste…

Continue reading