2022 – MULLISTAVA VUOSI TYÖLAINSÄÄDÄNNÖSSÄ, II OSA

1.4.2022 tapahtuvien työsopimuslain muutosten yhteydessä olemme laatineet artikkelisarjan, jossa selvitetään tarkemmin uutta sääntelyä ja sen muutoksia. Tarkoituksena on tuoda esiin tärkeimmät periaatteelliset muutokset, lisätä käytännön vinkkejä ja korostaa tärkeimpiä tietoja sekä työnantajille että työntekijöille.

Edellisessä artikkelissa tarkastelimme tarkemmin vanhempainvapaita ja vanhempainrahoja koskevia sääntöjä ja selvitimme uusia käsitteitä. Tällä kertaa keskitymme lastenhoitovapaaseen ja siihen liittyviin vivahteisiin, ja seuraavassa, viimeisessä artikkelissa kerromme työntekijöiden oikeudesta pyytää joustavia työoloja, joka siirrettiin lisättiin viime hetkellä työsopimuslaista tasa-arvolakiin.

Lastenhoitovapaa

1 huhtikuuta 2022 alkaen lastenhoitovapaan ottamisen järjestelmä muuttuu melkoisesti. Oikeus lastenhoitovapaaseen syntyy kummallekin vanhemmalle erikseen ja lapsikohtaisesti. Tämä tarkoittaa, että jokainen työsuhteessa oleva vanhempi saa 10 arkipäivää lastenhoitovapaata jokaista alle 14-vuotiasta lastaan kohden, eli yhteensä 20 päivää lasta kohden. Oikeus lastenhoitovapaaseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jona lapsi täyttää 14 vuotta. Kumpikin vanhempi voi käyttää lastenhoitovapaata jokaista lastaan kohden erikseen, mutta enintään 30 kalenteripäivää kalenterivuodessa. Eli jos vanhemmalla on esimerkiksi 4 lasta, hän ei voi silti pitää lastenhoitovapaata 40 kalenteripäivää yhden kalenterivuoden aikana.

Tässä on erittäin tärkeää muistaa myös se, että 10 arkipäivää lastenhoitovapaata ei ole yhtä kalenterivuotta kohden, vaan koko lastenhoitovapaan laskentakaudelle lapsen 14-vuotiaaksi asti. Tämä muutos poikkeaa periaatteellisesti nykyisestä järjestelystä, jossa lastenhoitovapaata voidaan pitää joko 3 tai 6 arkipäivää kalenterivuodessa lapsen iästä ja lasten lukumäärästä riippuen. Erilainen lähestymistapa on myös se, että sekä äiti että isä voivat vastedes pitää lastenhoitovapaata eikä vanhempien tarvitse enää päättää, kumpi pitää lastenhoitovapaata. Nykyisten sääntöjen mukaan vain yksi vanhempi voi pitää lastenhoitovapaata yhden kalenterivuoden aikana. Uusien sääntöjen voimaan tulosta lähtien lastenhoitovapaan päivien hallinnointi ja laskenta siirtyvät työnantajalta sosiaalivakuutusvirastolle, joka pitää kirjaa käytetyistä vanhempainvapaan päivistä vanhempainkohtaisesti.

Lastenhoitovapaan korvaus

1 huhtikuuta 2022 alkaen lastenhoitovapaan korvausta maksetaan samalla tavalla kuin vanhempainrahaa eli vanhemman aiempien tulojen mukaan, ja sen määrä on 50% lastenhoitovapaalle jäämisen päivästä kolmea kalenterikuukautta edeltäneen 12 kuukauden sosiaaliturvamaksun piiriin kuuluvista keskimääräisistä tuloista. Vastaisuudessa lastenhoitovapaan korvausta ei siis enää sidota vähimmäispalkkaan.

Lastenhoitovapaan suunnittelu
Lastenhoitovapaan päivät on myös tulevaisuudessa kirjattava työnantajan jo vuoden alussa laatimaan lomien aikatauluun. Jos lastenhoitovapaita ei ole suunniteltu lomien aikataulussa, työntekijällä on oikeus ilmoittaa työnantajalle 14 kalenteripäivää etukäteen halustaan jäädä lastenhoitovapaalle. Poikkeuksena on kuitenkin tilanne, jos työntekijä haluaa pitää lastenhoitovapaata yli 15 kalenteripäivää kerrallaan, siinä tapauksessa vähimmäisilmoitusaika on 30 kalenteripäivää.

Käytännön tasolla on huomattava, että lastenhoitovapaan liittyvien lomapäivien kohdalla on edellä mainitun lisäksi esitettävä pyyntö myös sosiaalivakuutusviraston sähköisessä itsepalvelussa, joka puolestaan ilmoittaa automaattisesti työnantajalle työntekijän halusta jäädä vapaalle. Tämä menettely ei kuitenkaan korvaa työnantajan lomien aikatauluun merkityn lastenhoitovapaan tai siihen merkitsemättä lastenhoitovapaan pitämisen järjestelyä, sillä sosiaaliturvavirasto ei ole tietoinen työntekijän ja työnantajan välillä jo tehdyistä sopimuksista. Lastenhoitovapaata pyydettäessä on tärkeää pitää mielessä työsopimuksessa mainitut lastenhoitovapaan pyytämistä koskevat ilmoitusajat. Sosiaaliturvavirastolle voi aina ilmoittaa myös aikaisemmin, mutta enimmäisaika on kuitenkin kaksi kuukautta ennen halutun vapaan alkamista.

Uusien sääntöjen voimaan tultua työnantajalla on edelleen mahdollisuus ns. vastustaa lastenhoitovapaata koskevaa pyyntöä, jota ei ole merkitty lomien aikatauluun. Eli jos sosiaaliturvavirasto välittää työntekijän pyynnön työnantajalle, mutta työnantajalla on peruste kieltäytyä antamasta vapaata, hän ilmoittaa asiasta 5 työpäivän kuluessa sosiaaliturvavirastolle, joka puolestaan välittää sen tiedon työntekijälle. Työnantajan kieltäytymisperusteet ovat kuitenkin rajalliset, joten perustelussa on aina viitattava oikeaan kohtaan.

Lastenhoitovapaan tähänastisen järjestelyn voimassaolo
Lastenhoitovapaan uuden järjestelyn voimaantulon myötä ei katoa oikeus käyttää 31.3.2022 asti lastenhoitovapaan päiviä tähänastisen järjestelyn mukaan. Tämä tarkoittaa, että ennen uuden järjestelyn voimaantuloa käytettyjen lastenhoitovapaan päivien määrä ei muuta tai vähennä oikeutta tähänastiseen kymmenen työpäivän lastenhoitovapaaseen ja 1.4.2022 alkaa uusi lastenhoitovapaan laskennan järjestely. Näin ollen ne, joilla on nykyisten sääntöjen mukaan oikeus pitää esimerkiksi 6 työpäivää lastenhoitovapaata kuluvana vuonna, voivat pitää ne kaikki maaliskuun 2022 loppuun asti. Työnantajalle on tietenkin myös tiedotettava asianmukaisesti lastenhoitovapaan käytöstä. Kun lastenhoitovapaan järjestelmä käynnistetään uudelleen eli 1.4.2022 alkaen, vanhemmalla on oikeus uuteen kymmenen päivän lastenhoitovapaaseen, mutta ei enää vuotta kohden vaan koko lastenhoitovapaan ajalta siihen asti, kunnes lapsi täyttää 14 vuotta.

Yhteenveto
Lastenhoitovapaa oli tähän asti käytännössä melko vähän käytetty mahdollisuus vanhemmille ja aika monimutkaisella laskentavelvoitteella työsopimuksen osapuolille. Uudessa lastenvapaajärjestelyssä keskitytään automatisointiin ja vanhempien riippumattomuuteen toisistaan, mikä puolestaan varmasti kannustaa enemmän käyttämään näitä lastenhoitovapaan päiviä ja takaa vanhemmille paremman mahdollisuuden sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä.

Jos on kysyttävää tästä aiheesta, voi rohkeasti ottaa yhteyttä Leinosen laki- ja veroneuvontaosastoon, jossa neuvonantajat löytävät mielellään jokaiselle kysyjälle yksilöllisen ratkaisun.

Kirjoittaja: Keiu Rebane

Asema: Legal Advisor

S-posti: keiu.rebane@leinonen.ee

Recent Posts

tammikuu 11, 2023

YRITYSTOIMINTA VIROSSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN Ennen yrityksen perustamista Viroon on tärkeää valita sopiva yhtiömuoto. Viron kauppalait säätelevät liiketoimintaa ja yritysten perustamista Virossa. Viron kauppalakien mukaan maassa on viisi…

Continue reading
joulukuu 22, 2022

LUONNOLLISEN HENKILÖN TULOVEROVAPAAN TULON MÄÄRÄN MUUTOS 01.01.2023 ALKAEN.

Vuosina 2018-2022 verovapaan tulon periaatetta sovellettiin luonnollisiin henkilöihin yhdenmukaisesti – kalenterivuodessa enintään 6000 euroa ja yhdessä kalenterikuukaudessa enintään 500 euroa. 1. tammikuuta 2023 voimaan tulee…

Continue reading
toukokuu 19, 2022

YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS – TARVITSEEKO SE UUDISTAMISTA?

Yhtiön yhtiöjärjestys on asiakirja, joka on pakollinen, mutta sen olemassaoloa ja sisältöä ei usein muisteta päivittäin. Se on kuitenkin yksi yhtiön tärkeimmistä asiakirjoista, josta ilmenevät…

Continue reading