Tärkeimmät muutokset verotuksessa vuonna 2016-2017

TULOVERO

Päivärahan enimmäismäärä nousi

 • Ulkomaankomennuksen päivärahan enimmäismäärä 50 euroa ensimmäisen 15 päivän aikana.
 • Eniten 15 päivänä kuukaudessa. Muilta osin edelleen 32 euroa päivä.
 • Enimmäismäärän ylittävä korvaus verotettiin aiemmin erityisetuna, mutta vuodesta 2016 lähtien se on palkkaa.

Vuokratulon käsite sisällytettiin tuloverolakiin

 • Tuloverolain (tulumaksuseadus, lyh. TuMS) mukaan vuokratuloa on vuokra, korvaus rakennusoikeuden perustamisesta tai kiinteistörasitteen sallimisesta ja muu korvaus, joka on saatu laista tai liiketoimesta johtuvan esineen käyttörajoituksen sallimisesta.
 • Vuokratuloa eivät ole
 • velvoiteoikeuslain (võlaõigusseadus, lyh. VÕS) 292 §:ssä tarkoitettujen sivukustannusten ja 293 §:ssä tarkoitettujen rasitteiden hoitaminen vuokratulon saajan lukuun tai niiden hoitamisen korvaaminen vuokratulon saajalle
 • TuMS:n 19 §:n 3 momentin 15 kohdassa mainittu teknisen verkon tai rakennelman sallimisesta maksettu korvaus rasitetusta tontista kannetun maaveron laajuudessa.

Luonnollisen henkilön asunnon vuokraukseen liittyvä tuloveron huojennus

 • VÕS:ssa tarkoitetun asunnon vuokrasopimuksen perusteella saadusta vuokrasta vähennetään veroilmoituksessa vuokraukseen liittyvien kulujen korvauksena 20 %.
 • Vähennys koskee maassa asuvia ja ulkomaisia luonnollisia henkilöitä ja sopimuksen tehneitä sijoitusrahastoja.
 • Vähennys ei koske yksityisiä elinkeinonharjoittajia.
 • Vähennys koskee kaikkia verovelvollisia riippumatta heidän kulujensa määrästä ja tositteiden olemassaolosta.
 • Vähennyksellä ei ole euromääräistä ylärajaa.
 • Vuokratulosta kannettava tulovero pidätetään edelleen maksusuorituksesta, eli vähennystä ei oteta huomioon pidätysvaiheessa vaan vasta luonnollisen henkilön veroilmoituksen esittämisen yhteydessä.

Veroton tulo

 • 2016 2 040 € vuodessa 170 € kuukaudessa
 • 2017 2 160 € vuodessa 180 € kuukaudessa
 • 2018 2 280 € vuodessa 190 € kuukaudessa
 • 2019 2 460 € vuodessa 205 € kuukaudessa

Eläkkeiden täydentävä veroton tulo nousi

 • 2 700 euroon vuodessa (225 euroon kuukaudessa)
 • (395 euron eläke on veroton)

Koulutuskustannukset

 • Lainmuutoksella kumottiin aikuisten harrastuksiin liittyvien koulutuskustannusten vähennyskelpoisuus tuloverotuksessa.
 • Kelpuutuskoulutukseen liittyvät kulut ja enintään 18-vuotiaiden nuorten harrastuksiin liittyvät koulutuskulut ovat edelleen vähennyskelpoisia.
 • Jotta aikuinen voisi hyödyntää täydennyskoulutuskulujen vähennyskelpoisuutta, kouluttajalla tulee olla asianmukainen koulutuslupa tai jätetty elinkeinotoimintailmoitus täydennyskoulutuskurssin järjestämiseksi.

Koulutuskuluina ei enää pidetä

 • AM-luokan
 • A-luokan, A1- tai A2-alaluokan
 • B-luokan tai B1-alaluokan

moottoriajoneuvon kuljettajakoulutukseen osallistumiseen liittyviä kuluja.

Jos moottoriajoneuvon kuljettajakoulutus tarvitaan työssä tai yritystoiminnassa, työnantaja voi hoitaa työntekijöidensä kuljettajakoulutuksen kustannukset tai yksityinen elinkeinonharjoittaja oman kuljettajakoulutuksensa kustannukset edelleen verottomasti.

Lahjojen ja lahjoitusten vähennyskelpoisuuden yläraja

 • Luonnollisen henkilön oikeus vähentää lahjoja ja lahjoituksia oli tähän saakka rajoitettu (5 % verovuoden tuloista), mutta yläraja on kumottu 1.1.2016 alkaen.
 • Muutoksen tuloksena lahjat ja lahjoitukset rinnastuvat vähennyskelpoisuudeltaan koulutuskuluihin ja asuntolainan korkoon, joihin sovelletaan vain yleisiä enimmäismääriä (50 % veronalaisista tuloista, kuitenkin enintään 1 200 euroa).

Yhteenlaskettujen vähennysten rajoitus

 • Tähän asti asuntolainan korkojen, koulutuskustannusten ja hyväntekeväisyyslahjojen ja  lahjoitusten vähennyksen enimmäismäärä oli yhteensä 1 920 euroa, mutta muutoksen seurauksena määrä on alennettu 1 200 euroon.
 • Muutos koskee vuodesta 2016 lähtien suoritettavia asuntolainan korkoja ja muita vähennyskelpoisia kuluja.

ARVONLISÄVERO

1.5.2016 voimaan tulleet muutokset

Luetteloa henkilöistä, joille saa myydä tavaraa tai tarjota palveluja 0 %:n arvonlisäverokannalla eli verovapautustodistuksella, on laajennettu.

 • Myynti Virossa yhteiseen puolustustoimintaan osallistuville Naton joukoille ja niiden siviilihenkilöstölle.
 • Tavaran myynti tai palvelun tarjoaminen muussa EU:n jäsenvaltiossa sijaitsevalle kansainvälisen järjestön päätoimipaikalle tai kansainväliselle sotilasesikunnalle.

1.5.2016 voimaan tulleet muutokset

 • Tavaran myynti tai palvelun tarjoaminen Virossa sijaitsevalle kansainväliselle sotilasesikunnalle – jos kyseisestä huojennuksesta on säädetty Riigikogun ratifioimassa kansainvälisessä sopimuksessa.
 • Virossa sijaitsevalle EU:n toimielimelle saa myydä verottomasti tavaroita ja palveluja, jos tavarasta tai palvelusta laskutettu veroton hinta on vähintään 53 euroa. Polttoaineen, kunnallisteknisten kulujen ja viestintäpalvelun tapauksessa hinta voi olla myös pienempi.

Jos tavaraa myydään tai palvelua tarjotaan 0 %:n arvonlisäverokannalla Virossa sijaitsevalle EU:n toimielimelle, Naton asevoimille tai kansainväliselle sotilasesikunnalle, verovapautustodistuksen vahvistaa joko ulkoasiainministeriö tai puolustusministeriö.

Tax free  todistuksen vahvistaminen

 • Luonnolliseen henkilöön kohdistuvan tax free  myynnin tapauksessa maasta viedyn tavaran tarkastaa ja tax free  kuitin vahvistaa tulli tai poliisi- ja rajavartiolaitos.

Pitkäaikaiset rajat ylittävät palvelut

 • Jos kyseessä on pitkäaikainen (yli vuoden jatkuva) rajat ylittävä palvelu, johon sovelletaan käänteistä arvonlisäverotusta, liikevaihto katsotaan syntyneeksi kunkin vuoden joulukuun 31. päivänä (myös ensimmäisenä palvelun tarjoamisvuotena).

Tuonnin käänteinen verotus

 • Erityisjärjestelmän käyttöehdot tulee täyttää 12 kuukauden aikana ennen erityisjärjestelmän käytön aloittamisesta tiedottamista.

 • Veroviranomainen tarkastaa ehtojen täyttämisen 30 päivän kuluessa tiedotteen saamisesta ja tiedottaa verovelvolliselle, täyttääkö tämä ehdot vai ei.

 • Jos kuukausittaisessa tarkastuksessa todetaan ehtojen täyttämättä jättäminen viimeisen 12 kuukauden aikana, erityisjärjestelmän käyttöoikeus voidaan keskeyttää seuraavan kuukauden loppuun asti.

 • Verotutkinnan aikana erityisjärjestelmän käyttöoikeus voidaan keskeyttää verotutkinnan loppuun asti.

 • Erityisjärjestelmän käyttöoikeus voidaan mitätöidä verovelvollisen kirjallisen tiedotteen perusteella, tai jos hänet poistetaan arvonlisäverovelvollisten rekisteristä.

 • Veroviranomainen voi mitätöidä erityisjärjestelmän käyttöoikeuden verotuspäätöksellä, tai jos sen käyttöoikeus on ollut keskeytettynä yhtäjaksoisesti 6 kuukauden ajan.

Majoituspalvelun arvonlisäverokanta nousee

 • Majoituspalvelun ja aamiaisen sisältävän majoituspalvelun arvonlisäverokanta nousee 9 prosentista 14 prosenttiin vuonna 2017.

SOSIAALITURVAMAKSU

 • 1.1.2017 alkaen sosiaaliturvamaksun suuruus on 32,5 % (12,5 %).

Recent Posts

joulukuu 6, 2023

Työntekijöiden lepoaika – tärkeää tietoa työnantajille 

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 2.3.2023 asiassa C-477/21 tuomion, jolla on vaikutusta ennen kaikkea virolaisiin työnantajiin, joiden työntekijät tekevät työtä aikataulun mukaisesti. Tämä johtuu siitä, että…

Continue reading
tammikuu 11, 2023

YRITYSTOIMINTA VIROSSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN Ennen yrityksen perustamista Viroon on tärkeää valita sopiva yhtiömuoto. Viron kauppalait säätelevät liiketoimintaa ja yritysten perustamista Virossa. Viron kauppalakien mukaan maassa on viisi…

Continue reading
joulukuu 22, 2022

LUONNOLLISEN HENKILÖN TULOVEROVAPAAN TULON MÄÄRÄN MUUTOS 01.01.2023 ALKAEN.

Vuosina 2018-2022 verovapaan tulon periaatetta sovellettiin luonnollisiin henkilöihin yhdenmukaisesti – kalenterivuodessa enintään 6000 euroa ja yhdessä kalenterikuukaudessa enintään 500 euroa. 1. tammikuuta 2023 voimaan tulee…

Continue reading