TYÖ KOTITOIMISTOSSA JA SOPIMUS TYÖN suorituspaikasta

Voidaan sanoa, että työskentely kotitoimistossa eli etätyö ei ole koskaan ollut Virossa niin yleistä kuin nyt, kun maailmanlaajuinen COVID-19 pandemia on vuoden 2020 keväästä lähtien pakottanut monet työnantajat muuttamaan toimintaansa. Sen tarkoituksena on ollut estää infektiotapauksia työpaikalla. Kotitoimistossa työskentely on kuitenkin mahdollista vain niille, joiden työn luonne antaa heille mahdollisuuden työskennellä kotona. Nämä ovat ensi sijassa työntekijöitä, jotka suorittavat tehtävänsä tietokoneella.

Itse asiassa kotitoimistossa työskentely oli Virossa suosittua jo ennen kevään COVID-19 pandemiaa. Siitä huolimatta Työsopimuslakia (TSL) ei ole vielä muutettu siten, että kotitoimistossa työskentely olisi perusteellisemmin säännelty lain tasolla, tarjoten samalla työsuhteen osapuolille tarkemmat ohjeet sopimuksen tekemiseen kotitoimistossa työskentelyä varten. TSL määrittelee ainoastaan etätyön kuin sopimuksen nojalla työtehtävien hoitamisen työn suorituspaikan ulkopuolella (muun muassa työntekijän asuinpaikassa), jotka muuten yleensä suoritetaan työnantajan yrityksessä/toimipaikassa sekä sisällyttää sen työoloihin liittyvään työnantajan ilmoitusvelvollisuuteen.

Kumpikaan osapuoli ei voi yksipuolisesti vaatia työntekijää suorittamaan työtehtäviään kotona, tämä voidaan tehdä vain osapuolten sopimuksella. Jo tehtyä kotitoimistossa työskentelyä koskevaa sopimusta ei myöskään voida muuttaa yksipuolisesti, eli kumpikaan osapuoli ei voi vaatia työntekijää hoitamaan työtehtäviään vastaisuudessa työnantajan toimipaikassa.

Kotitoimistossa työskentelyn kohdalla on tavallista, että työntekijän on ajoittain suoritettava tehtäviään työnantajan tai työnantajan asiakkaiden toimipaikassa, esimerkiksi osallistuttava kokouksiin ja asiakastapaamisiin. Selvyyden vuoksi on järkevää sopia kirjallisesti mahdollisimman selkeästi ja tarkasti, missä ja milloin työntekijän on suoritettava työtehtävänsä. Se auttaa välttämään työriitoja, joissa osapuolet ovat sopineet kotitoimistossa työskentelyn lisäksi myös useista muista työpaikoista, mutta eivät ole muilta osin tarkentaneet työn suorituspaikan sopimusta. Tämä puolestaan ​​on johtanut siihen, että tuomioistuimen on täytynyt työn suorituspaikan olosuhteiden (esimerkiksi aikajako) tarkentamista varten selvittää osapuolten tahto muiden todisteiden perusteella (Tallinnan piirioikeuden tuomio nro 2-17-13912, päivätty 25.04.2019), se saattaa kuitenkin olla epäsuotuisa työsuhteen yhdelle osapuolelle.

Toisaalta on mainittava, että työn suorituspaikan vaihtaminen työnantajan toimipaikasta työntekijän kotiin ei muuta työsuhteen olennaista luonnetta, jonka mukaan työntekijä suorittaa työtehtäviään työnantajan johdon ja valvonnan alaisena. Kotitoimistossa olevalle työntekijälle työtehtävien antaminen ja työn valvonta saattaa poiketa huomattavasti tavallisesta, joten työnantajan kannattaa analysoida tilannetta ennen sopimuksen tekemistä. Esimerkiksi voi ilmetä, että tällä hetkellä työnantajalla ei ole teknisesti, ajallisesti tai taloudellisesti mahdollista valvoa kotitoimistossa työskentelevää henkilöä ja antaa hänelle työmääräyksiä. Siinä tapauksessa työnantaja voi sopimishetkeen mennessä poistaa nämä puutteet, jotta työ kotitoimistossa kulkisi sujuvasti työsuhteen molemman osapuolten kannalta. Etätyösopimusta tehtäessä kotitoimistossa työskentelyyn liittyvät asiat tulee sopia kirjallisesti, mm. työntekijän valvonnan ja tehtävien ilmoittamisen tapa ja järjestys (esim. työntekijälle ilmoitetuissa järjestyssäännöissä).

Virossa COVID-19 pandemian takia kotitoimistossa työskentelyn mahdollistaminen ei ole tullut työnantajalle pakolliseksi, mutta työnantajan on harkittava tätä mahdollisuutta, ottaen huomioon sekä työterveys- ja työturvallisuuslain (turvallisen työympäristön varmistaminen) että myös yhdenvertaista kohtelua koskevan lain (esim. taata tarvittaessa etäopiskelevan lapsen vanhemmille kotona työskentelemisen mahdollisuus) vaatimukset.

Työskentely kotitoimistossa ei muuta työsuhteessa sitä tosiasiaa, että työnantaja on kotitoimistoa koskevan sopimuksen tapauksessa vastuussa työterveys- ja työturvallisuusvaatimusten noudattamisesta. Näistä vaatimuksista ja niiden noudattamisen mahdollisuudesta Leinosen lakineuvojat tulevat kirjoittamaan seuraavassa artikkelissaan.

Recent Posts

tammikuu 11, 2023

YRITYSTOIMINTA VIROSSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN Ennen yrityksen perustamista Viroon on tärkeää valita sopiva yhtiömuoto. Viron kauppalait säätelevät liiketoimintaa ja yritysten perustamista Virossa. Viron kauppalakien mukaan maassa on viisi…

Continue reading
joulukuu 22, 2022

LUONNOLLISEN HENKILÖN TULOVEROVAPAAN TULON MÄÄRÄN MUUTOS 01.01.2023 ALKAEN.

Vuosina 2018-2022 verovapaan tulon periaatetta sovellettiin luonnollisiin henkilöihin yhdenmukaisesti – kalenterivuodessa enintään 6000 euroa ja yhdessä kalenterikuukaudessa enintään 500 euroa. 1. tammikuuta 2023 voimaan tulee…

Continue reading
toukokuu 19, 2022

YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS – TARVITSEEKO SE UUDISTAMISTA?

Yhtiön yhtiöjärjestys on asiakirja, joka on pakollinen, mutta sen olemassaoloa ja sisältöä ei usein muisteta päivittäin. Se on kuitenkin yksi yhtiön tärkeimmistä asiakirjoista, josta ilmenevät…

Continue reading