Accounting and consulting since 1989

Kirjanpitolain uudistus: pienkonsernipoikkeus

Pienkonsernipoikkeus konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuudesta


EU direktiivi 2013/34 asetti sekä ehdotuksia että vaatimuksia jäsenvaltioille, helpottamaan pienten yritysten hallinnollista taakkaa. Yksi näistä vaatimuksista on pienkonsernipoikkeus konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuudesta. Direktiivin antama vaatimus vapautuksesta on muodoltaan velvoittava, ja jäsenvaltioilla ei ole mahdollisuutta poiketa siitä. Konsernipoikkeusta perustellaan sillä, että ”pienten yritysten tilinpäätösten käyttäjillä ei ole vaativia tiedonsaantitarpeita ja koska konsernitilinpäätösten laatiminen emo- ja tytäryritysten vuositilipäätösten lisäksi voi olla kallista”.

Tulevaisuudessa, edes oikean ja riittävän kuvan antaminen ei ole riittävä peruste vaatia pientä konsernia laatimaan konsernitilinpäätöstä. Mutta, vaikkei vastaisuudessa tätä voidakaan vaatia, voi pieni konserni laatia konsernitilinpäätöksen vapaaehtoisesti. Konsernitilinpäätöksen laadinta voi olla joillekin yrityksille tarkoituksenmukaista, joten harkinnanvaraisuutta on hyvä noudattaa myös tulevaisuudessa.

Direktiivissä määriteltiin myös kriteerit pienelle konsernille:

Direktiivin mukaiset kriteerit:

1.       Taseen loppusumma 4 miljoonaa €

2.       Liikevaihto 8 miljoonaa €

3.       Työntekijöitä keskimäärin 50 kpl tilikauden aikana


Määritetyt raja-arvot ovat myös annettu jäsenvaltiota velvoittavassa muodossa, joten vastaisuudessa yksikään EU-valtio ei voi pitäytyä annettuja arvoja alemmissa kynnysarvoissa.  Jäsenvaltioilla on kuitenkin mahdollisuus korottaa rahaperusteiset kynnysarvot enintään puolitoistakertaiseksi. Nykyisellään Suomen raja-arvot ovat direktiivin arvoja alemmalla tasolla, ja ovat muutoksen tarpeessa. Tulevaisuudessa Suomessa noudatettavat raja-arvot ovat:

Suomessa käyttöön otettavat arvot:

1.       Taseen loppusumma 6 miljoonaa €

2.       Liikevaihto 12 miljoonaa €

3.       Työntekijöitä keskimäärin 50 kpl tilikauden aikana


Lisätietoa:

Pienyrityshelpotukset ja vuoden 2013 tilinpäätösdirektiivi

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/34/EU16.11.15


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Mar

Ulkomaisen yrityksen edustaja voi asioida sähköisesti Finnish Authenticator...

24

Mar

Helpotukset yritysten toimintaan COVID-19 pandemian vuoksi

Take contact

Email again:
Services