Accounting and consulting since 1989

Työnantajan ottamat vapaaehtoiset eläkevakuutukset

Suomessa työnantajalla on mahdollisuus ottaa työntekijälle vapaaehtoinen eläkevakuutus. Vapaaehtoisia eläkevakuutuksia on kahdenlaisia yksilöllinen ja kollektiivinen. Yksilöllisessä vapaaehtoisessa eläkevakuutuksessa työnantaja ottaa vakuutuksen vain yhdelle työntekijälle, kun taas kollektiivisessa otetaan jollekin tietylle ryhmälle tai jokaiselle työntekijälle.

Ryhmäeläkevakuutusmaksut ovat yritykselle kokonaisuudessaan vähennyskelpoisia menoja. Vuosittaisille eläkemaksuille ei ole olemassa yksityisistä eläkevakuutuksista poiketen mitään enimmäismäärää, kunhan ostettava lisäeläketurva on verottajan mielestä kohtuullisella tasolla.

Ryhmäeläkevakuutusmaksuja ei katsota työntekijän tuloiksi, joten työnantajan ei tarvitse toimittaa niistä ennakonpidätystä eikä maksaa sosiaaliturvamaksuja. Aikanaan eläkkeensaajalle maksettava lisäeläke verotetaan ansiotulona.

Yksilöllinen eläkevakuutus:

Työnantajan ottaman vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksuista on palkkaa vain kalenterivuoden aikana maksettujen maksujen 8 500 euroa ylittävä osa. Esim. jos työnantaja maksaa vakuutusmaksua 10 000 euroa, 1 500 euroa on vakuutetun työntekijän palkkaa. Jos useampi työnantaja maksaa saman palkansaajan vakuutusmaksuja, ne lasketaan verotusta toimitettaessa yhteen, ja 8 500 euron yli menevä määrä verotetaan palkkana.

TVL:ssä säädetty 8 500 euron verovapausraja koskee vain työnantajan ottaman vakuutuksen maksuja. Jos työnantaja maksaa palkansaajan ottaman eläkevakuutuksen maksuja, maksun määrä on kokonaan palkkaa.

Jos vakuutuksen ottamisella korvataan palkanmaksua, työnantajan maksama vakuutusmaksu on kokonaan palkkaa. Palkansaaja ei tässäkään tilanteessa saa vähentää verotuksessaan työnantajan maksamaa vakuutusmaksua.

Kollektiiviset eläkevakuutukset:

Kollektiivisella lisäeläketurvalla tarkoitetaan työnantajan työntekijöistä koostuvalle henkilöpiirille järjestämää vapaaehtoista lisäeläketurvaa. Henkilöpiiri voi olla esimerkiksi kaikki kirjanpitäjät. Kollektiivisuus edellyttää lisäksi että samaan eläkeryhmään kuuluvien etuudet määräytyvät samoin perustein. Myös eläkkeen alkamisiän on määräydyttävä yhtenäisin perustein.

Työnantajan kollektiivisesti järjestämän lisäeläketurvan vakuutusmaksut eivät ole palkkaa.

Jos vakuutettu palkansaaja maksaa itse osan kollektiivisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksusta, hän saa vähentää näitä maksuja ansiotulostaan korkeintaan 5 % kyseisen työnantajan maksaman palkan määrästä, kuitenkin enintään 5 000 euroa. Maksetulla palkalla tarkoitetaan myös luontoisetuja ja muita rahapalkan lisäksi tai sijaan annettuja veronalaisia etuja. Työnantajan kokonaan maksamia kollektiivisen eläkevakuutuksen maksuja ei ilmoiteta vuosi-ilmoituksella lainkaan.


Lue lisää verohallinnon sivuilta

Taulukko verohallinnon sivuilta


        Taulukko verohallinnon sivuilta22.07.15


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Mar

Ulkomaisen yrityksen edustaja voi asioida sähköisesti Finnish Authenticator...

24

Mar

Helpotukset yritysten toimintaan COVID-19 pandemian vuoksi

Take contact

Email again:
Services