Accounting and consulting since 1989

Verotus 2016

Vuoden 2016 verotuksessa tullaan näkemään muutoksia joita valtionvarainministeriö on perustellut valtiontalouden alijäämän suuruudella ja julkisen talouden sopeutumistarpeella. Mitään erityisen suuria verokevennyksiä ei vielä nähdä vuonna 2016 vaan niiden toteutus siirretään vuodella 2017. Vuodelle 2016 kohdennetaan enimmäkseen veronkiristyksiä ja lieviä kevennyksiä pientuloisille. Toimenpiteiden tavoitteena on valtiontalouden tasapainottaminen.

Veronkevennykset pieni- ja keskituloisille   


Hallitusohjelman mukaisesti pieni- ja keskituloisten verotusta kevennetään vuonna 2016. Tämä toteutetaan korottamalla työtulovähennystä 450 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi ansiotuloverotukseen tehdään ansiotasoindeksiä vastaava tarkistus kaikilla tulotasoilla.

Veronkiristykset


Pääomatulojen verotusta kiristetään siten, että yli 30 000 euroa ylittävän pääomatulon verotus nousee 33 prosentista 34 prosenttiin. Alle 30 000 euron pääomatulojen verotus säilyy nykyisessä 30 prosentissa.

Merkittävin kiristys on ”solidaarisuusveron” alarajan lasku nykyisestä 90 000 eurosta 72 300 euroon. Tämä tarkoittaa sitä että yhä useammat korkeatuloiset henkilöt joutuvat veron piiriin. Solidaarisuusveron muutos ei tule olemaan kuitenkaan pysyvä, vaan se on alustavasti voimassa vuodet 2016 ja 2017. Solidaarisuusveron kireämpi veroprosentti koskee alarajan ylittävää osaa tuloista.

Verovähennykset


Asuntolainan maksetuista koroista verovähennyskelpoinen osuus on 55 % vuonna 2016. Tämä on 10 % vähemmän verrattuna vuoteen 2015. Tämän lisäksi, vuodesta 2016 eteenpäin vähennysoikeus laskee 10 % vuosittain vuoteen 2019 asti. Tämä tarkoittaa sitä että vuonna 2019 vähennysoikeus olisi enää vain 25 %.

Luovutustappion vähennyskelpoisuus laajenee niin, että vuonna 2016 tai myöhemmin syntynyt tappio on jatkossa vähennyskelpoinen kaikista pääomatuloista. Kyseinen muutos koskee ainoastaan luonnollisen henkilön ja kuolinpesien verotusta. Aikaisempi säädäntö oli, että luovutustappio voidaan vähentää vain verovuoden ja viiden seuraavan vuoden voitoista.

Yksityishenkilöille säädetään lahjoitusvähennys, yliopistolle tai korkeakoululle tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen annetusta lahjotuksesta. Vähennyksen vähimmäismäärä on 850 euroa, ja enimmäismäärä on 500 000 euroa. Lahjoitukset ovat vähennyskelpoisia yksityishenkilön ansiotuloista.

Yleisradiovero


Vuonna 2016 pienituloisimmat vapautetaan Yleisradioverosta. Tämä toteutetaan korottamalla pienimmän maksuunpantavan Yle-veron määrää 51 eurosta 70 euroon. Vuonna 2016 vapautus koskee kaikkia joiden verotettavat tulot jäävät alle 10 300 euron. Nykyinen Yle-veron alaraja on ollut 7500 euroa.

Kiinteistövero


Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärä voi olla enintään 1,00 % kunnan määräämän vakituisten asuinrakennusten enimmäismäärää korkeampi. Nykyisin enimmäismäärä on 0,6 %.

Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentin enimmäismäärää korotetaan 2,85 prosentista 3,35 prosenttiin. Rakentamattoman rakennuspaikan enimmäismäärä nousee myös nykyisestä 3,0 prosentista 4,0 prosenttiin.

Yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli muuttuisi nykyisestä 0,80–1,55 prosentista uuteen 0,84–1,70 prosenttiin. Lisäksi vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti nousee 0,37–0,80 prosentista 0,38–0,85 prosenttiin.

Näitä muutoksia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuoden 2016 toimitettavasta kiinteistöverotuksesta, siten että yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituisen asuinrakennusten veroprosentin muutosta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2017 toimitettavasta verotuksesta.

Muut muutokset


Autovero keventyy vuosien 2016–2019 välillä asteittain yhteensä noin. 200 miljoonan euron edestä. Asteittaisella voimaantulolla pyritään hillitsemään käyttäytymisvaikutuksia sekä välttämään markkinahäiriöitä. Autoveron kevennystä kuitenkin kompensoidaan osittain ajoneuvoverotuksen korotuksella, joka tulee olemaan n. 100 miljoonan euron luokkaa. Tällä muutoksella pyritään muuttamana verotuksen painostus auton hankinannasta varsinaiseen ajoneuvon käyttöön.

Tulevaisuudessa vähäpäästöisiin ajoneuvoihin tulee kohdistumaan kevyempi verotus-aste kuin taas päästöiltään suurempiin ajoneuvoihin. Lisää aiheesta ja yksityiskohtaisemmat taulukot voit katsoa täältä.

Tupakkavero tulee nousemaan vuosien 2016 – 2019 välillä. Korotuksen keskimääräinen vaikutus tupakka-askin hintaan on n. 0,50 euroa vuodessa. Toinen korotus on lämmityspolttoaineiden verotuksen kiristys. Korotus on n.75 miljoonan euron luokkaa ja tämä tarkoittaisi omakotitalon vuosittaisten lämmityskulujen kasvua n. 75 € (öljy) ja n. 20 € (kaukolämpö).

Aiheesta lisää


Elinkeinoelämän keskusliitto

Veronmaksajat.fi

Yrittäjät.fi


10.12.15


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Mar

Ulkomaisen yrityksen edustaja voi asioida sähköisesti Finnish Authenticator...

24

Mar

Helpotukset yritysten toimintaan COVID-19 pandemian vuoksi

Take contact

Email again:
Services