Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Informacijos apie komandiruojamus darbuotojus teikimas

Į Lietuvą komandiruojami darbuotojai

Minėtas Įstatymas yra taikomas, kai darbuotojas yra siunčiamas laikinai dirbti Lietuvoje:
1)     pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, kitos valstybės darbdavio sudarytą su Lietuvoje veikiančiu užsakovu;
2)     kitos valstybės darbdavio įmonės filiale, atstovybėje ar grupės įmonėje Lietuvoje;
3)     kaip laikinasis darbuotojas.

Kitos valstybės darbdavys, siunčiantis darbuotoją laikinai dirbti į Lietuvą ilgesniam kaip trisdešimt dienų laikotarpiui arba dirbti statybos darbus, iš anksto informuoja Lietuvos VDI teritorinį skyrių apie šiam darbuotojui taikomas nuostatas dėl:
1.     maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko trukmės;
2.     minimaliųjų kasmetinių mokamų atostogų trukmės;
3.     minimaliojo darbo užmokesčio, įskaitant padidintą apmokėjimą už viršvalandinį darbą, darbą naktį, darbą poilsio ir švenčių dienomis;
4.     laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų;
5.     darbuotojų saugos ir sveikatos;
6.     asmenų iki aštuoniolikos metų, nėščių, neseniai pagimdžiusių ir krūtimi maitinančių darbuotojų apsaugos darbe;
7.     diskriminacijos darbe draudimo.

Jeigu tarp atskirų komandiruoto darbuotojo komandiruočių į Lietuvą yra mažesnis nei 30 dienų laikotarpis, 30 dienų laikotarpis apskaičiuojamas sumuojant visus komandiruotės laikotarpius (pertraukų laikas tarp komandiruočių nėra įskaitomas).

Užsienio darbdavys ne vėliau kaip vieną darbo dieną prieš komandiruojamo darbuotojo darbo pradžią Lietuvoje užpildo nustatytos formos pranešimą ir jį pateikia paštu, faksu arba naudojantis Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema.

Minėtą dokumento formą galite rasti:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0C388D4A0087/UdRhencOXC

Su komandiruotu darbuotoju susiję dokumentai privalo būti saugomi darbuotojo darbo funkcijų atlikimo vietoje visą komandiruotės laikotarpį ir pagal prašymą pateikiami atitinkamoms institucijoms.

Į EE/EEE valstybes komandiruojami darbuotojai

Lietuvos darbdaviai komandiruodami darbuotojus į ES arba EEE šalis ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui arba statybos darbams privalo informuoti tų šalių institucijas jų patvirtinta tvarka. Informuoti Lietuvos VDI tokiais atvejais nereikės.

Užsienio šalių institucijų kontaktus galite rasti žemiau:
http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_en.htm?topic=work&contacts=id-611492

Įstatymą galite rasti žemiau nurodytu adresu:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b37bf0f036df11e6a222b0cd86c2adfc?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=176553b7-834e-4464-a45d-ffd92077a1a7

23.11.16


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

24

May

Laikinasis įdarbinimas – populiarėjantis verslo sprendimas, įmonių veiklai...

2

Apr

Tarptautinis darbo užmokesčio tvarkymas – sėkmingai funkcionuojantis visame...

Susisiekite su mumis

Email again:
Services