Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Karantinas Lietuvoje (Valstybės pagalba)

Norime informuoti, kad Lietuvos Vyriausybė parengė naujas valstybės pagalbos priemones įmonėms ir gyventojams, paveiktiems COVID-19. Informaciją apie minėtas priemones rasite toliau pateiktoje lentelėje.

 

PRIEMONĖ

PRIEMONĖS APRAŠAS

 

 

Subsidijos nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusioms įmonėms: vienkartinės išmokos įmonėms, kurių apyvarta krito 50 proc. ir daugiau.

Priemonės tikslas – padėti labiausiai nukentėjusioms įmonėms įveikti koronaviruso sukeltus padarinius.

Subsidijos pagal minėtą priemonę yra teikiamos pagal 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ (toliau – Komunikatas), 3.1 skirsnį ir 3.12 skirsnį.

Tinkamais pareiškėjais laikomos įmonės, kurių vykdoma pagrindinė ekonominė veikla yra įtraukta į Dėl karantino paskelbimo ribojamų ūkinių veiklų sąrašą (4-1171/A1-1301 Dėl Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo patvirtinimo (e-tar.lt)), taip pat įmonės, vykdančios veiklas, kurios ribojamos netiesiogiai ir kurių įtraukimui į sąrašą yra pritarusi Vyriausybė, taip pat atitinkančios šias sąlygas:

Pagal Komunikato 3.1 skirsnį:

·         įmonės, kurių ekonominės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta dėl koronaviruso sumažėjo ne mažiau kaip 50 proc. (lyginama 2020-11-01–2021-01-31 laikotarpio apyvarta su 2019–2020 m. atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta pagal PVM deklaracijose deklaruotus duomenis). Jeigu veikla buvo uždrausta po 2020 m. lapkričio 30 d., apyvartos kritimo lyginimo laikotarpis yra 2020-12-01–2021-01-31;

·         ne vėliau kaip iki 2019 m. spalio 31 d. įsteigtos ir nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. pajamų negavusios įmonės;

·         įsteigtos nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d., tačiau nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. pajamų negavusios įmonės.

Pagal Komunikato 3.12 skirsnį:

įmonės, kurių ekonominės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta dėl koronaviruso sumažėjo ne mažiau kaip:

·         50 proc. (lyginama 2020-11-01–2021-01-31 laikotarpio apyvarta su 2019 m. atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta pagal PVM deklaracijose deklaruotus duomenis. Jeigu veikla buvo uždrausta po 2020 m. lapkričio 30 d., lyginama 2020-12-01–2021-01-31 laikotarpio apyvarta su 2019 m. atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta), ir;

·         30 proc. (lyginama 2021-02-01–2021-04-30 laikotarpio apyvarta su 2019 m. atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta pagal PVM deklaracijose deklaruotus duomenis).

Norime atkreipti dėmesį, kad pareiškėjas, norėdamas teikti paraišką subsidijai pagal Komunikato 3.12 skirsnį, turėtų pateikti audituotas finansines ataskaitas. Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) šiuo metu dar neturi informacijos už kokį laikotarpį audituotos finansinės ataskaitos turėtų būti teikiamos.

Kiti reikalavimai pareiškėjams:

·         pareiškėjas iki 2020 m. sausio 31 d. yra sumokėjęs ir (arba) įskaitęs bent dalį už 2019 m. mokestinį laikotarpį deklaruotos mėnesinėje pajamų mokesčio deklaracijoje mokėtinos gyventojų pajamų mokesčio sumos į valstybės ir savivaldybės biudžetus (jeigu tokią prievolę turėjo);

·          pareiškėjas subsidijų paraiškos pateikimo dieną ir tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašų sudarymo dieną nėra reorganizuojamas, dalyvaujantis reorganizavime, pertvarkomas, dalyvaujantis atskyrime, bankrutuojantis, bankrutavęs, likviduojamas, likviduojamas dėl bankroto, likviduotas, jungiamas peržengiant vienos valstybės ribas, dalyvaujantis jungimesi peržengiant vienos valstybės ribas;

·         pareiškėjas subsidijų paraiškos pateikimo dieną ir tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašų sudarymo dieną atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus;

·         pareiškėjo, kuris yra Lietuvos Respublikoje neregistruotas juridinis asmuo ar organizacija, nuolatinė buveinė įregistruota Mokesčių mokėtojų registre,

·         pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka yra pateikęs Juridinių asmenų registrui atitinkamų finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinį. Jeigu pareiškėjas yra susijęs su kitomis Lietuvoje veikiančiomis įmonėmis, jos teisės aktų nustatyta tvarka taip pat turi būti pateikusios Juridinių asmenų registrui atitinkamų finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinį. Tais atvejais, kai pareiškėjo ar su juo susijusios įmonės finansiniai metai neatitinka kalendorinių metų, Juridinių asmenų registrui turi būti pateiktas paskutinių pasibaigusių finansinių metų ataskaitų rinkinys;

·         pareiškėjas turi privalomu tarptautiniu banko sąskaitos numerio formatu (IBAN) įrašomą, pareiškėjo vardu finansų įstaigoje atidarytą sąskaitą ir ji nurodyta subsidijų paraiškoje;

·         pareiškėjas yra pateikęs VMI pelno mokesčio, gyventojų pajamų mokesčio ir PVM deklaracijas už 2019 ir 2020 metus, jeigu tokią prievolę turėjo.

Norėdama gauti subsidiją įmonė turi atitikti visus aukščiau minėtus kriterijus.

Norime atkreipti dėmesį, jog jeigu pareiškėjas paraiškoje nurodo, kad yra susijęs su užsienio juridiniu asmeniu, jis privalo pateikti duomenis apie susijusias užsienio įmones.

Pagalba negali būti teikiama vienai įmonei, kuri 2019 m. gruodžio 31 d. jau buvo laikoma sunkumų patiriančia įmone, išskyrus atvejus, kai pagalba teikiama labai mažoms arba mažosioms įmonėms, kurios 2019 m. gruodžio 31 d. jau buvo sunkumų patiriančios įmonės, su sąlyga, kad joms pagal nacionalinę teisę netaikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir kad jos negavo sanavimo pagalbos arba restruktūrizavimo pagalbos.

Į subsidiją gali pretenduoti ir tos įmonės, kurios jau anksčiau yra gavusios subsidiją, tačiau pažymėtina, jog į ją negali pretenduoti žemės ūkio, žuvininkystės, akvakultūros sritys, kredito ir finansų įstaigos. Jeigu nors viena įmonės vykdoma ūkinė veikla priskiriama išvardytoms sritims, įmonei subsidija nėra teikiama.

Remiama veikla:

įmonės likvidumo palaikymas, skiriant subsidijas daliai įmonės nepadengtų pastoviųjų išlaidų padengti.

Nepadengtos pastoviosios išlaidos – per tinkamą finansuoti laikotarpį įmonių patirtos pastoviosios išlaidos, kurios per tą patį laikotarpį nepadengiamos iš pelno (t. y. iš pajamų atėmus kintamąsias išlaidas) ir kitų šaltinių, pavyzdžiui, draudimo, laikinosios pagalbos priemonių, kurioms taikomas Komunikatas, arba paramos iš kitų šaltinių. Pastoviosios išlaidos patiriamos nepriklausomai nuo produkcijos lygio. Pastoviųjų išlaidų pavyzdžiai: patalpų nuoma, komunalinės paslaugos, eksploatacinės, saugos, įrangos išlaidos ir kt.

 

Pastoviosios ir nepadengtos pastoviosios išlaidos turi būti patirtos nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. arba nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. (tuo atveju, kai pareiškėjo apyvartos kritimo lyginimo laikotarpis yra 2020-12-01– 2021-01-31).

 

Skirtos subsidijos įmonė negali naudoti darbuotojų darbo užmokesčiui ar dividendams mokėti, kapitalui, išmokant lėšas pareiškėjo dalyviams, mažinti, savoms akcijoms supirkti ar kitokiems mokėjimams iš kapitalo pareiškėjo dalyviams atlikti, taip pat paskoloms pareiškėjo dalyviams grąžinti arba suteikti.

 

Subsidijos lėšomis draudžiama atsiskaityti už nuomos, komunalines ir kitas paslaugas, jei šių paslaugų teikėjas priklauso vienai įmonei.

 

Kai subsidija teikiama pagal Komunikato 3.1 skirsnį:

 

·         Subsidijos dydis priklauso nuo įmonės ekonominės veiklos vidutinio vieno mėnesio apyvartos kritimo ir sumokėto 2019 m. gyventojų pajamų mokesčio, bet ne daugiau kaip 350.000 EUR vienam pareiškėjui, arba;

·         Subsidijos dydis sudaro iki 70 proc. pastoviųjų išlaidų, bet ne daugiau kaip 40.000 EUR.

 

Kai subsidija teikiama pagal Komunikato 3.12 skirsnį:

 

·         Subsidija negali viršyti 70 proc. nepadengtų pastoviųjų išlaidų ir 350.000 EUR vienam pareiškėjui.

 

Pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką subsidijai gauti pagal Komunikato 3.1 arba 3.12 skirsnį. Siekdamas gauti subsidiją, pareiškėjas turi pasirinkti ir nurodyti, pagal ką skaičiuojama subsidija.

 

Paraiškos teikiamos VMI per EDS sistemą.

Pareiškėjų atranką ir vertinimą atlieka VMI kartu su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (Konkurencijos taryba teikia vertinimui reikalingą informaciją).

VMI, gavusi iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informaciją apie skirtą finansavimą, išsiunčia informacinį pranešimą pareiškėjui per Mano VMI ir informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą skirti finansavimą.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijai priėmus teigiamą sprendimą dėl subsidijos skyrimo, įmonei skirtas subsidijos lėšas perveda Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras.

Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems individualią veiklą vykdantiems asmenims: vienkartinės išmokos individualiai dirbantiems.

VMI kviečia gyventojus, kurie 2020 m. vykdė individualią veiklą, įtrauktą į ribojamų veiklų sąrašą (4-1171/A1-1301 Dėl Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo patvirtinimo (e-tar.lt), teikti paraišką negrąžintinai subsidijai gauti.

Pareiškėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

·         2020 m. pareiškėjas vykdė individualią veiklą pagal pažymą ir / ar verslo liudijimą, įtrauktą į dėl COVID-19 apribotų veiklų sąrašą;

·         2020 m. vykdytos individualios veiklos trukmė atitinka bent vieną iš šių punktų:

-       individualią veiklą pagal pažymą pareiškėjas buvo įregistravęs ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis ir neišregistravo jos iki lapkričio 6 d. imtinai, arba;

-       verslo liudijimą (-us) pareiškėjas buvo įsigijęs ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis, laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki lapkričio 6 d. imtinai, arba;

-       jeigu pareiškėjas keitė individualios veiklos formą, tačiau bendra vykdytos individualios veiklos pagal pažymą ir verslo liudijimą (-us) trukmė sudaro ne mažiau kaip 90 kalendorinių dienų (nenutrūkstamai ar su pertraukomis) nuo sausio 1 d. iki lapkričio 6 d. imtinai.

·         Pareiškėjo 2019 metais gautos apmokestinamosios pajamos iš neindividualios veiklos neviršija 6.660 EUR, o 2020 metais gautos visos apmokestinamosios pajamos neviršija 21.852 EUR;

·         Pareiškėjas yra pateikęs gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas už 2019 m. ir 2020 m. (jei privalo).

Kiti reikalavimai pareiškėjams:

·         negali būti bankrutuojantis;

·         privalo turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

·         privalo turėti savo vardu finansų įstaigoje atidarytą atsiskaitomąją ar mokėjimo kortelės sąskaitą;

·         turi nevykdyti veiklos žemės ūkio, žuvininkystės, akvakultūros sektoriuose ir kt.

Subsidijos suma apskaičiuojama pagal minėtus kriterijus:

·         Jeigu pareiškėjas vykdė individualią veiklą pagal pažymą, subsidija sudarys 100 proc. gyventojų pajamų mokesčio sumos, apskaičiuotos nuo 2019 metų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų, bet ne mažiau kaip 100 EUR ir ne daugiau kaip 10.926 EUR.

·         Jeigu pareiškėjas vykdė veiklą pagal verslo liudijimą, subsidija sudarys 100 proc. verslo liudijimo (-ų) kainos (pajamų mokesčio), sumokėtos už 2019 metų veiklos vykdymo laikotarpius, bet ne mažiau kaip 100 EUR ir ne daugiau kaip 10.926 EUR.

·         Jei pareiškėjas individualią veiklą pradėjo vykdyti tik 2020 m. ir ją vykdė ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai arba su pertraukomis, jam bus skirta 100 EUR subsidija.

·         Jei pareiškėjas vykdė ir individualią veiklą pagal pažymą, ir pagal verslo liudijimą, arba pakeitė vieną veiklos formą į kitą, jam skiriama viena subsidija, kuri gali sudaryti: 100 proc. gyventojų pajamų mokesčio sumos, apskaičiuotos nuo visų 2019 metų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų ir 100 proc. verslo liudijimo (-ų) kainos (pajamų mokesčio), sumokėtos už 2019 metų veiklos vykdymo laikotarpius, t. y. bus sudedamas pajamų mokestis, apskaičiuotas už abi veiklos vykdymo formas.

Nustatytus kriterijus atitinkantys pareiškėjai supaprastiną paraiškos formą gali pateikti VMI per Mano VMI.

VMI po vertinimo perduoda pareiškėjų sąrašą  VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra ir Konkurencijos taryba patikslina pareiškėjų sąrašą ir perduoda informaciją Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Ekonomikos ir inovacijų ministerija priima sprendimą skirti subsidiją. Remiantis šiuo sprendimu, VMI informuoja pareiškėją ir Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras perveda subsidijos lėšas pareiškėjui.

 

 

I.                   VMI

 

Norime pranešti, kad VMI informuoja, jog pratęsiamas mokestinės pagalbos priemonių taikymas į nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašus įtrauktiems mokesčių mokėtojams ir gyventojams iki š. m. rugpjūčio 31 d. ir dar du mėnesius. Šiuo laikotarpiu bus taikomos šios mokestinės pagalbos priemonės:

·         nebus skaičiuojami delspinigiai;

·         nevykdomi mokesčių išieškojimo veiksmai.

 

VMI taip pat pažymėjo, kad norėdami sudaryti mokestinės paskolos sutartį be palūkanų mokesčių mokėtojai prašymą VMI turi pateikti iki rugpjūčio 31 d. Tačiau norime atkreipti dėmesį, jog mokestinės paskolos sutartis be palūkanų gali būti sudaroma ir anksčiau.

 

Norime priminti, kad  mokestinės pagalbos priemonės taikomos toms įmonėms, kurios patenka į 2021 m. VMI sudarytą nukentėjusių nuo pandemijos sąrašą. Minėtą sąrašą galite rasti čia: Informacija verslui - VMI. Įmonės į šį sąrašą buvo įtrauktos atsižvelgiant į praėjusių metų rudens karantino metu nustatytus veiklos vykdymo ribojimus pagal EVRK sąrašą.  Sudarant sąrašą buvo atsižvelgiama ir į kitus įmonių veiklos rodiklius, pavyzdžiui, apyvartos sumažėjimą, taip pat vertinta, ar įmonės yra įtrauktos į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą, ar jos nėra bankrutuojančios, likviduojamos ir pan.

 

Įmonės, kurios nėra įtrauktos į nukentėjusių nuo pandemijos sąrašą, tačiau dėl COVID-19 taip pat patyrė finansinių sunkumų, dėl įtraukimo į nukentėjusių nuo pandemijos įmonių sąrašą ir mokestinės pagalbos priemonių taikymo gali kreiptis į mokesčių administratorių. Įmonės gali pateikti prašymą VMI per Mano VMI sistemą.

 

Taip pat, norime atkreipti dėmesį, jog mokestinės pagalbos priemonės kaip ir įmonėms pratęsiamos ir individualią veiklą vykdantiems gyventojams, kurių ekonominė veikla yra įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą, bei gyventojams, nevykdantiems jokios individualios veiklos, kuriems iki š. m. rugpjūčio 31 d. atsiranda mokėtinų mokesčių (išskyrus administracinių baudų ir vykdomųjų dokumentų prievolių). Individualią veiklą vykdantys gyventojai, kurių veikla neįtraukta į nukentėjusių sąrašą ir kurie taip pat patyrė finansinių sunkumų dėl pandemijos, gali teikti prašymą VMI per Mano VMI taikyti mokestines pagalbos priemones arba sudaryti mokestinės paskolos sutartį be palūkanų.

 

 

 

 

II.                 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

 

Norime atkreipti dėmesį, jog Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (toliau – Sodra) informuoja, kad pagalbos priemonės bus taikomos neigiamą poveikį patyrusiems draudėjams.

 

Neigiamą poveikį patyręs draudėjas – tai draudėjas, kurio veikla apribota, nes yra paskelbtas karantinas Lietuvoje arba karantinas yra paskelbtas savivaldybės teritorijoje ir jeigu draudėjas nustatytame prašyme nurodo, kad šioje savivaldybės teritorijoje jis vykdo veiklą bei:

·         kuris automatiškai įtrauktas į VMI viešai skelbiamą sąrašą „Juridiniai asmenys, kuriems be pateikto prašymo taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19“ arba

·         kurio veikla įtraukta į VMI viešai skelbiamus individualių veiklų, vykdomų pagal individualios veiklos pažymą, arba į verslo liudijimų, kurių vykdymui nustatyti draudimai/apribojimai, sąrašus, arba

·         kurio prašymą taikyti mokestinės pagalbos priemones dėl COVID-19 yra patvirtinusi VMI.

Jeigu neigiamą poveikį patyręs draudėjas nesikreipia dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo, tačiau nori, kad nuo paskelbto karantino Lietuvoje ir/ ar savivaldybės teritorijoje, kurioje draudėjas vykdo veiklą, nebūtų pradedamas priverstinis įsiskolinimo išieškojimas, turi Sodrai pateikti Prašymą netaikyti priverstinio poveikio priemonių. Gavusi šį prašymą Sodra netaiko naujų priverstinio poveikio priemonių draudėjo įsiskolinimui išieškoti, tačiau ne ilgiau iki praeis 10 dienų po karantino Lietuvoje ir/ar savivaldybės teritorijoje, kurioje draudėjas vykdo veiklą, pasibaigimo dienos.

Neigiamą poveikį patyręs draudėjas, kad jam būtų taikoma įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka, nuo paskelbto karantino Lietuvoje ir/ar savivaldybės teritorijoje, kurioje draudėjas vykdo veiklą, per 10 dienų po karantino Lietuvoje ir/ar savivaldybės teritorijoje, kurioje draudėjas vykdo veiklą, pasibaigimo dienos turi per asmeninę Sodros paskyrą draudėjui pateikti Sodrai Prašymą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka.

Jeigu draudėjas atitinka visus reikalavimus ir tenkina visas aplinkybes, Sodros skyrius per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo priims sprendimą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka.

Jeigu turite papildomų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Leinonen mokesčių komandą. Mūsų komanda su malonumu suteiks detalesnę informaciją apie aukščiau minėtas valstybės pagalbos priemones.

 

Aukščiau išdėstyta informacija yra paruošta Leinonen mokesčių komandos.30.04.21


Author:

linkedin icon image logo
Evelina Dausėnaitė

Evelina Dausėnaitė

Head of Tax & Legal

Mobile: +370 699 77637

Email: evelina.dausenaite(at)leinonen.lt

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

4

Aug

Sugriežtinti reikalavimai virtualių valiutų paslaugų tiekėjams

2

Aug

Darbo kodekso pakeitimai nuo rugpjūčio 1 d.

Susisiekite su mumis

Email again:
Services