Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Leinonen Lietuva Naujienlaiškis

Nuo 2014 m. sausio mėn. 1 d. įsigalioja pagrindiniai apskaitos ir mokesčių pasikeitimai.

22 Verslo apskaitos standartas

         22-ajame verslo apskaitos standarte „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas" išbrauktas 6 punktas, kuris nurodė, kad komandiruotės išlaidos, padarytos užsienio valiuta, įvertinamos finansinių ataskaitų valiuta taikant išvykimo į komandiruotę dieną galiojantį valiutų santykį. Nuo 2014 m. sausio 1 d. komandiruotės išlaidos apskaitoje bus registruojamos taikant operacijos atlikimo dieną galiojantį arba vidutinį savaitės, arba mėnesio valiutų santykį.

Pelno mokesčio įstatymas (PMĮ)

 • Pakeista PM sumokėjimo tvarka (53 str. 1 dalis) – deklaruojant 2013 ir vėlesnių mokestinių metų PM, apskaičiuotas PM turi būti sumokėtas iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio pirmos dienos (iki pakeitimo PM buvo sumokamas iki kito mokestinio laikotarpio dešimto mėnesio pirmos dienos).
 • Investicinio projekto lengvata yra pratęsiama iki 2018 m. (461 str.). Taip pat nuo 2014 m. išplėstas ilgalaikio turto sąrašas, kuriam gali būti pritaikyta minėta lengvata (investicinio projekto lengvata papildomai gali būti taikoma krovininiams automobiliams, priekaboms ir puspriekabėms, tačiau apmokestinamąjį pelną dėl jų įsigijimo bus galima sumažinti tik iki 1 mln. litų patirtų išlaidų per mokestinį laikotarpį).
          Vadovaujantis PMĮ 461 straipsniu vienetas, vykdantis investicinį projektą, apmokestinamąjį pelną gali sumažinti jeigu turtas yra reikalingas vieneto investicinio projekto vykdymui ir:
 1. turtas yra priskirtinas ilgalaikio turto grupėms mašinos ir įrengimai, įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.), kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga), programinė įranga, įsigytos teisės, krovininiams automobiliams, priekaboms ir puspriekabėms,
 2. turtas yra nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus (skaičiuojant nuo ilgalaikio turto naudojimo pradžios).

 Apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas ne daugiau kaip 50 procentų.

 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (GPMĮ)

 •  Nuo 2014 m. sausio 1 d. pagal GPMĮ 5 str. 4 d. 2 punktą nenuolatinių Lietuvos gyventojų gautos bet kokios išmokos už stebėtojų tarybos bei valdybos veiklą bus apmokestinamos 15 proc. GPM (iki pakeitimo buvo apmokestinamos metinės išmokos (tantjemos)).
 • Pasikeitė GPMĮ 20 str. 2 dalis:

  - Gyventojui, kurio su darbo santykiais susijusios pajamos mažesnės arba lygios 1000 Lt., yra taikomas 570 Lt. neapmokestinamas pajamų dydis (NPD).

  - Gyventojui, kurio su darbo santykiais susijusios pajamos didesnės už 1000 Lt., NPD paskaičiuojamas pagal formulę:         

NPD = 570 – 0.26 * ( darbo santykių pajamos - 1000)

Nuo 2014 m. NPD darbuotojui netaikomas, jeigu jo su darbo santykiais susijusios pajamos yra lygios arba didesnės už 3192 Lt. per mėnesį (iki 2014 m. – 3150 Lt.)

 • Vadovaujantis GPMĮ 20 str. 8 dalies pakeitimu tėvams ir įtėviams, auginantiems vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas, kiekvienam vaikui taikomas 200 Lt. papildomas NPD (anksčiau galiojusi tvarka – už pirmąjį vaiką – 100 litų, už kiekvieną paskesnį – po 200 litų).
 • Nuo 2014 m. pajamoms iš paskirstytojo pelno (įskaitant dividendus) taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas (iki pakeitimo buvo taikomas 20 proc. pajamų mokesčio tarifas) – GPMĮ 6 str.
 • Panaikinta pajamų mokesčio lengvata gyventojų gautoms palūkanoms už įmonėms ir kitiems gyventojams suteiktas paskolas (GPMĮ 17 str. 1 d. 19 punktas). Palūkanos už paskolas, faktiškai gautas nuo 2014 m. sausio mėn. 1 d. bus apmokestinamos taikant 15 proc. GPM.
 • Pajamų  mokesčiu neapmokestinama palūkanų suma už ne nuosavybės vertybinius popierius bei indėlius, kuri neviršija 10.000 Lt per mokestinį laikotarpį, jeigu ne nuosavybės vertybiniai popieriai įsigyti ar sutartys dėl indėlių sudarytos nuo 2014 m. sausio mėn. 1 d. (GPMĮ 17 str. 1 d. 20 punktas). Viršijanti suma bus apmokestinama taikant 15 proc. GPM.
 • Pakeičiamas GPMĮ 17 str. 1 d. 30 punktas, nurodant, kad apmokestinamos bus pajamos iš vertybinių popierių pardavimo (skirtumas tarp perleidimo sumos ir įsigijimo kainos) viršijančios 10.000 Lt. per mokestinį laikotarpį.


Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (PVMĮ)

 • Lengvatinio 9 procentų PVM tarifo taikymas (PVMĮ 19 str. 3 d.):

 -  pratęstas iki 2014 m. gruodžio 31 d. šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 -  nustatytas turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamoms apgyvendinimo paslaugoms (nuo 2015 m. sausio mėn. 1 d.).

 • Neribotam periodui nustatytas lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikomas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka (PVMĮ 19 str. 4 d.).

 


27.12.13


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

4

Aug

Sugriežtinti reikalavimai virtualių valiutų paslaugų tiekėjams

2

Aug

Darbo kodekso pakeitimai nuo rugpjūčio 1 d.

Susisiekite su mumis

Email again:
Services