Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Naujas ES reglamentas dėl paslaugų, susijusių su nekilnojamu turtu

Pagal minėtą reglamentą nekilnojamuoju turtu yra laikoma:
·       bet kuris konkretus žemės plotas ant žemės paviršiaus ar po juo, kurio nuosavybės ir valdymo teisės gali būti sukurtos;
·       bet kuris pastatas ar konstrukcija, įtvirtinti ant žemės arba žemėje virš arba žemiau jūros lygio, kurių negalima lengvai išmontuoti arba perkelti į kitą vietą;
·       bet kuris sumontuotas daiktas, kuris yra pastato ar konstrukcijos sudedamoji dalis, be kurios pastatas ar konstrukcija būtų neužbaigti, pavyzdžiui, durys, langai, stogai, laiptai ir liftai;
·       bet kuris daiktas, įrenginys ar mašina, stacionariai sumontuoti pastate ar konstrukcijoje, kurių negalima perkelti į kitą vietą nesugriovus ar nepakeitus pastato ar konstrukcijos.

Paslaugos yra laikomos pakankamai tiesiogiai susijusiomis su nekilnojamu turtu:
·       kai jos susijusios su nekilnojamuoju turtu, o tas turtas yra paslaugos sudedamoji dalis ir yra būtinas ir esminis teikiamos paslaugos elementas;
·       kai jos teikiamos arba skirtos nekilnojamajam turtui ir jomis siekiama teisiškai arba fiziškai pakeisti tą turtą.

Reglamente detaliau paaiškinta, kurios paslaugos laikomos susijusios su nekilnojamu turtu, o kurios ne. 

Susijusios su nekilnojamu turtu

Nesusijusios su nekilnojamu turtu

1.     Konkrečiam žemės plotui skirtų pastatų ar pastatų dalių planų rengimas, nesvarbu ar pastatas pastatomas, ar ne.

1.     Konkrečiam žemės plotui neskirtų pastatų ar pastatų dalių planų rengimas.

2.     Nekilnojamojo turto, išskyrus skirto reklamai, nuoma, įskaitant prekių saugojimą konkrečioje turto dalyje, kuri skirta išimtinai paslaugas įsigyjančiam asmeniui naudoti.

2.     Prekių saugojimas nekilnojamame turte, jeigu nei viena konkreti nekilnojamojo turto dalis nėra skirta paslaugas įsigyjančiam asmeniui išimtinai naudoti.

3.     Apgyvendinimo paslaugų teikimas viešbučiuose ar panašią veiklą vykdančiose sektoriuose, pavyzdžiui, poilsiavietėse ar stovyklauti įrengtose vietose, įskaitant teisę apsistoti konkrečioje vietoje dėl pakaitinio naudojimosi teisų pasikeitimo ir pan.

3.     Tarpininkavimas teikiant apgyvendinimo paslaugas viešbučiuose ar kitose panašią veiklą vykdančiose įstaigose, pavyzdžiui, poilsiavietėse ar stovyklauti įrengtose vietose, jeigu tarpininkas veikia kito asmens vardu ir jo naudai.

4.     Turto valdymas, susijęs su turto savininko arba jo naudai vykdomu komercinės, pramoninės ar gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto eksploatavimu.

4.     Investicijų į nekilnojamąjį turtą portfelio valdymas.

5.     Teisinės paslaugos, susijusios su nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą perleidimu, tam tikrų teisių į nekilnojamąjį turtą arba daiktinių teisių į nekilnojamąjį turtą (laikomą arba nelaikomą materialiuoju turtu) nustatymu ar perleidimu, kaip antai notaro darbas arba nekilnojamojo turto pardavimo arba pirkimo sutarčių rengimu, net jei pagrindinis sandoris, kuriuo teisiškai pakei­čiamas turtas, nėra įvykdomas.

5.     Teisinės paslaugos, išskyrus įvardintas kaip tiesiogiai susijusias su nekilnojamu turtu, susijusioms su sutartimis, įskaitant konsultacijas dėl sutarties sąlygų, kaip perleisti nekilnojamąjį turtą arba užtikrinti tokios sutarties vykdymą arba įrodyti tokios sutarties buvimą, kai tokios paslaugos nėra susijusios su nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą perleidimu.

6.     Mašinų ar įrenginių instaliavimas ar surinkimas, kai instaliuoti ar surinkti jie laikomi nekilnojamuoju turtu.

7.     Mašinų ar įrenginių priežiūra ir remontas, tikrinimas ir priežiūra, jeigu tos mašinos ar įrenginiai laikomi nekilnojamuoju turtu.

6.     Mašinų ar įrenginių instaliavimas ar surinkimas, priežiūra ir remontas, tikrinimas ar priežiūra, jeigu tos mašinos ar įrenginiai nėra arba netampa nekilnojamojo turto dalimi.

8.     Priežiūros statybos vietoje ar apsaugos paslaugų teikimas.

7.     Reklamos teikimas, net jai tai susiję su nekilnojamojo turto naudojimu.

9.     Pastato statyba ant žemės, taip pat su pastatu arba pastato dalimis susiję statybos ir griovimo darbams.

8.     Vietos stendui suteikimas mugėje ar parodoje kartu su kitomis susijusiomis paslaugomis, kad mugės ar parodos dalyvis galėtų rodyti savo eksponatus, pavyzdžiui, stendo dizainas, eksponatų pervežimas ir saugojimas, aprūpinimas mašinomis, laidų tiesimas, draudimas ir reklama.

10.   Tarpininkavimas, susijęs su nekilnojamojo turto pardavimu arba nuoma ir tam tikrų teisių į nekilnojamąjį turtą arba daiktinių teisių į nekilnojamąjį turtą (laikomą arba nelaikomą materialiuoju turtu) nustatymas arba perleidimas.

 

11.   Stacionarių konstrukcijų statyba ant žemės, taip pat su stacionariomis konstrukcijomis, kaip antai dujų, vandens, nuotekų ir pan. vamzdynų sistemomis, susiję statybos ir griovimo darbai.

 

12.   Su žeme susiję darbai, įskaitant žemės ūkio paslaugas, pavyzdžiui, žemės dirbimą, apsė­jimą, drėkinimą ir tręšimą.

 

13.   Nekilnojamojo turto rizikos ir vientisumo tikrinimas ir vertinimas.

 

14.   Nekilnojamojo turto vertės nustatymas, be kita ko, kai tokia paslauga reikalinga draudimo tikslais siekiant nustatyti turto, kaip užstato už paskolą, vertę arba įvertinti riziką ir žalą kilus ginčams.

 

15.   Teisių naudoti visą nekilnojamąjį turtą arba jo dalis suteikimas ar perleidimas, įskaitant leidimą naudoti turto dalį, kaip antai, žvejybos ir medžioklės teisių suteikimą, galimybę patekti į oro uosto laukiamąsias sales arba naudotis infrastruktūra, už kurią imamas mokestis, pavyzdžiui, tiltu arba tuneliu.

 

16.   Pastato arba pastato dalių priežiūra, renovacija ir remontas, įskaitant tokius darbus kaip valymas, plytelių klojimas, tapetavimas ir parketo klojimas.

 

17.   Stacionarių konstrukcijų, kaip antai dujų, vandens, nuotekų ir pan. vamzdynų sistemų, priežiūra, renovacija ir remontas.

 


Reglamento nuostatas galite rasti:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1042&from=LT
13.01.17


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

22

Nov

Dažniausiai pasitaikantys klausimai registruojantis pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju...

15

Sep

DAUGIAU UŽDIRBANČIŲ DARBO SĄLYGOS GALI BŪTI LANKSTESNĖS

Susisiekite su mumis

Email again:
Services