Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Naujasis Darbo kodeksas

Ar įsigaliojus NDK darbdaviai privalės pakeisti galiojančias darbo sutartis?

Galiojančių darbo sutarčių peržiūrėjimas nėra būtinas, tačiau gali būti naudingas. Leinonen komanda savo klientams rekomenduoja peržiūrėti galiojančias darbo sutartis siekiant aiškumo teisiniuose santykiuose su darbuotojais. Žemiau nurodome pagrindinius aspektus, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį peržiūrint galiojančias darbo sutartis. Pabrėžiame, kad išdėstytas sąrašas nėra baigtinis, kadangi bendrovių darbo sutartys yra skirtingos. 

Darbo sutarčių peržiūrėjimas / pakeitimas:

Darbo laiko norma. Remiantis NDK darbo laiko norma turi būti aiškiai apibrėžta darbo sutartyse (t. y. nurodytas tikslus darbo valandų skaičius). Darbo laiko norma nurodoma darbo valandomis per savaitę, darbo valandomis per dieną ar kitą apskaitinį laikotarpį.

Nekonkuravimas. Visų pirma, darbdaviai turėtų atkreipti dėmesį į tų darbuotojų darbo sutartis, kurie yra įsipareigoję nekonkuruoti su bendrove. Dalis darbdavių mokėjo kompensaciją už nekonkuravimą iki NDK įsigaliojimo, tačiau dabar svarbu atkreipti dėmesį, jog kompensacijos už nekonkuravimą dydis yra reglamentuojamas NDK. Tiek darbo sutarties galiojimo laikotarpiu, tiek po darbo sutarties nutraukimo, kompensacijos už nekonkuravimą dydis negali būti mažesnis nei 40 procentų darbuotojui mokamo vidutinio darbo užmokesčio.

Atostogos. NDK atostogas skaičiuoja darbo dienomis. Galiojančiose darbo sutartyse pasitaiko atveju, kuomet kasmetinių atostogų trukmė nustatoma nurodant tikslų kasmetinių atostogų skaičių. Mūsų rekomendacija – įforminti darbo sutarties pakeitimą, kuriame nurodoma, jog atostogos suteikiamos remiantis galiojančiais teisės aktais.

Mokymosi išlaidų kompensavimas. Vertėtų atkreipti dėmesį, kad šalys turi teisę susitarti dėl darbdavio turėtų darbuotojo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo išlaidų atlyginimo už pastaruosius dvejus metus, kuomet darbuotojas nusprendžia nutraukti darbo sutartį arba darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės. Tinkamos formuluotės darbo sutartyje numatymas darbdaviui gali suteikti teisę iš darbuotojo reikalauti ir kitų išlaidų, susijusių su darbuotojo mokymu (pvz. komandiruotės išlaidų, kelionės, nakvynės išlaidų ir kt.), atlyginimo. Darbdaviai, kurie apmoka už darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, turėtų apsvarstyti, ar jiems nėra palanku pakeisti galiojančias darbo sutartis.

Konfidencialumo susitarimas. NDK leidžia susitarti dėl netesybų už konfidencialumo susitarimo pažeidimą. Atsižvelgiant į tai, kad šis reguliavimas yra naujas, vertėtų į galiojančias darbo sutartis, kuriose nustatoma konfidencialumo susitarimas, įtraukti netesybų sąlygą už šio susitarimo pažeidimą.

Ar ribojamas terminuotų darbo sutarčių skaičius bendrovėje?
Iki NDK įsigaliojimo, terminuotos sutartys buvo galimos tik darbams, kurie neturi nuolatinumo požymių (pvz. darbuotojo, kuris išėjęs vaiko priežiūros atostogų pavadavimas ir pan.). Naujasis darbo kodeksas suteikia galimybę terminuotas darbo sutartis sudaryti su darbuotojais, kurie dirba nuolatinio pobūdžio darbą, tačiau tokių terminuotų sutarčių skaičius bendrovėje negali viršyti 20 procentų visų bendrovėje sudarytų darbo sutarčių skaičiaus.

Kokie lokalūs teisės aktai privalo būti parengti?
NDK nustato prievolę dėl naujų tvarkų / politikų bendrovėse parengimo. Lentelėje išdėstome pagrindinius dokumentus, kuriuos bendrovės privalo parengti bei laikytis tinkamo jų vykdymo.

Dokumentas

Vidutiniškai 20 ir daugiau darbuotojų

Vidutiniškai 50 ir daugiau darbuotojų

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

 

+

 

+

Darbo apmokėjimo sistema

+

+

Bendrovės lygių galimybių politika

 

+

Asmens duomenų saugojimo politika

 

+


Darbo apmokėjimo sistemoje nurodomos darbuotojų kategorijos pagal pareigybes ir kvalifikaciją bei kiekvienos jų apmokėjimo formos ir darbo užmokesčio dydžiai (minimalus ir maksimalus), papildomo apmokėjimo (priedų ir priemokų) skyrimo pagrindai ir tvarka, darbo užmokesčio indeksavimo tvarka.

Ką svarbu apsibrėžti darbo tvarkos taisyklėse?
Remiantis NDK, nėra numatyto griežto reikalavimo bendrovėms turėti darbo tvarkos taisykles. Tačiau, jeigu darbdavys siekia apginti tiek savo, tiek darbuotojų interesus, darbo tvarkos taisyklės bendrovėje privalo galioti. Norime Jus informuoti, kad žemiau nurodyta informacija, turėtų būti atnaujinta bendrovių darbo tvarkos taisyklėse:

 • darbuotojų rezultatų gerinimo planas;
 • darbo tarybos rinkimo procedūra (privaloma bendrovėms, turinčioms vidutiniškai 20 darbuotojų ir daugiau);
 • administracijos darbuotojų sąrašas;
 • pastabų dėl pareigų pažeidimo skyrimo tvarka;
 • informacijos darbuotojams teikimas naudojant elektroninio ryšio priemones;
 • kita informacija.

Ar darbuotojas turi teisę pasirinkti laisvas nuo darbo dienas vietoj viršvalandžių ar darbo švenčių dienomis apmokėjimo?
Taip, remiantis NDK 144 str. 5 d., darbuotojo prašymu darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo laikas gali būti pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko, padauginant laiką iš nustatyto atitinkamo dydžio.

Ar premijos yra įskaitomos į darbuotojo vidutinį darbo užmokestį?
Tais atvejais, kai darbuotojui pagal NDK ar kitas darbo teisės normas, ar darbo sutartį mokamas vidutinis darbo užmokestis (arba jo dalis), priklausantis (priklausanti) nuo anksčiau gauto darbo užmokesčio, į tokį darbo užmokesčio apskaičiavimą nėra įtraukiamos premijos, kurios skiriamos darbdavio iniciatyva, siekiant paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.

Pabrėžiame, kad premijos, kurias darbdavys yra įsipareigojęs mokėti pagal darbo sutartį ar kitus lokalius teisės aktus, yra įskaitomos į vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimą. Svarbu paminėti, kad šių premijų mokėjimo tvarka privalo būti aiškiai išdėstyta darbo sutartyje ar kitose lokaliniuose bendrovės dokumentuose.

Kaip perskaičiuoti nepanaudotas kasmetines atostogas?
Kaip jau minėjome, NDK atostogas skaičiuoja darbo dienomis. 20 darbo dienų kasmetinės atostogos suteikiamos, kuomet darbuotojas dirba 5 darbo dienas per savaitę. 24 darbo dienos kasmetinių atostogų suteikiamos už 6 darbo dienų savaitę. Nepanaudotų atostogų perskaičiavimui iš kalendorinių į darbo dienas taikoma žemiau nurodyta formulė:

 • nepanaudotos atostogos padauginamos iš 5 ir dalinamos iš 7 (penkių darbo dienų savaitė);
 • nepanaudotos atostogos padauginamos iš 6 ir dalinamos iš 7 (šešių darbo dienų savaitė).

Pažymime, kad perskaičiavus nustatyta ne visa atostogų diena skaičiuojama kaip visa atostogų diena (t. y. skaičius po kablelio privalo būtų apvalinamas darbuotojo naudai).

Darbuotojams, kurių darbo dienų skaičius per savaitę yra mažesnis arba skirtingas, turi būti suteiktos ne trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės atostogos.

Lentelėje žemiau pateikiame svarbiausius pakeitimus darbo teisiniuose santykiuose:

 

IKI 2017 M. BIRŽELIO 30 D.

NUO 2017 M. LIEPOS 1 D.

1.     DARBO SUTARČIŲ RŪŠYS

Rūšys

 • neterminuota darbo sutartis;
 • terminuota darbo sutartis;
 • nuotolinio darbo sutartis;
 • papildomo darbo sutartis.

 • neterminuota darbo sutartis;
 • terminuota darbo sutartis;
 • laikinojo darbo sutartis;
 • projektinio darbo sutartis;
 • darbo vietos dalijimosi darbo sutartis;
 • darbo keliems darbdaviams sutartis;
 • pameistrystės sutartis;
 • sezoninio darbo sutartis.

1.1. TERMINUOTA DARBO SUTARTIS

Galiojimo terminas

 • 5 metai.

 • 2  metai (su išimtimis, kurioms taikomas 5 metų maksimalus galiojimo terminas).

Įspėjimas apie darbo sutarties pasibaigimą

 • nėra įspėjimo laikotarpio.

 • 5 darbo dienos (kuomet darbo teisiniai santykiai trunka daugiau nei 1 metus);
 • 10 darbo dienų (kuomet darbo teisiniai santykiai trunka daugiau nei 3 metus).

Išeitinė išmoka

 • nėra išeitinės išmokos.

 • pasibaigus darbo sutarčiai, kuri tęsėsi daugiau nei 2 metus, išmokama 1 mėnesio VDU dydžio išeitinė išmoka.

Nuolatinio pobūdžio darbas

 • negali būti sudaromos (išskyrus atvejus, kai tai nustato kiti įstatymai ar kolektyvinė sutartis).

 • leidžiama sudaryti terminuotas darbo sutartis nuolatinio pobūdžio darbui. Tokių sutarčių skaičius negali viršyti 20% visų bendrovėje sudarytų darbo sutarčių.

 

-     

 • terminuotoms sutartims (laikinojo, pameistrystės, projektinio, sezoninio darbo, darbo vietos dalijimosi) bus taikomas dvigubas (3,2 proc.) tarifas nedarbo socialiniam draudimui.

 

-     

 • per liepos mėnesį „Sodrai“ pateikti duomenis apie terminuotas darbo sutartis. Sudarytas iki 2017-06-31.

1.2. LAIKINOJO DARBO SUTARTIS

Pagrindiniai aspektai

 • šios darbo sutarties rūšies nebuvo.

 • darbo sutartis sudaroma su darbuotoju ir laikinojo įdarbinimo agentūra;
 • gali būti tiek terminuota, tiek neterminuota;
 • agentūra prieš dvi darbo dienas privalo informuoti darbuotoją apie pirmąją darbo dieną, nebent darbuotojas sutinka pradėti dirbti ankščiau.

 

-        

 • Darbuotojas turi teisę atsisakyti pranešdamas per 1 darbo dieną nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

Įspėjimas apie darbo sutarties pasibaigimą

-        

 • 5 darbo dienos, Kolektyvinėje sutartyje gali būti prailgintas iki 14 darbo dienų.

 

-        

 • terminuotos laikinojo darbo sutarties maksimalus terminas gali būti 3 metai.

1.3. PROJEKTINIO DARBO SUTARTIS

Pagrindiniai aspektai

 • šios darbo sutarties rūšies nebuvo.

 • tik terminuotos;
 • sudaromos specialiam projektui;
 • darbuotojas dirba savo nustatytu darbo laiko režimu darbovietėje arba už darbovietės ribų;
 • nutraukiama pasibaigus projektui;
 • mokamas valandinis/mėnesinis darbo užmokestis (papildomai gali būti nustatytas darbo apmokėjimas už įvykdytą rezultatą);
 • maksimalus laikotarpis:
  • iki 2 metų naujam darbuotojui ar kai galioja kitos rūšies darbo sutartis, arba 
  • iki 5 metų pakeičiant galiojančią kitos rūšies darbo sutartį.

1.4. VIETOS DALIJIMOSI SUTARTIS

Pagrindiniai aspektai

 • šios darbo sutarties rūšies nebuvo.

 • darbuotojai gali susitarti su darbdaviu dėl dalinimosi viena darbo vieta;
 • sulygti galima tiek sudarant naują darbo sutartį, tiek laikinai pakeičiant galiojančią kitos rūšies darbo sutartį;
 • Darbdavys privalo svarstyti darbuotojo, auginančio vaiką iki 7 metų prašymą laikinai keisti galiojančią darbo sutartį į vietos dalijimosi sutartį;
 • kiekvienas iš darbuotojų galės susitarti su kitu darbuotoju dėl darbo laiko (remiantis darbo ir poilsio laiko reglamentavimu);
 • jeigu darbo sutartis su vienu iš darbuotojų bus nutraukta, darbo sutartis likusiajam darbuotojui galios vieną mėnesį. Per vieną mėnesį neradus darbuotojo, kuris galėtų pakeisti buvusįjį, darbo sutartis su likusiuoju darbuotoju gali būti nutraukta, jei šis nesutinka dirbti pilna apimtimi, išskyrus darbuotoją, turintį vaiką iki 7 metų, jei jis lieka dirbti nepilno darbo laiko sąlygomis;
 • nutraukimo atveju, įspėjimo terminas yra 3 darbo dienos ir išeitinė kompensacija lygi 0,5 darbuotojo VDU.

1.5. DARBO KELIEMS DARBDAVIAMS SUTARTIS

Pagrindiniai aspektai

 • šios darbo sutarties rūšies nebuvo.

 • privalu nurodyti pirmąjį darbdavį, kuris bus atsakingas už darbo grafiko sudarymą, mokės atlyginimą, administruos darbo užmokesčio mokesčius ir bus atsakingas už kitus įsipareigojimus visų darbdavių vardu. Kiti darbdaviai kompensuoja visas išlaidas proporcingai dirbtam laikui.

1.6. PAMEISTRYSTĖS DARBO SUTARTIS

Pagrindiniai aspektai

 • šios darbo sutarties rūšies nebuvo.

 • sutartis sudaroma su asmeniu, siekiančiu įgyti profesijai reikalingą kvalifikaciją;
 • maksimalus šios sutarties terminas yra 6 mėnesiai, išskyrus kai pameistrystės sutartis sudaroma kartu su mokymo sutartimi;
 • taip pat svarbios sutarties sudarymo, mokymosi išlaidų atlyginimo, sutarties nutraukimo sąlygos.

1.7. SEZONINIO DARBO SUTARTIS

Pagrindiniai aspektai

 • šios darbo sutarties rūšies nebuvo.

 • sudaroma atlikti sezoniniam darbui: 
  • tokie darbai turi būti įtraukti į sezoninių darbų sąrašą; 
  • tokie darbai dirbami ne ilgiau kaip 8 mėnesius iš eilės.

ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ FONDO ĮMOKA

 

 • nebuvo

 • papildomi 0,5 proc. nuo darbo užmokesčio mokami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai.

2.     DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS

2.1. DARBDAVIO INICIATYVA, KAI NĖRA DARBUOTOJO KALTĖS

Darbo sutarties nutraukimo priežastys

 • tik dėl svarbių priežasčių.

 • priežastys nurodytos naujajame Darbo kodekse:
  • darbo organizavimo pakeitimai;
  • darbuotojas nepasiekia sutartų darbo rezultatų, remiantis rezultatų gerinimo planu;
  • darbuotojas atsisako dirbti pakeistomis darbo sąlygomis;
  • darbuotojas nesutinka dirbti verslo perdavimo atveju;
  • darbdavys pasibaigia.

Įspėjimo laikotarpis

 • 2 mėnesiai (specifiniais atvejais – 4 mėnesiai).

 • 1 mėnuo – standartinis laikotarpis;
 • 2 savaitės – kuomet darbuotojas dirba trumpiau nei metus;
 • dvigubinami terminai – darbuotojams, kuriems iki senatvės pensijos liko mažiau nei 5 metai;
 • trigubinami terminai – darbuotojams auginantiems vaiką iki 14 metų ar neįgalų vaiką iki 18 metų, darbuotojams, kuriems iki senatvės pensijos liko mažiau nei 2 metai, taip pat neįgaliems darbuotojams.

Išeitinė išmoka

 • Darbdavys sumoka:
-  nuo 1 iki 6 darbuotojo VDU (priklauso nuo darbuotojo darbo stažo).

 

 • Darbdavys moka:
2 VDU – standartinė išeitinė išmoka;
-  0,5 VDU – jeigu darbo santykiai trunka trumpiau nei 1 metus.
 • Specialus valstybės fondas:
-  1 VDU – darbo santykiai trunka nuo 5 iki 10 metų;
-  2 VDU – darbo santykiai trunka nuo 10 iki 20 metų;
-  3 VDU – darbo santykiai trunka daugiau nei 20 metų.

2.2. DARBDAVIO VALIA

Priežastys bei išeitinė išmoka

 • darbdavys neturi teisės atleisti darbuotoją be svarbių priežasčių.

 • darbdavys turės teisę atleisti darbuotoją įspėjus prieš 3 dienas ir sumokant 6 VDU išeitinę išmoką. Svarbu, kad darbo sutartis nebūtų nutraukiama dėl diskriminavimo, taip pat su nėščia darbuotoja, ar darbuotoju, kuris yra motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogose. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad nutraukiant darbo sutartį šiuo pagrindu, reikės nurodyti darbo sutarties nutraukimo priežastį.

2.3. BENDRU ŠALIŲ SUTARIMU

Sprendimo priėmimo laikotarpis

 • 7 kalendorinės dienos.

 • 5 darbo dienos.

2.4. DARBUOTOJO INICIATYVA BE SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ

Įspėjimo laikotarpis

 • prašymas pateikiamas prieš 14 darbo dienų.

 • prašymas pateikiamas prieš 20 kalendorinių dienų; 
 • atsiimti prašymą darbuotojas gali per 3 darbo dienas, vėliau – tik su darbdavio sutikimu.

2.5. DARBDAVIO INICIATYVA DĖL DARBUOTOJO KALTĖS

Priežastys

 • du kartus per metus pažeidžiama darbo tvarka;
 • dėl kitų priežasčių nurodytų Darbo kodekse.

 • šiurkščiai pažeidžiamos darbo pareigos;
 • du kartus per metus pažeidžiama ta pati darbo tvarka;
 • kitos priežastys nurodytos Darbo kodekse.

 

 

 • darbdavys gali nutraukti darbo sutartį per 1 mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo ir ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo jo padarymo.

3.     NEKONKURAVIMAS

3.1. NEKONKURAVIMO SUSITARIMAS

Pagrindiniai aspektai

 • Darbo kodeksas nereglamentuoja taisyklių dėl nekonkuravimo susitarimų.

 • darbo sutarties šalys gali susitarti, jog darbuotojas nekonkuruos su darbdaviu darbo santykiu metu ir / arba pasibaigus darbo santykiams;
 • maksimalus nekonkuravimo laikotarpis gali būti 2 metai po sutarties nutraukimo;
 • tokie susitarimai gali būti sudaromi su darbuotojais, turinčiais specialių žinių ir gebėjimų;
 • nekonkuravimo laikotarpiu darbuotojui mokama mažiausiai 40% VDU;
 • neteisybos negali viršyti kompensacijos už 3 mėnesius;
 • darbuotojas gali nutraukti nekonkuravimo sutartį, jei darbdavys nemoka kompensacijos 2 mėnesius ir daugiau.

4.     DARBUOTOJO MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Visiškos materialinės atsakomybės sutartis

 • Darbo kodeksas leidžia sudaryti visiškos materialinės atsakomybės sutartis su darbuotoju.

 • naujasis Darbo kodeksas panaikina galimybę su darbuotoju sudaryti visiškos materialinės atsakomybės sutartį. Darbuotojo materialinė atsakomybė bus neribota tik keliais atvejais, kurie nurodyti naujajame Darbo kodekse (pvz. žala padaryta tyčia, pažeistas konfidencialios informacijos susitarimas ir kt.);
 • visos iki šio Darbo kodekso sudarytos materialinės atsakomybės sutartys netenka galios.

Ribos

 •  3 VDU.

 • standartinė riba - 3 VDU;
 • žala padaryta dėl didelio neatsargumo – 6 VDU;
 • didesnė riba gali būti nustatoma kolektyvinėje sutartyje, tačiau negali viršyti 12 VDU.

5.     DARBUOTOJŲ ATSTOVAVIMAS

5.1. DARBO TARYBA

Darbo tarybos steigimas

 • Darbo kodeksas nustato, kad darbo taryba gali būti steigiama darbuotojų iniciatyva. Bendrovėje darbo taryba ar profesinė sąjunga nėra privaloma.

 • naujasis Darbo kodeksas nustato, kad darbovietėse, kuriose darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau, darbdavys privalo inicijuoti darbo tarybos steigimą. Iki 2018 m. sausio 1 d. turi būti sudaryta darbo tarybos rinkimų komisija. Rinkimų komisija turi pradėti darbo tarybos rinkimų organizavimą ne vėliau kaip per 7 dienas nuo jos sudarymo. Darbo tarybos rinkimai turi įvykti per 2 mėnesius nuo komisijos sudarymo dienos.

Funkcijos

 

 • darbdavys privalės informuoti ir konsultuoti darbo tarybą dėl žemiau nurodytos informacijos:
  • prieš atleidžiant grupę darbuotojų;
  • vieną kartą per metus pateikti informacija dėl terminuotų darbo sutarčių bendrovėje (pvz. kiek darbuotojų dirba pagal terminuotą darbo sutartį ir kt.);
  • konsultuotis dėl darbo grafikų sudarymo tvarkos;
  • kartą per metus pateikti informaciją apie bendrovėje mokamus vidutinius atlyginimus (pagal profesijų grupes bei lytį). Darbo taryba šią informaciją pateiks darbuotojams;
  • bei kitą informaciją.

6.     DARBO LAIKAS, POILSIO LAIKAS, APMOKĖJIMO SISTEMA

Atostogos

 • 28 kalendorinės dienos per metus.

 • 20 darbo dienų per metus (jeigu darbuotojas dirba 5 dienas per savaitę);
 • 24 darbo dienos per metus (jeigu darbuotojas dirba 6 dienas per savaitę).

Apmokėjimas už atostogas

 • atostoginiai privalo būti išmokėti mažiausiai 3 kalendorines dienas prieš kasmetinių atostogų pradžią.

 • atostoginiai privalo būti išmokėti ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią.

Viršvalandžiai

 • viršvalandžiai neturi viršyti 120 valandų per metus.

 • viršvalandžiai neturi viršyti 8 valandų per 7 dienas, esant raštiškam darbuotojo sutikimui 12 valandų, bet vidutinis darbo laikas įskaitant viršvalandžius, tačiau neįskaitant papildomo darbo negali būti ilgesnis nei 48 valandos per 7 dienas. Darbo laikas, įskaitant viršvalandžius ir papildomą darbo laiką per dieną (pamainą) negali viršyti 12 valandų, ir 60 valandų per 7 dienas Maksimali viršvalandžių trukmė per metus - 180 valandų, nebent didesnis valandų skaičius yra sutartas kolektyvinėje sutartyje.

Viršvalandžių švenčių dienomis apmokėjimas

 • už viršvalandžius valstybinių švenčių dienomis privalo būti mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis

 

 • už viršvalandžius valstybinių švenčių dienomis privalo būti mokamas ne mažesnis kaip du su puse darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis;
 • už viršvalandinį darbą naktį ar poilsio dieną privalo būti mokamas ne mažiau kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis.

 

-          

 • esant darbuotojo prašymui darbo poilsio ir švenčių dienomis laikas ar viršvalandžiai, padauginti iš atitinkamo dydžio, gali būti pridedami prie kasmetinio atostogų laiko.

Darbo laiko režimas

 • 5 arba 6 darbo dienų savaitė;
 • nėra galimybės sudaryti lankstų darbo grafiką.

 • Darbdavys vienam, keliems ar visiems darbuotojams gali nustatyti:
  • lankstų darbo grafiką, nustatydamas fiksuotas darbo valandas. Darbuotojas gali nusistatyti darbo dienos pradžios ir pabaigos laiką;
  • nekintančią darbo dienos trukmę ir darbo dienų per savaitę skaičių;
  • suminę darbo laiko apskaitą;
  • suskaidytos darbo dienos laiko režimą;
  • individualų darbo laiko režimą.

Darbas nuotoliniu būdu

 • susitarimo objektas.

 • galimybė dirbti nuotolinio būdu nėščioms moterims, neseniai pagimdžiusioms moterims, darbuotojams, auginantiems vaiką iki 3 metų, ir darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų. Darbdavys privalo leisti tokiems darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip penktadalį visos darbo laiko normos, nebent toks sprendimas lemtų neproporcingas sąnaudas.

Dirbančių naktį darbo laiko ribojimas

-          

 • Dirbančio naktį darbuotojo darbo laikas vidutiniškai negali viršyti 8 valandų per darbo dieną (pamainą) per apskaitinį 3 mėnesių laikotarpį

Minimalus darbo užmokestis

 • be apribojimų.

 • minimalus darbo užmokestis gali būti mokamas tik už nekvalifikuotą darbą. Nekvalifikuotu darbu laikomas darbas, kuriam atlikti nekeliami jokie specialūs kvalifikaciniai įgūdžiai ar profesiniai gebėjimai.

7.     SUMINĖ DARBO LAIKO APSKAITA

Laikotarpis

 • ataskaitinio laikotarpis privalo neviršyti 4 mėnesių

 • ataskaitinio laikotarpis privalo neviršyti 3 mėnesių. 

Darbo grafikai

 • darbo grafikai privalo būti paskelbti ne vėliau nei prieš 2 savaites.

 • darbo grafikai privalo būti paskelbti prieš 7 darbo dienas.

Apmokėjimas už prastovas

 • apmokėjimas už prastovas ne dėl darbuotojo kaltės privalo būti ne mažesnis nei du trečdaliai darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio ir nebūti mažesnis nei minimalus darbo užmokestis.

 

 • jei prastova trunka iki 1 darbo dienos – darbuotojui mokamas vidutinis darbo užmokestis;
 • jei prastova skelbiama iki 3 dienų – buvimo darbovietėje metu darbuotojui mokamas vidutinis darbo užmokestis, kitu laiku – du trečdaliai vidutinio darbo užmokesčio;
 • jei prastova neterminuota ar ilgesnė nei 3 darbo dienos – už laikotarpį, viršijantį 3 darbo dienas – 40 proc. vidutinio darbo užmokesčio. 

8.     PAPILDOMI SUSITARIMAI DARBO SUTARTYJE

Mokymosi išlaidų kompensavimas

 • už 1 metus

 • už 2 metus, nebent kolektyvinėje sutartyje numatomas kitas terminas, kuris negali viršyti 3 metų;
 • atlygintinos tik išlaidos, susijusios su darbuotojo žinių ar gebėjimų, viršijančių darbo veiklai keliamus reikalavimus, suteikimu;
 • darbo sutartyje galima sutarti, ar į šias išlaidas skaičiuojamos komandiruotės išlaidos (kelionė, nakvynė ir kt.).

Konfidencialumo susitarimas

-          

 • galima susitarti dėl netesybų už konfidencialumo pareigų pažeidimą. Netesybų dydis neribojamas, bet turi atitikti protingumo kriterijų.

Susitarimas dėl kitokių darbo sąlygų

-          

 • Darbdavys gali sutarti su darbuotoju, kurio atlyginimas didesnis nei 2 vidutiniai šalies ūkio bruto uždarbiai (apie 1 600 EUR), dėl kitokių darbo sutarties sąlygų, išlaikant balansą tarp šalių.

Susitarimas dėl pasyviojo budėjimo

-          

 • Šalys gali sutarti dėl pasyviojo budėjimo namie. Už tai darbuotojui turi būti mokama ne mažiau kaip 20 proc. vidutinio darbo užmokesčio per mėnesį už kiekvieną budėjimo savaitę.


Jei Jums kiltų papildomų klausimų, nedvejodami kreipkitės į mus:

Živilė Morkūnaitė
Teisininkė 
email: zivile.morkunaite@leinonen.lt
tel.: +370 656 73318


30.06.17


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

22

Nov

Dažniausiai pasitaikantys klausimai registruojantis pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju...

15

Sep

DAUGIAU UŽDIRBANČIŲ DARBO SĄLYGOS GALI BŪTI LANKSTESNĖS

Susisiekite su mumis

Email again:
Services