Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Pelno mokesčio lengvatos

Žemiau pristatome dažniausias lengvatas

      Lengvata

              Aktualu

          Pagrindinės sąlygos

Lengvatinis 0% pelno mokesčio tarifas

Nedidelėms įmonėms pirmais veiklos metais

 • darbuotojų skaičius neviršija 10;
 • pajamos neviršija 300.000 eurų;
 • akcininkai yra fiziniai asmenys;
 • 3 metus įmonės veikla nėra stabdoma, įmonė nėra likviduojama ar reorganizuojama ir akcijos nėra perleidžiamos kitiems dalyviams .

Lengvatinis 5% pelno mokesčio tarifas

Nedidelėms įmonėms

 • darbuotojų skaičius neviršija 10;
 • pajamos neviršija 300.000 eurų;
 • tenkinamos vieneto valdymo sąlygos (nevaldomi kiti vienetai).

Mokestinių nuostolių perdavimas tarp grupės įmonių

Įmonių grupėms turinčioms nuostolingų bei pelningų įmonių

 

Pelningai dirbanti įmonė gali sumažinti apmokestinamąjį pelną perimtų nuostolių suma

 • nuostoliai perduodami tarp grupės įmonių, kurių ne mažiau kaip 2/3 balsų valdo patronuojanti įmonė;
 • perdavime dalyvaujančios įmonės ne mažiau nei 2 metus be pertraukų priklauso šiai įmonių grupei arba priklausys bent 2 metus nuo įregistravimo datos (jei perdavime dalyvauja naujai registruotos įmonės).

Investicinio projekto lengvata

 

Įmonėms, plėtusioms veiklą ir investavusioms į ilgalaikį turtą

 Įmonės gali sumažinti (iki 100%) apmokestinamąjį pelną investicijų suma (taikoma nuo 2018 m.) 

Lengvata galima pasinaudoti iki 2023 metų

 • įsigytas turtas priskiriamas nustatytoms turto grupėms (pvz. mašinos ir įrengimai, kompiuterinė technika, kt.);
 • įsigyjamas naujas ir nenaudotas turtas;
 • turtas tiesiogiai dalyvauja gamybos arba paslaugų teikimo procese;
 • turtas bus naudojamas įmonės veikloje ne mažiau nei 3 metus, kt.;
 • kitos sąlygos.

Filmo gamybos lengvata

 

Įmonėms, neatlygintinai suteikusioms lėšų filmo ar jo dalies gamybai Lietuvoje

 

Įmonės gali sumažinti mokėtiną pelno mokestį (iki 75%) filmo gamybai skirtomis lėšomis

Lengvata galima pasinaudoti iki 2018 metų

 • filmas atitinka kultūrinio turinio ir gamybos vertinimo kriterijus;
 • ne mažiau kaip 80 procentų visų filmo ar jo dalies gamybos išlaidų patiriama Lietuvos Respublikoje ir yra ne mažesnės kaip 43 000 eurų;
 • bendra visų Lietuvos vienetų ar užsienio vienetų per jų nuolatines buveines Lietuvos Respublikoje suteiktų lėšų suma neviršija 20 procentų visų filmo ar jo dalies gamybos išlaidų;
 • gauta pažyma apie filmo gamintojui neatlygintinai suteiktų lėšų panaudojimo atitiktį reikalavimams (investicijos pažyma).

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklos lengvata (sąnaudoms)

Įmonėms, vykdančioms mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros veiklą

 

Sąnaudos gali būti atskaitomos tris kartus

 

 

 • atliekami mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros darbai yra susiję su įmonės vykdoma įprastine ar numatoma vykdyti veikla;
 • turima įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtinta MTEP darbų dokumentacija, kurioje aprašyti atliekami MTEP darbai (jų tikslai, vykdymo eiga, kita svarbi informacija);
 • rekomenduojama, tačiau neprivaloma turėti Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros veiklos vertinimą ir ekspertines išvadas, kad veikla atitinka MTEP veiklos reikalavimus. 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklos lengvata (pelnui)

Lengvatinis 5% pelno mokesčio tarifas pelnui, gautam naudojant, parduodant ar kitaip perleidžiant MTEP veikla sukurtą turtą (pagal autorių teisę saugomas kompiuterių programas ar patentuotus išradimus).

 • pajamas gauna turtą sukūrusi įmonė ir tik ji patiria visas išlaidas, susijusias su minėtomis pajamomis;
 • pajamos uždirbamos iš pagal autorių teisę saugomų kompiuterių programų ar patentuotų išradimų. 

Parama

Parama gali būti du kartus atskaitoma iš apmokestinamojo pelno (jei paramos suma iki 40% apmokestinamojo pelno).

 

 

 • parama teikiamą paramos gavėjo statusą turinčiam vienetui;
 • paramos suma grynais pinigais neviršija 9.500 eurų;
 • jeigu paramos suma viršija 40% apmokestinamojo pelno, viršijanti dalis laikoma neleidžiamais atskaitymais pelno mokesčio tikslais;
 • mokestinį nuostolį patiriančiose įmonėse visos paramos išlaidos laikomos neleidžiamais atskaitymais pelno mokesčio tikslais.


30.05.18


Author:

linkedin icon image logo
Evelina Dausėnaitė

Evelina Dausėnaitė

Head of Tax & Legal

Mobile: +370 699 77637

Email: evelina.dausenaite(at)leinonen.lt

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

22

Nov

Dažniausiai pasitaikantys klausimai registruojantis pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju...

15

Sep

DAUGIAU UŽDIRBANČIŲ DARBO SĄLYGOS GALI BŪTI LANKSTESNĖS

Susisiekite su mumis

Email again:
Services