Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Priminimas darbdaviams: ar tenkinate naujojo Darbo kodekso reikalavimus?

1.     Neatsižvelgiant į įmonėje dirbančių darbuotojų skaičių:

 -       visose bendrovėse, kuriose vykdomas stebėjimas darbo vietose (pvz. vaizdo stebėjimas, darbuotojo elektroninio susirašinėjimo tikrinimas ir pan.), turi būti parengta informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka, kuri leistų darbuotojams aiškiai žinoti, kokiais tikslais ir kada jie gali būti stebimi;
-       susitarimai dėl nekonkuravimo bei konfidencialumo susitarimai turi būti peržiūrėti ir pritaikyti naujajam DK, kadangi nuo šiol tokie susitarimai patenka į darbo teisinių santykių sritį, nustatomos esminės tokių susitarimų sąlygos, maksimalūs terminai, darbdavio pareigos, kompensacijų dydžiai ir kt.;
-       visiškos materialinės atsakomybės sutartys, sudarytos iki naujo DK įsigaliojimo, netenka galios;
-       turi būti perskaičiuotas darbuotojams priklausančių kasmetinių atostogų dienų skaičius, kadangi pagal naująjį DK kasmetinės atostogos nustatomos darbo, o ne kalendorinėmis dienomis.

2.     Jeigu įmonėje dirba 20-49 darbuotojai, papildomai privaloma:

-           suformuoti Darbo tarybą, visų pirma sudarant Darbo tarybos rinkimų komisiją, kuri organizuoja Darbo tarybos rinkimus. Darbdavio pareiga yra užtikrinti sąlygas Darbo tarybos išrinkimui, įstatymo nustatyta tvarka informuoti ir konsultuotis su Darbo taryba bei teikti informaciją;
-           paruošti ir patvirtinti Darbo užmokesčio sistemą, kuri nustatytų darbo užmokesčio formas, premijavimą, minimalų ir maksimalų mokamą darbo užmokestį pagal darbuotojų kategorijas ir jų kvalifikaciją. Šios sistemos tikslas – užtikrinti vienodą darbo užmokestį tos pačios kvalifikacijos darbuotojams, atliekantiems tą patį darbą, priklausomai nuo objektyvių kriterijų;
-           Įgyvendinti prievoles, numatytas 1 punkte.

 3.     Jeigu įmonėje dirba 50 ir daugiau darbuotojų, taip pat privaloma:

 -           priimti ir įprastais darbovietėje būdais paskelbti Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemones. Lygių galimybių politika yra skirta apibrėžti ir numatyti, kokių priemonių imsis darbdavys, siekdamas užtikrinti, kad būtų įgyvendintas nediskriminavimo principas;
-           priimti ir įprastais darbovietėje būdais paskelbti Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politiką ir jos įgyvendinimo priemones. Šio dokumento tikslas - užtikrinti visiems darbuotojams aiškiais ir suprantamas taisykles dėl asmens duomenų naudojimo ir apsaugos bei užtikrinti, kad šių taisyklių laikytųsi ir patys darbuotojai;
-           įgyvendinti prievoles, numatytas 1 ir 2 punktuose.

Atkreipiame dėmesį, kad naujausios DK nuostatos jau yra įsigaliojusios, todėl aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti įgyvendinti nedelsiant. Pažymime, kad už įsipareigojimų nevykdymą įmonės vadovui gali būti skiriama bauda nuo 80 iki 880 EUR kartu su reikalavimu pasiruošti reikiamą dokumentaciją bei atlikti kitus susijusius veiksmus.

Leinonen teisininkai gali padėti Jūsų įmonei paruošti minėtus dokumentus, peržiūrėti ir įvertinti dirbančių darbuotojų darbo sutarčių turinio atitikimą DK reikalavimams bei įgyvendinti reikiamus pokyčius.

24.05.18


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

18

Aug

Apribojimų pokyčiai Lietuvoje

26

Jul

Komandiruočių koeficiento padidinimas pripažintas neteisėtu

Susisiekite su mumis

Email again:
Services