Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Valstybės pagalba - Lietuva

Norime informuoti, kad Lietuvos vyriausybė parengė naujas valstybės pagalbos priemones įmonėms, paveiktoms COVID-19. Informaciją apie minėtas priemones rasite toliau pateiktoje lentelėje.

 

Atkreipiame dėmesį, kad Vyriausybė šiuo metu rengia teisės aktus dėl nurodytų priemonių įgyvendinimo. Kai šie teisės aktai bus parengti, Leinonen komanda apie tai nedelsdama informuos.

 

 

PRIEMONĖ

PRIEMONĖS APRAŠAS

 

 

Subsidija nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms: Negrąžinamoji subsidija įmonės likvidumui išsaugoti

Šios subsidijos tikslas yra padėti įmonėms įveikti neigiamą COVID-19 poveikį ir išsaugoti likvidumą.

 

Remiantis Vyriausybės Nutarimu Nr. 24 Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo subsidija apskaičiuojama pagal įmonės už 2019 metus sumokėtą arba įskaitytą A klasei priskiriamą gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM)  sumą:

·25 proc. nuo sumokėto arba įskaityto GPM, jei pareiškėjo už 2019 metus sumokėta GPM suma buvo daugiau kaip 2 000 Eur;

·500 Eur subsidija, jei pareiškėjo už 2019 metus sumokėta arba įskaityta GPM suma yra 2 000 Eur arba mažiau.

Norėdama gauti subsidiją įmonė turi atitikti visus šiuos reikalavimus:

·įmonės vidutinė mėnesio apyvarta nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2019-2020 m. sumažėjo ne mažiau kaip 30 proc. (jei įmonės pagrindinė veikla buvo apribota po 2020 m. lapkričio 30 d., tai vidutinė mėnesio apyvarta lyginama nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d. palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2019-2020 m.);

·jei įmonė įsteigta nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d., ir nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. pajamų negavo, o jos pagrindinė veikla įtraukta į karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų veiklų sąrašą;

·įmonė yra ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo, kurio metinės pajamos 2019 m. neviršijo 50.000.000 Eur arba turto balansinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. neviršijo 43.000.000 Eur. Vertinant metinių pajamų ir turto balansinės vertės ribas, įtraukiami atitinkami su juridiniu asmeniu susijusių ir Lietuvoje veikiančių įmonių duomenys;

·subsidija nėra teikiama pareiškėjui, kuris 2019 m. gruodžio 31 d. jau buvo laikomas sunkumų patiriančia įmone, išskyrus tuos atvejus, jei įmonė yra labai maža ir maža;

·2021 m. sausio 1 d. ir paraiškos pateikimo pirmą mėnesio dieną, jei paraiška pateikta po 2021 m. sausio mėn., įmonėje dirbo bent 1 darbuotojas;

·įmonė iki 2020 m. sausio 31 d. už 2019 m. yra sumokėjusi arba įskaičiusi bent dalį A klasei priskiriamo GPM;

·subsidiją negali pretenduoti žemės ūkio, žuvininkystės, akvakultūros sritys, kredito ir finansų įstaigos;

·įmonė paraiškos pateikimo dieną nėra reorganizuojama, dalyvaujanti reorganizavime, pertvarkoma, dalyvaujanti atskyrime, bankrutuojanti, bankrutavusi, likviduojama, likviduojama dėl bankroto, likviduota, jungiama peržengiant vienos valstybės ribas, dalyvaujanti jungimesi peržengiant vienos valstybės;

·įmonė paraiškos teikimo dieną atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus;

·įmonė registruota Lietuvoje arba įmonė, kuri yra Lietuvos Respublikoje neregistruotas juridinis asmuo, tačiau jos nuolatinė buveinė įregistruota Mokesčių mokėtojų registre;

·įmonė suteiktos subsidijos nenaudos dividendams išsimokėti, kapitalui išmokant lėšas įmonės dalyviams mažinti, savoms akcijoms supirkti ar kitokiems mokėjimams iš kapitalo įmonės dalyviams atlikti, taip pat paskoloms įmonės dalyviams grąžinti arba suteikti;

·subsidija nėra skiriama pareiškėjui, kuris nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, Europos Komisijos sprendimu pripažintos neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka;

·įmonė yra pateikusi Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų už 2019 metus rinkinį (jeigu įmonės finansiniai metai neatitinka kalendorinių metų, Juridinių asmenų registrui yra pateiktas paskutinių pasibaigusių finansinių metų ataskaitų rinkinys).

Pareiškėjai gali teikti paraiškas pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje paskelbtus kvietimus. Kvietimai galioja iki kvietimuose nurodytos datos, kuri negali būti vėlesnė nei 2021 m. birželio 1 d.

Savarankiška įmone laikoma įmonė, kuri neturi nei įmonių partnerių, nei susijusių įmonių. Nesavarankiška įmone laikoma įmone, turinti susijusių įmonių ar įmonių partnerių.  Pirmasis – dabar paskelbtas – kvietimas teikti paraiškas yra skirtas savarankiškoms įmonėms. Antrasis kvietimas – nesavarankiškoms įmonėms – bus skelbiamas vasario mėnesį.

Kad gautų subsidiją, savarankiškos įmonės per „Mano VMI“ sistemą turi užpildyti ir pateikti paraiškos formą. Nesavarankiškos įmonės turės pateikti paraiškos formą per elektroninę deklaravimo sistemą (EDS).

Valstybinė mokesčių inspekcija, gavusi subsidijų paraišką, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, įvertina, ar pareiškėjas atitinka nustatytus reikalavimus, ir apskaičiuoja galimos skirti subsidijos dydį. Valstybinė mokesčių inspekcija, siekdama įvertinti paraiškoje pateiktą informaciją, taip pat gali paprašyti pateikti papildomus dokumentus.

Siekdama įvertinti paraišką, Valstybinė mokesčių inspekcija taip pat kreipiasi į Lietuvos verslo paramos agentūrą, kuri gali kreiptis į Konkurencijos tarybą.

Sprendimą dėl subsidijos skyrimo priims Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras, pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktą reikalavimus atitinkančių pareiškėjų sąrašą.

 

 

Tiesioginės paskolos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms: Paskolos verslo subjektų apyvartinėms išlaidoms finansuoti.

Dėl priemonės gali kreiptis smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai ir didelės įmonės.

Paskolos teikiamos įmonėms, atitinkančiam LR Vyriausybės nustatytus pagalbos teikimo kriterijus (Nutarimas Nr. 1226), kurių pagrindinis – apyvartos kritimas antrojo karantino metu nustatytais laikotarpiais daugiau nei 30 proc., o naujų įmonių atveju – jų veiklos apribojimas.

Vienam paskolos gavėjui gali būti suteikta tik viena paskola, kuri negali viršyti vieno mėnesio vidutinės apyvartos dydžio ir bet kuriuo atveju negali siekti daugiau kaip 100.000 Eur. Be to, paskolos suma, vadovaujantis Europos Komisijos reglamentais, negali viršyti dvigubos paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuotos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos per metus arba 25 % paskolos gavėjo 2019 m. apyvartos.

Norime atkreipti dėmesį, jog paskolos yra teikiamos lengvatinėmis sąlygomis, t. y. sumažintomis palūkanomis, kurios priklauso nuo paskolos laikotarpio ir paskolos gavėjo statuso, t.y. palūkanos gali svyruoti nuo 0,1% mažoms ir vidutinėms įmonėms, iki 1,69% - didelėms įmonėms.

Paskolų teikimo sutartis galima pasirašyti ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 30 d., o lėšos paskolos gavėjui yra išmokamos ne vėliau kaip iki 2021 m. rugsėjo 30 d. Paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 72 mėnesių laikotarpiui.

Paskolos lėšomis gali būti apmokamos patirtos (planuojamos patirti) išlaidos nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2021 m. spalio 30 d. Paskola pradedama grąžinti po paskolos sutarties sudarymo praėjus ne daugiau kaip 6 mėnesiams (terminas gali būti pratęstas).

Dėl paskolos reikia kreiptis į INVEGĄ pateikiant paraišką ir susijusius dokumentus per paraiškų teikimo sistemą.

 

 

Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams: Paskolos kelionių organizatoriams atsiskaityti su turistais už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias organizuotas turistines keliones. Paskolos viešbučiams ir restoranams būtinosioms išlaidoms.

Šiuo metu yra keičiama priemonės  „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ schema.

 

Paskolas turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams pagal schemą bus galima gauti iki 2021 m. birželio 30 d.

 

 

Garantijos kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimui: Garantija už kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimą, laidavimą.

Priemonė gali padėti smulkioms, vidutinėms ir didelėms įmonėms bei verslininkams, turintiems galiojantį kelionių organizatoriaus pažymėjimą, gauti iš draudimo įmonių ar finansų įstaigų privalomų prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimą.

Kelionių organizatorius turi kreiptis į draudimo įmonę ar finansų instituciją, sudariusią sutartį su INVEGA, dėl privalomų prievolių įvykdymo užtikrinimo.

 

 

Finansinė priemonė „Alternatyva“: Paskolos, lizingo, faktoringo sandoriai smulkaus ir vidutinio verslo subjektams apyvartai ir investicijoms.

Paskolos, teikiamos pagal finansinę priemonę „Alternatyva“, suteikia galimybę smulkaus ir vidutinio verslo subjektams gauti reikiamą finansavimą savo verslui per alternatyvius finansavimo šaltinius.

Finansavimas gali būti teikiamas paskolos, faktoringo ar finansinės nuomos (lizingo) forma.

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų atstovai gali kreiptis į nurodytus finansinius tarpininkus. Finansų tarpininkai atrinks priemonės „Alternatyva“ sąlygas atitinkančius paskolos gavėjus, kurie būtų finansuojami priemonės „Alternatyva“ lėšomis.

 

 

Portfelinės garantijos faktoringui 2: Galimybė greitai papildyti apyvartines lėšas. 

Priemonė skirta, jei įmonė yra labai maža, maža ar vidutinė ir siekia papildyti apyvartines lėšas ir padidinti pardavimus.

Dėl priemonės gali kreiptis labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės, išskyrus vykdančias veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, įmones, vykdančias pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą.

Ši priemonė skirta garantuoti finansų įstaigoms už suteiktus faktoringo limitus. Bus garantuojama iki 80 proc. faktoringo sandorio limito sumos.

Maksimalus faktoringo sandorio finansavimo laikotarpis – 12 mėnesių.

 

 

Sutelktinės paskolos „Avietė“: Finansavimas per sutelktinio finansavimo platformas verslo projektams įgyvendinti.

Priemonė sudaro sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams pasiskolinti per sutelktinio finansavimo platformas.

Dėl COVID-19 susidariusios situacijos papildomai iki 2021 birželio 30 d. galima naudotis „Avietės“ paskolomis šiomis sąlygomis:

·iš „Avietės“ lėšų leidžiama teikti paskolas, kurios gali būti iki 100% finansuojamos iš „Avietės“ lėšų, bet ne daugiau kaip 25.000 Eur;

·per 6 mėn. laikotarpį gali būti išduota ne daugiau kaip 2 paskolos, maksimali paskolos trukmė – iki 12 mėn.

Bendradarbiavimo sutartis pasirašę finansų tarpininkai atrinks priemonės „Avietė“ sąlygas atitinkančius verslo projektus, kurie būtų finansuojami sutelktinio finansavimo lėšomis.

Šiuo metu priemonę „Avietė“ įgyvendina sutelktinio finansavimo platformas valdančios:

 

 

Eksporto kredito garantijos: Eksporto kredito garantijos už lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų eksporto sandorius

INVEGOS teikiamos eksporto kredito garantijos leidžia plėsti eksporto rinkas neparduotinos arba laikinai neparduotinos rizikos valstybėse ir didinti eksporto apimtis minimalizuojant potencialią riziką dėl pirkėjų nemokumo.

Dėl priemonės gali kreiptis įmonės, veiklą vykdančios ilgiau nei vienerius metus ir kurių metinės pajamos pagal paskutinių finansinių metų patvirtintą metinių finansinių ataskaitų rinkinį viršija 100 000 Eur.

Eksportuotojas, norintis gauti eksporto kredito garantiją, turi pateikti prašymą INVEGAI.

 

 

Pagalbos verslui fondas: Paskolos, skolos vertybiniai popieriai, akcijos ir mišrios priemonės.

Pagalbos verslui fondą valdo Valstybinė investicijų valdymo agentūra.

Valstybinė investicijų valdymo agentūra informuoja, kad pagalbos verslui fondas investuoja į vidutines ir dideles įmones, kurių veikla yra paveikta COVID-19 protrūkio.

Didelės ir vidutinės įmonės, veikiančios ilgiau kaip 2 metus, gali rinktis šias priemones finansavimui:

·Paskolas nuo 300.000 EUR iki 2 mln. Eur;

·Skolos vertybinius popierius nuo 1 mln. Eur;

·Akcijas ir mišrias priemones.

Įmonė, nusprendusi kreiptis pagalbos ir pasirinkusi tinkamą finansavimo būdą, turi kreiptis į Valstybinę investicijų valdymo agentūrą, užpildydama paraišką.

 

Jeigu turite papildomų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Leinonen mokesčių komandą. Mūsų komanda su malonumu suteiks detalesnę informaciją apie aukščiau minėtas valstybės pagalbos priemones.

 

Aukščiau išdėstyta informacija yra paruošta Leinonen mokesčių komandos. 


27.01.21


Author:

linkedin icon image logo
Evelina Dausėnaitė

Evelina Dausėnaitė

Head of Tax & Legal

Mobile: +370 699 77637

Email: evelina.dausenaite(at)leinonen.lt

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

22

Nov

Dažniausiai pasitaikantys klausimai registruojantis pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju...

15

Sep

DAUGIAU UŽDIRBANČIŲ DARBO SĄLYGOS GALI BŪTI LANKSTESNĖS

Susisiekite su mumis

Email again:
Services