Dažniausiai pasitaikančios PVM klaidos ir kaip jų išvengti

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – tai mokestis, taikomas prekėms ir paslaugoms visose ES šalyse. Visos ES šalys šio mokesčio tarifus nustato savarankiškai, tačiau PVM Direktyvoje yra nustatytos bendros gairės.

Be to, pažymėtina, jog PVM yra pagrindinis mokestis Lietuvoje, nes šiuo mokesčiu surenkama didžiausia pajamų dalis į valstybės biudžetą. Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. standartinis PVM tarifas Lietuvoje yra 21 procentas.

PVM objektas yra prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, kai prekes ir paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo už atlygį, vykdydamas savo ekonominę veiklą Lietuvos teritorijoje,  taip pat prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės, prekių importas. Pagrindinis PVM reglamentuojantis teisės aktas Lietuvoje yra PVM įstatymas.

Skirtingų PVM tarifų paaiškinimas

Lietuvoje taikomi keturi PVM tarifai: 21%, 9% ir 5% lengvatiniai ir 0% PVM tarifai. Be to, taikomas kompensacinis 6% PVM tarifas ūkininkams.

Standartinis PVM tarifas yra 21%.

Lengvatinis 9 % tarifas taikomas:

 • šilumos tiekimui gyvenamosioms patalpoms ir karšto vandens tiekimui;
 • spausdintoms ir elektroninėms knygoms bei spausdintiniams ir elektroniniams periodiniams leidiniams;
 • apgyvendinimo paslaugoms;
 • keleivių vežimo paslaugoms Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos ar savivaldybių nustatytais reguliariais pervežimo maršrutais, taip pat atitinkamame punkte nurodytoms keleivių bagažo vežimo paslaugos;
 • lankantis visų rūšių meno ir kultūros įstaigose, meno ir kultūros renginiuose, kai netaikomos PVM įstatymo 23 straipsnio nuostatos;
 • kitais atvejais.

Lengvatinis 5 % tarifas taikomas:

 • Vaistams, medicinos pagalbos priemonėms ir specialiosios medicininės paskirties maisto produktams, kai šių prekių įsigijimo išlaidos yra visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka, taip pat, nekompensuojamiems receptiniams vaistams;
 • Techninės pagalbos prietaisams neįgaliesiems ir jų remontui;
 • Popieriniams ir elektroniniams laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams.

Dažniausiai pasitaikančios PVM skaičiavimo klaidos, kurias daro Lietuvos įmonės

Remiantis mūsų praktika, dažniausios klaidos, kurias daro įmonė skaičiuodamos PVM Lietuvoje:

 • Mokesčių mokėtojai gali taikyti neteisingus PVM tarifus, pavyzdžiui, taikyti lengvatinius 9 ar 5 proc. PVM tarifus, kai gali būti taikomas tik standartinis PVM tarifas;
 • Įmonės įtraukia į atskaitą PVM sumas, tačiau tokios PVM sumos gali būti laikomos tik neatskaitomomis pagal Lietuvos Respublikos PVM įstatymo reikalavimus, pavyzdžiui, PVM už lengvųjų automobilių pirkimą ar nuomą;
 • Mokesčio mokėtojai taiko 0 proc. PVM tarifą prekių tiekimui ir paslaugų teikimui, kai gali būti taikomas tik standartinis PVM tarifas;
 • Mokesčių mokėtojai atskaito 100 proc. PVM sumos, tačiau vykdo neapmokestinamą PVM veiklą, kuriai taikoma mišri atskaita;
 • Bendrovės statybos darbams taiko atvirkštinį PVM tarifą, tačiau tokioms paslaugoms taikomas tik standartinis PVM tarifas (pagal įstatymą tokie darbai nelaikomi statybos darbais);
 • Įmonės taiko PVM atvirkštinį apmokestinimą statybos paslaugoms, tačiau vienas iš tiekimo dalyvių nėra PVM mokėtojas Lietuvoje;
 • Įmonės Lietuvoje taiko standartinį PVM tarifą, tačiau turėtų būti taikomas kitos šalies PVM tarifas, paslaugoms, susijusioms su nekilnojamuoju turtu, esančiu toje užsienio šalyje.

Klaidinga PVM neapmokestinamų prekių ir paslaugų interpretacija

Lietuvoje įmonės neretai PVM neapmokestinamas prekes ir paslaugas laiko apmokestinamomis 0 proc. PVM tarifu, ypač kai tokie tiekimai yra vienkartiniai arba įvyksta retai. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad abu atvejai apmokestinimo požiūriu yra skirtingi, nes kai Bendrovė tiekia PVM neapmokestinamas prekes ar teikia paslaugas, pirkimo PVM, skirtas tokiai veiklai, laikomas neatskaitomu. Kai įmonės tiekia prekes ar teikia paslaugas, apmokestinamas 0 proc. PVM tarifu, pirkimo PVM, skirtas tokiai veiklai, galėtų būti laikomas atskaitomu.

Tipinės PVM dokumentavimo ir apskaitos klaidos Lietuvoje

Remiantis mūsų praktika, dažniausiai pasitaikančios klaidos PVM dokumentuose ar apskaitoje:

 • Mokesčių mokėtojai nerengia ir nepateikia Tiekimų į ES ataskaitos, kai ES PVM mokėtojams tiekiamos prekės ir teikiamos paslaugos;
 • Įmonės paslaugas laiko prekėmis arba atvirkščiai ir neteisingai deklaruoja tokius sandorius PVM deklaracijose;
 • PVM apmokestinamieji sandoriai deklaruojami kaip neapmokestinami ir pan.;
 • Mokesčių mokėtojai, taikydami 0 proc. PVM tarifą, nerenka pagrindžiančių dokumentų;
 • Mokesčių mokėtojai nerenka dokumentų, patvirtinančių prekių tiekimo už Lietuvos teritorijos ribų atvejus.

Pavėluotų PVM mokėjimų ir neteisingo deklaravimo pasekmės Lietuvoje

Informuojame, kad už pavėluotus PVM mokėjimus Lietuvos mokesčių inspekcija skaičiuoja delspinigius. Delspinigius už kiekvieną kalendorinį ketvirtį nustato Finansų ministerija ir šiuo metu jie yra lygūs 0,03 proc. nuo nesumokėtos sumos.

Taip pat, gali būti skiriama bauda pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 187 straipsnį. Už pavėluotą pateikimą, nepateikimą, neteisingų duomenų įrašymą į mokesčių administratoriui pateiktas deklaracijas ar kitas ataskaitas gresia įspėjimas arba bauda nuo 200 iki 390 Eur (priklausomai nuo aplinkybių bauda gali būti ir didesnė).

Naujausių Lietuvos PVM įstatymo pakeitimų poveikis deklaravimo ir PVM mokėjimo klaidoms

Iki 2023 m. gruodžio 31 d. lengvatinis 9 proc. PVM tarifas galiojo restoranų, kavinių ar panašių viešojo maitinimo įstaigų teikiamoms maitinimo paslaugoms ir maistui išsinešti, išskyrus alkoholinius gėrimus ir su alkoholiniais gėrimais susijusias paslaugas ar jų dalis. Taigi, įmonės, kurios apie šiuos pakeitimus sužinojo per vėlai, susidūrė su PVM apskaičiavimo klaidomis taikydamos skirtingus PVM tarifus 2023 m. gruodžio 31 d. (9 proc.) ir 2024 m. sausio 1 d. (21 proc.).

Kitas atvejis, susijęs su PVM deklaravimo pažeidimais, taip pat gali būti naujausi pakeitimai, susiję su PVM atskaitymo elektromobiliams įsigyti. Jei bendrovė įsigyja elektromobilį už 49.000 Eur, plius PVM, toks pirkimo PVM nelaikomas atskaitomu, nes automobilio vertė, įskaitant PVM, būtų didesnė nei 50.000 Eur (Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 62 str.).

Konkrečiam sektoriui būdingi PVM iššūkiai Lietuvoje

Lietuvoje atvirkštinis apmokestinimas PVM taikomas statybos darbams pagal Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 96 straipsnį. Statybos sektoriuje veikiančios įmonės paprastai susiduria su sunkumais taikydamos atvirkštinį apmokestinimą PVM arba standartinį PVM tarifą įvairių rūšių statybos darbams. Tokiu atveju Leinonen Lietuva mokesčių konsultantai paprastai rekomenduoja parengti rašytinį paklausimą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, siekiant išsiaiškinti, ar bendrovės atliekami statybos darbai atitinka reikalavimus, taikomus atvirkštiniam apmokestinimui PVM.

Lietuvos atvejo analizė: PVM klaidos taisymo poveikis verslui

Panagrinėkime situaciją, kai mokesčių mokėtojas per klaidą atskaitė 100 % pirkimo PVM sumos, tačiau minėta bendrovė vykdė PVM neapmokestinamą veiklą (pavyzdžiui, teikė finansines paslaugas), todėl Bendrovė turėjo atskaityti PVM proporcingai. Dėl to, bendrovė į biudžetą sumokėjo mažiau PVM. Tokiu atveju Lietuvos mokesčių administratorius mokestinio tyrimo metu galėtų apskaičiuoti delspinigius ir skirti baudą, kuri galėtų turėti reikšmingos įtakos bendrovės pinigų srautams.

Kitas atvejis susijęs su paramos teikimu, kai bendrovės teikė prekes ar paslaugas nemokamai, pavyzdžiui, Covid laikotarpiu įmonės nemokamai tiekdavo medicinines pirštines ir atskaitydavo pirkimo PVM. Tais atvejais, kai įmonė nusprendžia teikti nemokamas prekes ar paslaugas tiesiogiai kaip paramą, t.y. ne per pelno nesiekiančias organizacijas pagal paramos sutartis, tai laikoma paslaugų suvartojimu PVM mokėtojo privatiems poreikiams (Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 5 straipsnis), todėl įmonės privalo skaičiuoti PVM nuo tokių nemokamai tiekiamų prekių. Tokių nuostatų nesilaikymas taip pat gali lemti Lietuvos mokesčių administratoriaus skiriamas baudas ir delspinigius, o tai gali turėti didelės įtakos bendrovės finansiniams resursams.

Kaip Leinonen Lietuva gali padėti?

Leinonen Lietuva mokesčių komanda nuolat konsultuoja įmones ir rengia mokymus įvairiais PVM skaičiavimo ir deklaravimo klausimais. Kontaktus susisiekimui rasite ČIA.

Naujausi įrašai

birželio 2, 2024

Dividendų paskyrimas, išmokėjimas ir apmokestinimas Lietuvoje

Dividendas – akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Visuotinis akcininkų susirinkimas, per keturis mėnesius nuo bendrovės finansinių metų pabaigos,…

Skaityti toliau
kovo 5, 2024

Juridinio asmens likvidavimas ar veiklos stabdymas? Kurį variantą pasirinkti.

Nuolat besikeičiančiame verslo pasaulyje kartais tenka spręsti ne tik įmonės verslo plėtros klausimus, tačiau ir svarstyti apie veiklos stabdymą arba likvidavimą. Tuomet dažnai kyla klausimas,…

Skaityti toliau
sausio 19, 2024

Ar bendrovė gali turėti daugiau nei vieną direktorių?

Per praėjusius metus Lietuvoje buvo įsteigta virš 4 000 uždarųjų akcinių bendrovių. Ši juridinio asmens teisinė forma (kartu su mažosiomis bendrijomis) išlieka viena populiariausių Lietuvoje…

Skaityti toliau