Dividendų paskyrimas, išmokėjimas ir apmokestinimas Lietuvoje

Dividendas – akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Visuotinis akcininkų susirinkimas, per keturis mėnesius nuo bendrovės finansinių metų pabaigos,  tvirtindamas metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir skirstydamas pelną, turi teisę paskirti tam tikrą pelno dalį dividendams (Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 59 str. 2 d. 11 p.).

Tačiau visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti dividendus, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų, numatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 59 str. 6 d.:

  • bendrovė turi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo;
  • ataskaitiniais finansiniais metais gauta nuostolių;
  • bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už bendrovės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti rezervo sumą.

Svarbu paminėti, jog bendrovė, per nustatytus terminus nesumokėjusi įstatymų nustatytų mokesčių, negali išmokėti dividendų akcininkams taip pat.

Paskirti dividendai privalo būti išmokėti per vieno mėnesio laikotarpį nuo sprendimo paskirstyti pelną dienos. Bendrovė dividendus išmoka pinigais.

Bendrovė laiku neišmokėjusi dividendų akcininkui tampa jo skolininke ir akcininkas įgyja teisę paskirtą dividendą išsireikalauti teisminio ginčo metu.

Jeigu akcininkai nespėjo laiku priimti sprendimo dėl dividendų skyrimo, t. y. per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos skirstydami metinį pelną, yra galimybė paskirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį. Šiuo atveju Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato papildomas sąlygas tarpinių dividendų skyrimui.

Dividendų apmokestinimas priklauso nuo to, kas gauna dividendus (fizinis ar juridinis asmuo, Lietuvos ar užsienio rezidentas) bei valdomų akcijų kiekio ir laikotarpio.

Jeigu dividendus gauna fizinis asmuo (Lietuvos nuolatinis arba nenuolatinis gyventojas), yra taikomas 15% gyventojų pajamų mokesčio dydžio tarifas.

Jeigu dividendus gauna juridinis asmuo (Lietuvos arba užsienio bendrovė), jie apmokestinami 15% pelno mokesčio tarifu. Tačiau Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme yra numatyta „dalyvavimo išimtis“ , pagal kurią dividendai neapmokestinami, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

  • dividendus gaunanti bendrovė ne trumpiau kaip 12 mėnesių be pertraukų, įskaitant dividendų paskirstymo momentą, valdo ne mažiau kaip 10% balsus suteikiančių akcijų. Jei akcininkas (juridinis asmuo) neišlaikęs akcijų 12 mėnesių, bet turi ketinimą išlaikyti, neapmokestinimo lengvata taikoma taip pat;
  • dividendus gaunanti užsienio bendrovė nėra įregistruota ar kitaip organizuota tikslinėse teritorijose, pavyzdžiui, Rusijos Federacijoje.

Norint taikyti minėtą dividendų neapmokestinimo lengvatą, rekomenduotina turėti pagrindžiančius dokumentus, tokius, kaip akcijų įsigijimo dokumentus, rezidavimo vietos pažymas.

Pažymėtina, jog jeigu dividendai išmokami užsienio valstybės rezidentui ir su ta užsienio šalimi yra pasirašyta dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, gali būti taikomas mažesnis negu 15 % pelno (pajamų) tarifas, jeigu toks numatytas dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyje.  Bendrovė išmokėdama dividendus užsienio valstybės rezidentui (juridiniam ar fiziniam asmeniui), mokestį išskaičiuoti ir sumokėti pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyje nustatytą (mažesnį nei 15 %) tarifą gali tik tokiu atveju, jeigu prieš sumokant mokesčius jau turi specialią formą (DAS-1), užpildytą ir patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos.

Naujausi įrašai

kovo 22, 2024

Dažniausiai pasitaikančios PVM klaidos ir kaip jų išvengti

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – tai mokestis, taikomas prekėms ir paslaugoms visose ES šalyse. Visos ES šalys šio mokesčio tarifus nustato savarankiškai, tačiau PVM Direktyvoje…

Skaityti toliau
kovo 5, 2024

Juridinio asmens likvidavimas ar veiklos stabdymas? Kurį variantą pasirinkti.

Nuolat besikeičiančiame verslo pasaulyje kartais tenka spręsti ne tik įmonės verslo plėtros klausimus, tačiau ir svarstyti apie veiklos stabdymą arba likvidavimą. Tuomet dažnai kyla klausimas,…

Skaityti toliau
sausio 19, 2024

Ar bendrovė gali turėti daugiau nei vieną direktorių?

Per praėjusius metus Lietuvoje buvo įsteigta virš 4 000 uždarųjų akcinių bendrovių. Ši juridinio asmens teisinė forma (kartu su mažosiomis bendrijomis) išlieka viena populiariausių Lietuvoje…

Skaityti toliau