Mokesčių pokyčiai susiję su Brexit

Norime informuoti, kad 2021 m. sausio 1 d. baigėsi pereinamasis laikotarpis ir Jungtinė Karalystė išstojo iš ES muitų bei PVM zonos ir ES valstybių narių atžvilgiu tapo trečiąja valstybe.

Prekių tiekimas

Nuo šiol parduodant prekes įmonėms Jungtinėje Karalystėje vietoje taikyto PVMĮ 49 straipsnio (prekių tiekimas į kitą ES valstybę narę) turės būti taikomas PVMĮ 41 straipsnis (eksportas). Perkant prekes iš Jungtinės Karalystės įmonių, šioms prekėms Lietuvoje taikoma importo procedūra ir jos apmokestinamos importo PVM.

Specialus statusas Šiaurės Airijai

Kitaip nei Jungtinė Karalystė, Šiaurės Airija laikinai (ketverius metus) įgyjo specialų statusą: tik prekių tiekimo sandoriuose Šiaurės Airija laikoma ES valstybe. Šiaurės Airijos įmonės turėtų gauti specialių ES PVM kodą su prefiksu „XI“.

Todėl parduodant prekes įmonėms Šiaurės Airijoje galima taikyti PVMĮ 49 straipsnį (prekių tiekimas į kitą ES valstybę narę). Perkant prekes iš Šiaurės Airijos, tokiems sandoriams Lietuvoje nėra taikomos importo procedūros. Tačiau norime atkreipti dėmesį į tai, jog šis specialus statusas taikomas tik priekių tiekimo sandoriams, nes paslaugų teikimo sandoriuose Šiaurės Airija traktuojama kaip trečioji valstybė.

Nuotolinė prekyba Jungtinėje Karalystėje

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinė Karalystė (išskyrus Šiaurės Airiją) nustojo taikyti ES nuotolinės prekybos PVM schemą. Kitaip tariant, visos Jungtinės Karalystės fiziams asmenims tiekiamos ir į Jungtinę Karalystę importuojamos prekės bus apmokestinamos vietiniu PVM.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinė Karalystė panaikino iš trečiųjų šalių įvežamų nedidelės vertės siuntų (15£) PVM lengvatą.

Taip pat, nuo 2021 m. sausio 1 d. į Jungtinę Karalystę importuojamos siuntos, kurių vertė neviršija 135£, apmokestinamos PVM ne prekių importavimo, bet prekių tiekimo momentu. Prievolė apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti PVM tenka arba prekių tiekėjui, arba internetinei platformai, per kurią prekės tiekiamos Jungtinės Karalystės fiziniams asmenims.

 

Trikampė prekyba 

Norime informuoti, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. dėl Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš ES, nebetaikoma trikampės prekybos schema, jei viena iš minėtos prekybos schemos šalių yra įmonė, registruota PVM tikslais Jungtinėje Karalystėje. Atkreipiame dėmesį, jog trikampės prekybos schema taikoma tik tarp ES valstybėse narėse PVM registruotų įmonių. Taip pat, trikampės prekybos schema taikoma su Šiaurės Airijoje PVM registruotomis įmonėmis dėl jos specialaus statuso.

Paslaugos

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinė Karalystė, įskaitant Šiaurės Airiją, nebetaiko ES PVM rėžimo paslaugoms.  Todėl įmonės, teikiančios paslaugas Jungtinės Karalystės juridiniams ir fiziniams asmenims, turėtų įvertinti, ar joms nekyla prievolė registruotis PVM tikslais Jungtinėje Karalystėje ir mokėti vietinį PVM. Taip pat, reikėtų pažymeti, kad po minėtų pokyčių tam tikros rūšies paslaugos gali būti laikomos PVM neapmokestinamomis.

Prievolė skirti fiskalinį agentą

Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad Jungtinės Karalystės įmonės, registruotos PVM mokėtojomis Lietuvoje, neprivalo paskirti fiskalinio agento, kad būtų registruotos PVM tikslais Lietuvoje, jeigu įsigalios Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas, kuris užtikrins administracinį bendradarbiavimą ir išieškojimą PVM srityje.

Kol minėtas susitarimas nėra pasirašytas, pažymėtina, kad Lietuvoje nėra prievolės skirti fiskalinį agentą dėl Europos Komisijos paskelbtos informacijos pagal, kurią šiuo metu yra laikinas minėto susitarimo nuostatų taikymas (Valstybinė mokesčių inspekcija dar neturi informacijos apie minėto susitarimo pasirašymą). Tačiau jei prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas nebus pasirašytas, Jungtinės Karalystės įmonėms atsiras prievolė paskirti fiskalinį agentą, kad būtų registruotos PVM tikslais Lietuvoje.

PVM grąžinimas

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Lietuvos įmonės prarado galimybę grąžinti PVM iš Jungtinės Karalystės (išskyrus Šiaurės Airiją) per EPRIS sistemą. Taip pat, atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu kitos PVM grąžinimo procedūros iš Jungtinės Karalystės (išskyrus Šiaurės Airiją) nėra aiškios.

Brexit įtaka tiesioginiams mokesčiams

Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad Seimas priėmė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (straipnis 59-1), Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (straipsnis 40), Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (straipsniai 6 ir 19) ir Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (straipsnis 15) pataisas, kuriomis siekiama sumažinti neigiamą poveikį Lietuvos piliečiams ir verslo subjektams, Lietuvoje gyvenantiems Jungtinės Karalystės piliečiams ir veiklą vykdantiems Jungtinės Karalystės subjektams, Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos, užtikrinant mokestinės aplinkos tęstinumą.

Minėtais pokyčiais įtvirtinama, kad Jungtinei Karalystei išstojus iš ES, pereinamuoju 2 metų laikotarpiu tęsiamas nuostatų taikymas Jungtinei Karalystei tokia pačia apimtimi, kaip ir ES valstybėms narėms, t.y. 2 metų laikotarpiu (nuo 2020 m. vasario 1 d. iki 2022 m. sausio 31 d.) visos ES valstybėms narėms taikomos išimtys ir lengvatos galioja tokia pačia apimtimi.

Minėti pokyčiai apima:

·Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas papildytas nauju 59-1 straipsniu, kuris nustato, kad nuo Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES dienos, pereinamuoju dvejų metų laikotarpiu bus tęsiamas pelno mokesčio įstatymo nuostatų taikymas Jungtinei Karalystei tokia pačia apimtimi, kaip ir ES valstybėms narėms (pavyzdžiui, iš Jungtinės Karalystės gauti dividendai bus neapmokestinami pelno mokesčiu, net ir tuo atveju, kai nėra tenkinamos dalyvavimo išimties taisyklės sąlygos (valdoma mažiau kaip 10 proc. akcijų), įmonių reorganizavimo apmokestinimo išimtis, bus taikoma ir Jungtinės Karalystės rezidentams mokesčių tikslais, bus leidžiama Lietuvoje veikiantiems apmokestinamiesiems vienetams, iš Jungtinės Karalystės rezidentų mokesčių tikslais perimtais mokestiniais nuostoliais susimažinti apmokestinamąjį pelną).

·Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas papildytas nauju 40 straipsniu, kuris nustato, kad nuo Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES dienos, pereinamuoju dvejų metų laikotarpiu, bus tęsiamas gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatų taikymas Jungtinei Karalystei tokia pačia apimtimi, kaip ir ES valstybėms narėms ir neapmokestinamosiomis pajamomis bus laikomos:

-nurodytas sąlygas atitinkančio Jungtinėje Karalystėje esančio nekilnojamojo turto ar Jungtinėje Karalystėje registruoto kilnojamojo turto pardavimo pajamos;

-nustatytas sąlygas atitinkančios palūkanų pajamos;

-loterijų laimėjimų pajamos, jeigu jas išmoka Jungtinės Karalystės vienetai, kurie šios valstybės teisės aktų nustatyta tvarka moka mokestį nuo loterijų apyvartos;  

-nustatytas sąlygas atitinkančios darbuotojų naudai mokamas gyvybės draudimo, privalomojo sveikatos draudimo bei pensijų įmokas į fondus, įsteigtus Jungtinėje Karalystėje ir kt.

Norime informuoti, kad pagal minėtus pokyčius nuolatinis Lietuvos gyventojas ta pačia apimtimi, kuri yra taikoma ES valstybėms narėms savo apmokestinamąsias pajamas galės sumažinti nustatytas sąlygas atitinkančiomis gyvybės draudimo įmokomis, kai įmokų gavėjas yra vienetas, įsteigtas Jungtinėje Karalystėje, nustatytas sąlygas atitinkančiomis pensijų įmokomis į pensijų fondus, veikiančius Jungtinėje Karalystėje.

Taip pat, norime pažymėti, jog kad Jungtinės Karalystės išstojimas iš ES dvigubo pajamų apmokestinimo naikinimui įtakos neturėtų.

·Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 6 straipsnis papildytas 30 punktu, taip pat šis įstatymas papildytas 19 straipsniu, kurie nustato, kad kad nuo Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES dienos, pereinamuoju dvejų metų laikotarpiu valstybės rinkliava nebus imama už šias procedūras:

-už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo tvarkymą ;

-leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą Jungtinės Karalystės piliečiams ir jų šeimos nariams;

-vizų išdavimą Jungtinės Karalystės piliečio šeimos nariams, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai;

-profesinės kvalifikacijos pripažinimą asmenims, kvalifikaciją įgijusiems Jungtinėje Karalystėje ir kt.

· Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo papildytas nauju 15 straipsniu, kuris nustato, kad nuo Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES dienos, pereinamuoju dvejų metų laikotarpiu parama pripažįstama ir tais atvejais, kai ji bus teikiama Jungtinėje Karalystėje įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams.

Jeigu turite papildomų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Leinonen mokesčių komandą. Mūsų komanda su malonumu suteiks detalesnę informaciją apie aukščiau minėtus pokyčius.

Aukščiau išdėstyta informacija yra paruošta Leinonen mokesčių komandos.

Naujausi įrašai

birželio 2, 2024

Dividendų paskyrimas, išmokėjimas ir apmokestinimas Lietuvoje

Dividendas – akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Visuotinis akcininkų susirinkimas, per keturis mėnesius nuo bendrovės finansinių metų pabaigos,…

Skaityti toliau
kovo 22, 2024

Dažniausiai pasitaikančios PVM klaidos ir kaip jų išvengti

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – tai mokestis, taikomas prekėms ir paslaugoms visose ES šalyse. Visos ES šalys šio mokesčio tarifus nustato savarankiškai, tačiau PVM Direktyvoje…

Skaityti toliau
kovo 5, 2024

Juridinio asmens likvidavimas ar veiklos stabdymas? Kurį variantą pasirinkti.

Nuolat besikeičiančiame verslo pasaulyje kartais tenka spręsti ne tik įmonės verslo plėtros klausimus, tačiau ir svarstyti apie veiklos stabdymą arba likvidavimą. Tuomet dažnai kyla klausimas,…

Skaityti toliau