Paprastesnė darbuotojų iš ne Europos Sąjungos šalių įdarbinimo tvarka

Paprastesniam ir greitesniam užsieniečių įdarbinimui yra dvi galimybės – bendrovės įtraukimas į Patvirtintų įmonių sąrašą arba bendrovėje dirbančių darbuotojų profesijų pripažinimas trūkstamomis Lietuvoje.

Leinonen gali padėti Jūsų bendrovę įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą bei pripažinti Jūsų bendrovėje dirbančių darbuotojų profesijas trūkstamomis Lietuvoje, tokiu būdu įgyjant visas nustatytas lengvatas bei privilegijas įdarbinant darbuotojus ne ES valstybių.

Žemiau aptariame detalius kriterijus, kurie aktualūs siekiant šių lengvatų įgyvendinimo.

Patvirtintų įmonių sąrašas
Patvirtintų įmonių sąrašas – galimybė patikimoms ir reikšmingą pridėtinę vertę kuriančioms įmonėms supaprastinta ir pagreitinta tvarka įdarbinti trūkstamus darbuotojus iš ne ES šalių. Migracijos departamento sprendimu suteikta vieta Patvirtintų įmonių, arba vadinamajame „baltajame“ sąraše bendrovei suteikia šiuos privalumus:

 • mažiau teikiamų dokumentų daugkartinei nacionalinei vizai gauti;
 • mažiau formalumų nagrinėjant dokumentus (patikrinimai atliekami tik dėl užsieniečio, įmonė pakartotinai nebetikrinama);
 • sutrumpėja prašymų išduoti nacionalinę vizą nagrinėjimo terminai;
 • galimybė darbdaviams greičiau įdarbinti reikiamus specialistus.

Reikalavimai darbdaviams
Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, norintys būti įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą, turi atitikti privalomuosius kriterijus, susijusius su:

 • įmonės finansine padėtimi:
  • įmonė neturi didesnės negu vieno bazinės socialinės išmokos dydžio (38 Eur) mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, muitinei, VMI ir Sodrai;
  • įmonė nėra bankrutuojanti ar likviduojama.
 • patirtimi įdarbinant užsieniečius:
  • per pastaruosius 2 metus užsieniečiai darbo įmonėje laikotarpiu nepažeidė Užsieniečių teisinės padėties įstatymo nuostatų: atvykstant turėjo leidimą, pranešė Darbo biržai apie gyvenamąją patalpą/vietą bei turėjo leidimą dirbti; 
  • per pastaruosius 2 metus juridinis asmuo įdarbino ne mažiau kaip 2/3 visų užsieniečių, dėl kurių teikė tarpininkavimo raštą. Taip pat vizų tarnybai, kuri išdavė nacionalinę daugkartinę vizą, pateikė pranešimą apie visus užsieniečius, gavusius nacionalines daugkartines vizas, tačiau neatvykusius, neįdarbintus ir atleistus, dėl kurių juridinis asmuo teikė tarpininkavimo raštą. 
 • įsipareigojimų valstybės institucijoms vykdymu: 
  • įmonė teikia metines pelno mokesčio, mėnesines pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų ir pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas;
  • užsieniečiai, atvykę į juridinį asmenį, dirba ar teikia paslaugas pagal sutartis su šiuo juridiniu asmeniu, fiziškai būdami Lietuvos Respublikoje, išskyrus atvejus, kai užsieniečiai dirba darbą, kuris susijęs su nuolatiniais važinėjimais tarptautiniais maršrutais. Atkreipiame dėmesį, jog šis kriterijus netaikomas tolimųjų reisų vairuotojams, kadangi jų fiziška darbo vieta nėra pastovi.
 • įmonės reputacija:
  • įmonė nėra bausta už leidimą dirbti nelegalų darbą ar už leidimą dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams arba, jeigu buvo bausta, nuo dienos, kurią skirta nuobauda baigta vykdyti, praėjo daugiau kaip vieni metai arba per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbo; 
  • per pastaruosius 2 metus Migracijos departamentas nebuvo nustatęs, kad yra rimtas pagrindas manyti, kad šis juridinis asmuo yra fiktyvi įmonė. 

Be privalomųjų kriterijų, įmonė pretenduojanti į Patvirtintų įmonių sąrašą taip pat turi atitikti bent 4 iš 10 nustatytų papildomų kriterijų. Šie kriterijai, kaip ir privalomieji, susiję su juridinio asmens finansine padėtimi, patirtimi, reputacija:

 •  juridinis asmuo ne trumpiau kaip 3 metus vykdo Lietuvos Respublikoje veiklą, kuria siekiama pelno;
 • įmonėje per pastaruosius 2 metus iki prašymo įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą pateikimo dienos visą darbo laiką vienu metu dirbo ne mažiau kaip 3 užsieniečiai, ir šie užsieniečiai dirbo ne trumpiau kaip 6 mėnesius;
 • bendrovėje dirba daugiau kaip 10 darbuotojų ir jiems mokamas darbo užmokestis, sumokant privalomus mokesčius ir valstybinio socialinio draudimo įmokas;
 • bendrovė darbuotojams moka vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį, kuris yra ne mažesnis nei Lietuvos statistikos departamento paskutinis paskelbtas metinis vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje pagal atitinkamą ekonominės veiklos rūšį;
 • juridinio asmens pajamos sudaro ne mažiau kaip 500 000 eurų per metus;
 • juridinio asmens kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip vieno milijono eurų sumą;
 • juridinis asmuo su Lietuvos Respublikos Vyriausybe arba jos įgaliota institucija Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo nustatyta tvarka yra sudaręs investicijų sutartį;
 • juridinis asmuo vykdo veiklą, kuri licencijuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
 • juridinio asmens vykdomai veiklai užtikrinti yra būtinas įdarbinimas darbuotojų, turinčių profesijas, įtrauktas į profesijų, kurių trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą;
 • bendrovė tenkina skaidrumo kriterijus:
  • viešai įsipareigoja nepažeisti su juridinio asmens veikla susijusių teisės normų;
  • atskleidžia savo dukterinių ir asocijuotų įmonių sąrašą. Jei juridinis asmuo tokių įmonių neturi, tai nurodo viešai;
  • skelbia juridinio asmens pelno prieš apmokestinimą dydį;
  • turi akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotą atitikties sertifikatą.

Prašymas įtraukti į Patvirtintų įmonų sąrašą turi būti pateikiamas Migracijos departamentui paštu ar elektroniniais ryšiais. Prašymas teikiamas lietuvių kalba. Kartu turi būti pateikiami atitinkami dokumentai, pagrindžiantys bendrovės, siekiančios vietos Patvirtintų įmonių sąraše, atitikimą aukščiau pateiktiems reikalavimams.


Trūkstamų profesijų sąrašas

Sąrašas profesijų, kurių darbuotojų trūkta Lietuvos Respublikoje, pagal ekonomines veiklos rūšis sudaromas remiantis darbo rinkos stebėsena, padėties darbo rinkoje vertinimu bei jos pokyčių prognoze. Šį sąrašą kiekvienų metų pusmečiui tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius.

Į Trūkstamų profesijų sąrašą įtraukiamos profesijos, kurių darbo jėgos paklausa viršija pasiūlą, profesija priskirta didelių įsidarbinimo galimybių profesijų grupei, taip pat esant duomenų apie prognozuojamą profesijos paklausos augimą, investicijas bei naujų darbo vietų kūrimą. Šiuo metu trūkstamomis pripažįstama 14-a profesijų, tarp kurių – siuvėjas, elektrikas, betonuotojas ir kitos profesijos.

Užsienietis, kurio profesija yra įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą yra atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti. Tokiam užsienio valstybės piliečiui, išduodama nacionalinė viza, galiojanti ne ilgiau nei 1 metus arba leidimas laikinai gyventi, jei atvykstama ilgesniam nei 1 metų laikotarpiu.

Užsienietis privalo asmeniškai pateikti:

 • prašymą išduoti nacionalinę vizą, tinkamai užpildytą naudojantis elektroninėmis paraiškos pildymo priemonėmis;
 • kelionės dokumentą;
 • sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą;
 • dokumentus, patvirtinančius, kad užsienietis turi pakankamai lėšų pragyventi Lietuvos Respublikoje;
 • kitus reikiamus dokumentus. 

Dėl nacionalinės vizos išdavimo užsienietis turėtų kreiptis į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienyje, o užsienietis, turintis teisę būti Lietuvoje, dokumentus nacionalinei vizai gauti gali pateikti atitinkamuose Migracijos skyriuose.

Pilną Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje sąrašą galite rasti žemiau pateiktoje nuorodoje:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a606a180e57b11e7acd7ea182930b17f

Naujausi įrašai

sausio 19, 2024

Ar bendrovė gali turėti daugiau nei vieną direktorių?

Per praėjusius metus Lietuvoje buvo įsteigta virš 4 000 uždarųjų akcinių bendrovių. Ši juridinio asmens teisinė forma (kartu su mažosiomis bendrijomis) išlieka viena populiariausių Lietuvoje…

Skaityti toliau
gruodžio 18, 2023

Kodėl biudžetavimas yra svarbus kiekvienai įmonei ir kokios rizikos gresia remiantis netiksliais finansiniais duomenimis?

Metų pabaiga yra ypatingas metas įmonėms, besiruošiančioms ateinantiems metams. Įprastai rudenį vyksta vienas svarbiausių procesų sėkmingai veikiančiai įmonei – biudžeto kitiems metams sudarymas. Šis procesas…

Skaityti toliau
gruodžio 14, 2023

Įmonių kalėdinės dovanos. Į ką atkreipti dėmesį?

Artėjant šventiniam periodui didžioji dalis įmonių nusprendžia dovanoti dovanas darbuotojams, jų vaikams, verslo partneriams ar įmonės klientams. Reikia nepamiršti pagrindinių aspektų, kurie sąlygoja šių dovanų…

Skaityti toliau