Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

COVID19 izraisītās dīkstāves pabalsts

2020.gada 24.martā Ministru Kabinets pieņēma Noteikumus par dīkstāves pabalstu darbiniekiem, kurus skar Covid-19 izplatība (turpmāk tekstā – “Noteikumi”).

Noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā kompensē dīkstāves pabalstu darbiniekiem, kas tiek nodarbināti nozarēs, kurās sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija.

2020.gada 26.martā Ministru Kabinets grozīja noteikumus par nozarēm, kurās sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija. Ministru Kabinets noteica, ka visi uzņēmumi, kas atbilst noteiktiem finanšu kritērijiem, ir tiesīgi pieteikties dīkstāves pabalstiem un nokavētu nodokļu maksājumu sadalei vai atlikšanai.

Kas ir dīkstāves pabalsts?
Par dīkstāves pabalstu uzskata pabalstu, ko izmaksā, ja darba devējs nenodarbina darbinieku vai neveic darbinieka saistības izpildījuma pieņemšanai nepieciešamās darbības dīkstāves periodā sakarā ar Covid-19 izplatību.

Kas ir dīkstāves periods?
Dīkstāves periods ir terminēts laikposms no 2020. gada 14. marta līdz 14. maijam, bet ne ilgāk kā ir spēkā Ministru kabineta lēmums par ārkārtējo situāciju.

Kas ir darba devējs – krīzes skartais uzņēmums?
Dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem var pieteikties krīzes skartie uzņēmumi, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, sakarā ar Covid-19 izplatību ir samazinājušies vismaz par 30 procentiem.

Dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem var pieteikties krīzes skartie uzņēmumi, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, sakarā ar Covid-19 izplatību ir samazinājušies par 20 procentiem, ja tie atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

 • uzņēmuma eksporta apjoms 2019. gadā veido 10% no kopējā apgrozījuma vai ir ne mazāks kā 500 000 euro;
 • uzņēmuma nomaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa 2019. gadā ir ne mazāka kā 800 euro;
 • ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos 2019. gada 31. decembrī ir vismaz 500 000 euro.

Kādas darbības ir nepieciešamas, lai saņemtu dīkstāves pabalstu?

Dīkstāves pabalstu iesnieguma pamatotību izvērtē un pabalstu izmaksā Valsts ieņēmumu dienests. Lai pieteiktos pabalstam, darba devējs līdz 2020. gada 25. aprīlim sagatavo un iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā dīkstāves pabalsta iesniegumu.

Iesniegums jāiesniedz par laikposmu no 2020. gada 14. marta līdz 31. martam un turpmāk līdz nākamā mēneša 25. datumam.

Dīkstāves pabalsta pieprasījuma iesniegumā norāda šādu informāciju:

 1. darba devēja rekvizīti un darba devēja pamatdarbības veids 2020. gada 14. martā;
 2. dīkstāves periods;
 3. pamatojums par darbinieka dīkstāves iestāšanos saistībā ar apstākļiem, ko krīzes ietekmē radījis darba devējs;
 4. informāciju par darbinieku, kuram ir iestājusies dīkstāve (darbinieka personas dati, dīkstāves periods un konts, kurā maksājams dīkstāves pabalsts);
 5. apliecinājumu, ka darbinieks, par kuru tiek pieprasīts dīkstāves pabalsts, nav darba nespējas periodā un mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas darbinieks netiks atlaists pēc darba devēja iniciatīvas.

Kāds ir dīkstāves pabalsta apmērs?
Dīkstāves pabalstu nosaka, ņemot vērā datus, kurus darba devējs ir deklarējis Valsts ieņēmumu dienestā. Dikstāves pabalsta apmērs ir 75 % apmērā no darbinieka mēneša vidējās bruto darba samaksas par iepriekšējo sešu mēnešu periodu pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas vai atbilstoši par darbinieku faktiski deklarētajiem datiem iepriekšējos sešos mēnešos, bet ne vairāk kā 700 euro apmērā par kalendāra mēnesi.

Dīkstāves pabalstu piešķir un izmaksā atbilstoši darba devēja iesniegumā norādītajam dīkstāves periodam.

Pēc cik ilgā laika pēc iesnieguma iesniegšanas darbinieks var saņemt dīkstāves pabalstu?
Valsts ieņēmumu dienests pieprasīto dīkstāves pabalstu par vienu kalendāra mēnesi izmaksā piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Kas notiek gadījumos, ja darbinieks ir nodarbināts pie vairākiem darba devējiem?
Ja darbinieks nodarbināts pie vairākiem darba devējiem, dīkstāves pabalstu piešķir, ņemot vērā, pie kura darba devēja ir darbinieka galvenā ienākumu gūšanas vieta (iesniegta nodokļu grāmatiņa).

Ja nodokļu gāmatiņa nav iesniegta nevienam darba devējam, dīkstāves pabalstu šādam darbiniekam izmaksā, ņemot vērā, kurš darba devējs pirmais iesniedzis iesniegumu.

Kādos gadījumos Valsts ieņēmumu dienests var atteikt piešķirt dīkstāves pabalstu?
Valsts ieņēmumu dienests dīkstāves pabalstu nepiešķir:

 • ja darba devējs pēdējo 12 mēnešu periodu pirms ārkārtējās situācijas neievēroja pārskatu un atskaišu iesniegšanas disciplīnu un tam 2020.gada 7.martā ir nodokļu parāds;
 • ja darba devējs ir izslēgts vai pēdējo divu gadu laikā ir bijis izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra vai tam ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība;
 • ja darba devējam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;
 • ja darba devējs iepriekšējo sešu mēnešu periodā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 euro apmērā;
 • ·         ja darba devēja saimnieciskās pamatdarbības veids uz 2020. gada 1. martu neatbilst Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošajam (paziņotajam) pamatdarbības veidam;
 • ja darba devējs nav iesniedzis pamatojumu par darbinieka dīkstāves iestāšanos saistībā ar apstākļiem, ko krīzes ietekmē radījis darba devējs; vai, izvērtējot darba devēja iesniegumu, konstatē, ka darbinieka dīkstāves iestāšanās nav saistīta ar krīzes ietekmē radītajiem apstākļiem;
 • ja darbinieks darba tiesiskās attiecības uzsācis pēc 2020. gada 1. marta;
 • ja pabalsts pieprasīts darba devēja valdes un padomes locekļiem;
 • ja pabalsts pieprasīts par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts;
 • darbiniekiem, kuri vienlaikus ir nodarbināti valsts vai pašvaldības institūcijā vai kapitālsabiedrībā, saņem vecuma, izdienas vai invaliditātes pensiju vai veic saimniecisko darbību;
 • ja pabalsts pieprasīts par valsts un pašvaldību budžeta finansētajās institūcijās un to kontrolētos komersantos nodarbinātajiem darbiniekiem;
 • ja pabalsts pieprasīts darba devējam, kura personāls iznomāts citam nodokļu maksātajam;
 • ja darba devējam iepriekšējo triju gadu laikā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī nodokļu revīzijas (audita) vai datu atbilstības rezultātā ir noteiktas valsts budžetā papildus iemaksājamās summas vai samazināts nepamatoti palielinātā no valsts budžeta atmaksājamā nodokļa apmērs, tai skaitā nokavējuma naudas un soda naudas, kuru kopējā summa pārsniedz trīs procentus no darba devēja attiecīgā gada Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem nodokļu ieņēmumiem;
 • ja darba devējs vai tā valdes loceklis iepriekšējā gadā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīts par pārkāpumu, kas attiecas uz darba devēja nodokļu saistībām, pārkāpumiem muitas jomā, vai par darba tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu.

Ko vēl ir būtiski ņemt vērā?

Valsts ieņēmumu dienests nepārrēķina izmaksāto pabalsta apmēru, ja darba devējs pēc dīkstāves pabalsta piešķiršanas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā precizētus datus par darbinieka darba ienākumiem laikposmā, kas tiek izmantots dīkstāves pabalsta aprēķināšanai.

Dīkstāves pabalsts netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Ja dīkstāves pabalsts pieprasīts vai saņemts nepamatoti vai darba devējs dīkstāves pabalsta izmaksas laikā pieņem darbā jaunus darbiniekus vai pārtrauc dīkstāvi sakarā ar darbības atjaunošanu, darba devējam ir pienākums labprātīgi atmaksāt piešķirto dīkstāves.

Laikposmā, kad darbiniekam piešķirts dīkstāves pabalsts, slimības pabalstu neapmaksā.

27.03.20


Author:

Inga Jomanta

Senior Tax Advisor

Mobile: +37123995382

Email: inga.jomanta(at)leinonen.lv

Antons Zagdajs

Legal Advisor

Mobile: +37124229113

Email: antons.zagdajs(at)leinonen.lv

Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services