Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Darbinieka nosūtīšana un ar to saistītie grozījumi Darba likumā

Papildinājumi Valsts darba inspekcijai sniedzamajā informācijā

Līdz šim Darba likumā jau bija ietverts darba devēja, kas nosūta darbinieku veikt darbu Latvijā, pienākums rakstveidā informēt Valsts darba inspekciju (VDI) par nosūtīto darbinieku, kā arī informācija par to, kādi dokumenti un informācija ir iesniedzama VDI. Tomēr, lai nodrošinātu darbinieku tiesību efektīvu aizsardzību un attiecīgi ar šo tiesību ievērošanu saistītos kontroles pasākumus, plānots papildināt Darba likumā ietverto regulējumu par darba devēja sniedzamo informāciju VDI, tai skaitā par nosūtāmā darbinieka personas datiem, par ārvalsts darba devēja pārstāvi Latvijā, par personu, kuras labā tiek veikts darbs (pakalpojuma saņēmējs) u.c..

Grozījumi paredz, ka darba devējam būs pienākums nodrošināt vairākus dokumentus, tai skaitā darba līguma, darba laika uzskaites dokumentu, darba samaksas aprēķinu un darba samaksas izmaksu apliecinošo dokumentu glabāšanu 2 gadus pēc darbinieka nosūtīšanas perioda beigām un uzrādīšanu uzraudzības un kontroles institūcijām, tai skaitā šo dokumentu tulkojumu latviešu valodā.

Citas valsts nodarbinātības noteikumu ievērošana

Lai Latvijas darba devējam būtu skaidrāki darbinieku nosūtīšanas gadījumā piemērojamie principi, Darba likumā tiks precizēta norma par pienākumu nodrošināt nosūtītajam darbiniekam nodarbinātības noteikumu izpildi, tai skaitā minimālo darba algu un darba apstākļus saskaņā ar tās valsts normatīviem aktiem, uz kuru darbinieks ir nosūtīts veikt darbu.

Svarīgi ir atzīmēt, ka grozījumos Darba likumā ir noteikts, ka nosūtot darbinieku veikt darbu ārpus Latvijas, ir jāpiemēro Ministru kabineta noteikumi par komandējumiem un par komandējuma izdevumu atlīdzināšanu.

To, vai komandējuma dienas nauda tiks uzskatīta par daļu no minimālās algas, darba devējam būs jānoskaidro tās valsts regulējumā, uz kuru darbinieks ir nosūtīts. Bet cita atlīdzība, kas saistīta ar faktisko izdevumu segšanu, piemēram, ceļa, dzīvošanas vai uzturēšanās izdevumi, netiks uzskatīti par minimālās algas likmes daļu.

Vienlaikus, lai pārņemtu direktīvā ietvertās normas par iestāžu pārrobežu sadarbību saistībā ar administratīvo sodu uzlikšanu un piedziņu, tiks izstrādāti grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Civilprocesa likumā.


11.02.16


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services