Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Grozījumi IIN likumā, 2017.gada neapliekamais minimums, nodokļa atvieglojumi un minimālā darba alga 

Grozījumi IIN likumā

Sākot ar 2017.gada 1.janvāri likumā par “Iedzīvotāju ienākuma nodokli” (‘IIN likums') stāsies spēkā vairāki grozījumi.

Atbrīvojums par apmaksātajiem darbinieka ēdināšanas izdevumiem

Pašreizējais normatīvais regulējums IIN likumā nosaka, ka darba devējam izdevumi par ēdināšanu, ja tie ir sadalāmi darbiniekiem (personificējami), ir pielīdzināmi darba algai, kā rezultātā rodas pienākums papildus aprēķināt IIN un darba devēja un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (‘VSAOI’). IIN atbrīvojuma ieviešanas mērķis ir neaplikt ar IIN darba devēja apmaksātos koplīgumā noteiktos darbinieka ēdināšanas izdevumus, nepārsniedzot 480 euro gadā (vidēji 40 euro mēnesī). Plānotais IIN atbrīvojums būs papildus labums, kas nebūs jāapliek ar algas nodokli (tātad nebūs arī VSAOI objekts) un to varēs piemērot, ja darba devējs izpildīs noteiktus nosacījumus, kuri uzskaitīti IIN likuma 8.panta 15.daļā (piemēram, darba devējam ir jānodarbina vismaz 6 darbinieki, darba devējam nedrīkst būt nodokļu parādu uz pirmstaksācijas gada 15.decembri, kas pārsniedz 150 euro). Sīkāk par normas piemērošanu varat izlasīt mūsu iepriekšējā rakstā “Algas nodokļa atvieglojums darbinieku ēdināšanas pakalpojumiem”.

Izmaksas no privātā pensiju fonda

Šobrīd fiziskā persona var atgūt IIN pārmaksu par taksācijas perioda attaisnotajiem izdevumiem – par iemaksām privātajos pensiju fondos, neatkarīgi no tā, vai iemaksas tiek saglabātas papildpensijas kapitāla sastāvā un cik ilgi. Likuma grozījumi paredz, ka tad, ja pati fiziskā persona – pensiju plāna dalībnieks – taksācijas gadā veic iemaksas privātajā pensiju fonda pensiju plānābet taksācijas gada vai pēctaksācijas gada laikā arī saņem izmaksas no pensiju plāna, fiziskās personas apliekamais ienākums ir jāpalielina par starpību starp veiktajām izmaksām un uzkrājumu pensiju fondā. Jaunā kārtība būs piemērojama, sagatavojot 2017.gada ienākuma deklarāciju. Attiecīgais normatīvais regulējums paredzēts 10.panta 1.6, 1.7 un 1.8 daļās.

Papildinājumi atvieglojumu piemērošanai par apgādībā esošām personām

Grozījumi IIN likumā paredz paplašināt personu loku, par kurām maksātājs ir tiesīgs piemērot atvieglojumu par apgādībā esošām personām. Turpmāk paredzēts, ka nodokļa atvieglojums tiks attiecināts arī uz nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir nepilngadīgs bērns, invalīds, ja nestrādājošais laulātais nesaņem ar nodokli apliekamus ienākumus vai valsts pensiju.

Neapliekamais minimums

Ar 2016.gadu ir ieviesti jauni noteikumi par neapliekamā minimuma aprēķināšanu, kas nosaka, ka vienāds minimālais mēneša neapliekamais minimums tiek piemērots visiem nodokļa maksātājiem, bet gada diferencētais neapliekamais minimums būs atkarīgs no nodokļa maksātāja gada apliekamā ienākuma apmēra, kas tiks piemērots, iesniedzot gada ienākuma deklarāciju.

2017.gadā nodokļa maksātāja minimālais mēneša neapliekamais minimums būs 60 euro, kurus jāpiemēro ienākuma gūšanas vietā, kur iesniegta algas nodokļa grāmatiņa. Nākamajos gados šis minimālais mēneša neapliekamais minimums pakāpeniski samazināsies: 2018.gadā – 40 euro, 2019.gadā – 20 euro, bet 2020.gadā tas būs 0 euro.

Savukārt gada diferencētais neapliekamais minimums nodokļa maksātājam tiks piemērots reizi gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un tā apmērs būs atkarīgs no nodokļa maksātāja gūtajiem ienākumiem konkrētajā taksācijas gadā. Gada diferencētais neapliekamais minimums ietver arī taksācijas gada laikā piemēroto minimālo mēneša neapliekamo minimumu.

Pirmā gada ienākuma deklarācija, kurā būs jānosaka gada diferencētais neapliekamais minimums, būs par 2016.gadu. Ņemot vērā tā aprēķināšanai sarežģītību, kura ne visiem nodokļa maksātājiem var būt saprotama, ceram, ka Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskā deklarēšanas sistēma būs attiecīgi atjaunota un sistēmā diferencētais neapliekamais minimums tiks automātiski aprēķināts katram lietotājam.

Nodokļa atvieglojums par apgādājamiem

2017.gadā nodokļa atvieglojuma apmērs par vienu apgādībā esošu personu paliek nemainīgs, un tas ir 175 euro.

Minimālā darba alga

2017.gadā normāla darba laika ietvaros minimālā mēneša darba alga būs 380 euro.

Minimālā stundas tarifa likmes aprēķināšanas kārtība paliek nemainīga. Tā ir atkarīga no normālā darba laika stundu skaita konkrētajā mēnesī, tāpēc tiek noteikta par katru mēnesi atsevišķi.30.11.16


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services