Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Terminētas izmaiņas civiltiesisko saistību izpildes jomā saistībā ar Covid-19 izplatību

2020.gada 12.martā Latvijas Republikas Ministru Kabinets izsludināja Latvijas Republikas teritorijā ārkārtējo situāciju līdz 2020. gada 12. maijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

Ar nolūku mazināt tās negatīvās sekas, kādas Covid-19 izplatības dēļ tiks atstātas uz tautsaimniecību kopumā, pieņemts likums Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību. Situācijā, kurā ir paredzams vispārējs ekonomiskās aktivitātes sarukums, likumdevēja mērķis ir mazināt papildu negatīvās sekas, kas iestāsies tiesību subjektiem, kuriem būs grūtības izpildīt civiltiesiskas saistības. Likuma mērķis ir nodrošināt pēc iespējas ātrākās ekonomiskās aktivitātes atjaunošanās, pēc iespējas līdzsvarojot šo zaudējumu ietekmi uz tiem tiesību subjektiem, kuriem būs grūtības izpildīt saistības.

Likums, citstarp, paredz terminētas izmaiņas civiltiesisko saistību izpildīšanas kavējumu jomā, ievērojot tiesisko līdzsvaru starp parādnieku un kreditoru tiesiskajām interesēm. Leinonen SIA juristi ir sagatavojuši ieskatu veiktajās terminētajās izmaiņās.

Saistību izpilde
Nokavējumu procentu aprēķins No 2020. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 1. septembrim nokavējuma procenti par civiltiesiskas saistības izpildīšanas nokavējumu (līgumiskie procenti) nevar pārsniegt likumiskos procentus.

Likumiskie procenti, atbilstoši Civillikuma regulējumam ir seši procenti gadā. Likumisko procentu apmērs par tāda naudas parāda samaksas nokavējumu, kas kā atlīdzība nolīgta līgumā par preces piegādi, par pirkumu vai pakalpojuma sniegšanu, ir astoņi procentpunkti virs procentu pamatlikmes gadā.
Noilguma termiņa tecējums No 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 1. jūlijam tiek apturēts likumos noteikto saistību tiesību noilguma termiņa tecējums, un šis laikposms ir atskaitāms no noilguma termiņa aprēķina.

Noilguma termiņš ir atkarīgs no saistības veida.

Visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto 10 gadu laikā. Īsāki noilguma termiņi noteikti, piemēram, šādiem saistību veidiem:

·         Komercdarījumu noilguma termiņš ir 3 gadi;

·         No apdrošināšanas līguma izrietošie prasījumi noilgst 3 gadu laikā;

·         Visi prasījumi, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām, noilgst 2 gadu laikā, ja Darba likumā nav noteikts īsāks noilguma termiņš.
Parādu piedziņa Ārkārtējās situācijas darbības laikā līdz 60 dienām (pirms ārkārtējās situācijas iestāšanas - 21 diena) ir pagarināts termiņš parādnieku iespējai labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības, pagarināts termiņš iespējai izteikt pamatotus rakstveida iebildumus pret parāda esību, apmēru un samaksas termiņu un pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai kreditoram vai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam.
Parādsaistības, kas nodrošinātas ar ķīlu vai publisku aktu
Komercķīlas Ārkārtējās situācijas darbības laikā līdz 60 dienām (pirms ārkārtējās situācijas iestāšanas – 30 dienas) ir pagarināts termiņš, kurā komercķīlas reģistra turētājs pieņem lēmumu par komercķīlas izlietošanu.

Komercķīlas devējs un komercķīlas ņēmēji paziņojumu par komercķīlas izlietošanu var apstrīdēt tiesā arī gadījumā, kad ārkārtēji apstākļi liedz komercķīlas izlietošanu.
Saistību bezstrīdus piespiedu izpilde vai nekustamā īpašuma labprātīga pārdošana izsolē Ārkārtējās situācijas darbības laikā pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu vai nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā var iesniegt tikai tad, ja brīdinājums parādniekam ir izsniegts ne vēlāk kā 60 dienas pirms pieteikuma iesniegšanas.

Līdz ārkārtējās situācijas iestāšanās, nosacījumi par brīdinājuma izsniegšanu parādniekam tika regulēti pušu noslēgtajos līgumos, kas ir pakļauti saistību bezstrīdus piespiedu izpildei un citos normatīvajos aktos.
Notariālā akta piespiedu izpilde Ārkārtējās situācijas darbības laikā kreditors notariālo aktu var iesniegt zvērinātam notāram nodošanai piespiedu izpildei viena gada laikā no attiecīgās saistības izpildes termiņa iestāšanās dienas, bet ne agrāk kā 60 dienas no saistības izpildes termiņa iestāšanās dienas.

Līdz ārkārtējās situācijas iestāšanās, nosacījums par 60 dienu termiņu no attiecīgās saistības izpildes termiņa iestāšanās dienas nebija piemērojams.
Grozījumi maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesos
Ierobežojumi maksātnespējas procesa ierosināšanai Līdz 2020. gada 1. septembrim kreditoriem aizliegts iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, pamatojoties uz kādu no Maksātnespējas likma 57.(1).panta 1-4.punktos noteiktajām pazīmēm:

-       piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, nav bijis iespējams izpildīt tiesas nolēmumu par parāda piedziņu no parādnieka;

-       parādnieks – SIA vai AS – nav nokārtojis vienu vai vairākas parādsaistības, no kurām pamatparāda summa atsevišķi vai kopā pārsniedz 4268 euro un kurām ir iestājies izpildes termiņš.

-       parādnieks – cits Maksātnespējas likumā minēts subjetks, nav nokārtojis vienu vai vairākas parādsaistības, no kurām pamatparāda summa atsevišķi vai kopā pārsniedz 2134 euro un kurām ir iestājies izpildes termiņš.

-       parādnieks nav pilnībā izmaksājis darbiniekam darba samaksu, kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību vai nav veicis sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas divu mēnešu laikā no izmaksai noteiktās dienas.

Tomēr šajā laikā ir piemērojami Maksātnespējas likumā minētie nosacījumi par parādnieka brīdinājuma izsniegšanu.
Kreditoru sapulces sasaukšana maksātnespējas procesa ietvaros Ārkārtējās situācijas laikā kreditoru sapulci maksātnespējas procesa ietvaros iespējams noturēt arī attālināti.

Sasaucot kreditoru sapulci, maksātnespējas procesa administrators nosaka vienu no šādiem dalības veidiem:

-       sapulces dalībnieki piedalās un balso sapulcē klātienē;

-       sapulces dalībnieki piedalās un balso sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus;

-       sapulces dalībnieki rakstveidā balso par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un savu balsojumu iesniedz vismaz iepriekšējā dienā pirms kreditoru sapulces norises dienas.
Tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņš Ārkārtējās situācijas laikā un 6 mēnešus pēc tās beigām, gadījumos, kad iesniegts pieteikums par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna apstiprināšanu vai šī plāna grozīšanu, tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņu nosaka ne ilgāku par 4 gadiem (pirms ārkārtējās situācijas termiņš bija ne ilgāks par 2 gadiem) no dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu.

Šādā gadījumā tiesiskās aizsardzības procesā nav iespējams pagarināt tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņu.

22.04.20


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services