Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Nodokļi 2016. gadā

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

2016. gadā ir samazināts to personu skaits, par kurām nodokļa maksātājam ir tiesības saņemt atvieglojumu, jo no saraksta ir izslēgti nestrādājošie laulātie, kā arī vecāki un vecvecāki, par kurām atvieglojumu varēs saņemt tikai gadījumā, ja tās ir atzītas par personām ar invaliditāti un tās nesaņem pensiju.

Nodokļa likmes nākošajā gadā paliek nemainīgas. Mainīsies atvieglojuma apmērs par apgādājamajiem - tas būs 175 euro, kā arī mainīsies mimimālā neapliekamā minimuma piemērošana. Likuma grozījumi paredz, ka gada mimimālais neapliekamais minimums būs 75 euro, savukārt, taksācijas gada beigās nodokļa maksātājam tiks piemērots gada diferencētais neapliekamais ienākums, kura apmērs būs atkarīgs no kopējā gada ienākuma apmēra un kuru būs tiesības atgūt no valsts budžeta, iesniedzot gada ienākuma deklarāciju. Ministru kabineta noteikumi par diferencētā neapliekamā ienākuma apmēru šobrīd tiek tikai izstrādāti, noteikumu projekts vēl nav publicēts.

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

Riska nodeva 2016. gadā paliek tāda pati kā 2015. gadā- 0.36 euro, ko  darba devējs aprēķina par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības un par kuru netiek maksāts sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un solidaritātes nodoklis

Arī 2016. gadā gadījumā, ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, obligāto iemaksu likme ir 34,09 %, no kuriem 23,59 % maksā darba devējs un 10,50 % — darba ņēmējs. Ministru kabineta noteikumi par iemaksu likmēm un to sadalījumu starp darba devēju un darba ņēmēju citos gadījumos, piemēram, ja darba ņēmējs ir  vecuma vai izdienas pensijas saņēmējs, ir apstiprināti un tiks publicēti tuvākajā laikā.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs 2016.gadā ir noteikts 48 600 euro apmērā. Ienākumu, kas pārsniegs iepriekšminēto maksimālo apmēru, 2016. gadā apliks ar solidaritātes nodokli.

Solidaritātes nodokli  maksās darba ņēmēji un darba devēji, kā arī darba ņēmēji pie darba devēja- ārvalstnieka un pašnodarbinātie, kuri pakļauti valsts sociālajai apdrošināšanai, ja to ienākumi taksācijas periodā pārsniegs noteikto maksimālo apmēru. Nodokļa likme gadījumā, ja darbinieks ir apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, ir 34,09 %, no kuriem 23,59 % maksā darba devējs, bet 10.5%— darba ņēmējs.

Nodokļa administrēšanu, tai skaitā aprēķināšanu pēc objekta maksimālā apmēra sasniegšanas un ieskaitīšanu valsts pamatbudžetā veiks valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Atbildību par nodokļa aprēķināšanu un samaksu piemēros atbilstoši likumiem “Par nodokļiem un nodevām” un “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

Minimālā mēneša alga un stundas likme

Minimālā mēneša darba alga normāla laika ietvaros 2016. gadā būs 370 euro, savukārt minimālo stundas likmi ir noteikts aprēkināt pēc formulas TL min= MDA/h, kur TL min ir minimālā stundas likme euro, MDA- valstī noteiktā minimālā mēneša alga, h- normālā darba laika stundu skaits mēnesī (piecu dienu darba nedēļa un 40 stundas nedēļā vai piecu dienu darba nedēļa un 35 stundas nedēļā vai sešu dienu darba nedēļa un 40 stundas nedēļā sešu dienu darba nedēļa un 35 stundas nedēļā), tai skiatā svētku dienu stundu skaits, ja darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekiem noteiktajā darba dienā. 

Ministru kabineta noteikumos Nr. 656 noteikta arī kārtība, kā aprēķināt minimālo stundas likmi, ja darbiniekam ir noteikta summētā darba laika uzskaites sistēma.

Nekustamā īpašuma nodoklis

Likuma grozījumi, kas stāsies spēkā ar 2016. gadu paredz, ka lai nodrošinātu samērīgu nodokļa sloga pieaugumu zemei, zemes vienībām (to daļām), kuras atrodas administratīvajās teritorijās ārpus pilsētām un kuru platība pārsniedz 3 hektārus, un vismaz viens no noteiktajiem lietošanas mērķiem ir no lietošanas mērķu grupas "Lauksaimniecības zeme", "Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu" vai "Ūdens objektu zeme" (turpmāk — lauku zeme), nekustamā īpašuma nodokli līdz 2025. taksācijas gadam aprēķina no speciālās vērtības, ko nosaka īpaši nodokļa aprēķinam (turpmāk — speciālā vērtība).

Speciālā vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz lauku zemes kadastrālo vērtību, paredzot, ka taksācijas gada lauku zemes speciālās vērtības pieaugums gadā nepārsniedz 10 % no iepriekšējam taksācijas gadam noteiktās lauku zemes speciālās vērtības.

Speciālo vērtību pēc stāvokļa taksācijas gada 1.janvārī nosaka, salīdzinot pirmstaksācijas gada speciālo vērtību ar kadastrālo vērtību, kas noteikta taksācijas gada 1. janvārī. Speciālā vērtība ir vienāda ar kadastrālo vērtību, ja taksācijas gada 1. janvārī noteiktās kadastrālās vērtības pieaugums nepārsniedz 10 % no pirmstaksācijas gada speciālās vērtības. Speciālā vērtība ir vienāda ar pirmstaksācijas gada speciālo vērtību, kas reizināta ar koeficientu 1,1, ja taksācijas gada 1.janvārī noteiktās kadastrālās vērtības pieaugums pārsniedz 10 % no pirmstaksācijas gada speciālās vērtības.

Nekustamā īpašuma nodokļa likmes 2016. gadam nav mainītas.

Pievienotās vērtības nodoklis

Šī gada 30. novembrī pieņemtie likuma grozījumi paredz, ka ar 2016. gada 1. janvāri no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodoklis nav atskaitāmi 50% (šobrīd 20%) no nodokļa par iegādātu, nomātu vai importētu vieglo pasažieru automašīnu, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas, kā arī ar šādas automašīnas uzturēšanu saistītās izmaksas, tai skaitā izmaksas par automašīnas remontu un degvielas iegādi. Tāpat kā pašreiz, arī 2016. gadā priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojums neattieksies uz automašīnām, kas tiek izmantotas pasažieru pārvadājumiem par atlīdzību, tai skaitā taksometru pakalpojumu sniegšanai, vieglo automašīnu nomas pakalpojumu sniegšanai un citos gadījumos, kas minēti PVN likuma 100. panta 3. daļā.

Ar 2016. gada 1. aprīli papildus jau  esošajiem speciālajiem režīmiem tiek ieviests īpašais režīms mobilo telefonu, planšetdatoru, klēpjdatoru un integrālās shēmas ierīču piegādēm. No 2016. gada 1. jūlija nodokļa atbrīvojums netiks piemērots dzīvokļu kooperatīvo sabiedrību dzīvojamo māju uzturēšanas un pārvaldīšanas pakalpojumiem saviem biedriem, kā arī dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumiem.

Šī gada 17. decembrī pieņemto likuma grozījumu galvenais mērķis ir Valsts ieņēmumu dienestam atvieglot cīņu ar krāpniekiem un nodokļu nemaksātājiem, dodot plašākas tiesības par pārkāpumiem saimnieciskās darbības veicējus izslēgt no PVN maksātāju reģistra vai atteikt atkārtotu PVN reģistrāciju. Šie likuma grozījumi stāsies spēkā ar 2016. gada 6. janvāri.

Transportlīdzekļu ekspluatācijas un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

Ar likuma grozījumiem palielinātas transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa (UVTRN) likmes, kā arī noteikts, ka UVTRN jāmaksā arī par kravas automobili ar pilnu masu līdz 3000 kilogramiem, kas ir reģistrēts kā kravas furgons un kam ir vairāk nekā trīs sēdvietas (ieskaitot vadītāja vietu).  

Akcīzes nodoklis

2016. gadā tiks palielinātas nodokļa likmes naftas produktiem, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem. Sākot ar 2016. gada 1. jūliju ar akcīzes nodokli tiks aplikti arī šķidrumi, kas tiek izmantoti elektroniskajās cigaretēs. Komersantiem, kas veic komercdarbību ar šīm precēm, līdz 2016. gada 30. jūnijam jāiegūst nepieciešamās licences.

Konsultāciju daļas kontakti

Ja Jums ir jautājumi vai ir nepieciešama sīkāka informācija, lūdzu sazinieties ar Inu Spridzāni (ina.spridzane@leinonen.lv, tel. 67358635) vai Kristīni Ereli (kristine.erele@leinonen, tel. 67358600). 


28.12.15


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services