Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Nodokļu ziņas 2021. gadam

Nodokļu ziņas, izmaiņas no 2021.gada

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā

2020.gada 24.novembrī tika pieņemti grozījumi Pievienotas vērtības nodokļa likumā (Grozījumi PVN likumā), kuri stājas spēkā no 2021.gada 1.janvāra.

PVN pārmaksas atmaksa

Līdz ar grozījumu spēkā stāšanos tiek mainīta pārmaksātā PVN atmaksas kārtība.

Līdz 2020.gada 31.decembrim Valsts ieņēmumu dienestam (VID) PVN pārmaksa nodokļu maksātajam bija jāatmaksā 30 dienu laikā pēc PVN deklarācijas iesniegšanas termiņa, vai PVN deklarācijas iesniegšanas dienas, ja šī deklarācija iesniegta pēc noteiktā termiņa, vai pēc precizētās PVN deklarācijas iesniegšanas dienas, ja izpildās noteikti kritēriji. No 2021.gada 1.janvāra tiek atcelti nosacījumi un visiem nodokļa maksātājiem PVN pārmaksu VID būs jāatmaksā 30 dienu laikā pēc PVN deklarācijas iesniegšanas termiņa.

Grozījumi PVN likumā izslēdz PVN likuma 110.pantu, kas VID deva tiesības pagarināt PVN pārmaksas atmaksas. Līdz ar šī panta izslēgšanu VID noteiktā termiņā ir pienākums atmaksāt PVN pārmaksu, ja vien VID nav pieņēmis lēmumu veikt nodokļa revīziju (auditu) vai datu atbilstības pārbaudi saskaņā ar likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteikto procedūru.

Jaunā PVN atmaksas kārtība attieksies uz tām PVN pārmaksām, kas, sākot ar 2021.gada 1.janvāri, ir norādītas VID iesniegtajās PVN deklarācijās.

PVN samazinātās 5% piemērošanas termiņa pagarināšana

Līdz 2023.gadam tiek pagarināta PVN 5% likmes piemērošana noteikta veida svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem, tostarp mazgātiem, mizotiem, lobītiem, grieztiem un fasētiem, kas nav apstrādāti termiski vai kā citādi (piemēram, saldēti, sālīti, kaltēti).

Redakcionāli precizējumi

Lai panāktu vienotu regulējuma izpratni un mazinātu tā interpretācijas iespējas, kā arī, lai norma būtu skaidra un nepārprotama gan PVN maksātājiem, gan nodokļu administrācijai, ir veikti tehniska rakstura precizējumi:

-         Reversā PVN maksāšanas kārtība darījumos ar kokmateriāliem, t.i., PVN likuma 141.pantā;
-         Reversā PVN maksāšanas kārtība darījumos ar metāllūžņiem precizēšana, t.i., PVN likuma 143.pantā.
-         Kā arī precizēta terminoloģija attiecībā uz trešās valsts vai trešās teritorijas fiziskām personām, kuras izved iekšzemē iegādātās preces no Eiropas Savienības teritorijas. Proti, pašreiz lietoti vārdi “kas nav nodokļa maksātājs” tiek aizstāti ar vārdiem “kuras pastāvīgā uzturēšanās vieta nav”.


Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

2020.gada 27.novembrī tika pieņemti grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (Grozījumi IIN likumā). Šie grozījumi stājās spēkā no 2021.gada 1.janvāra, bet atsevišķām normām ieviešanas laiks ir atšķirīgs.

Izmaiņas IIN likmēs

Ir samazināta IIN progresīvā likme no 31,4% uz 30%, kura piemērojama ienākuma daļai, kas pārsniedz 62’800 euro.

Noteikts, ka IIN likme, kas rezumējošā kārtībā jāmaksā profesionālam sportistam, kurš par tādu atzīts Sporta likuma izpratnē, no gada kopējā algotā darba ienākuma no profesionālā sporta, ir 20 %.

Atcelts patentmaksas režīms

No 2021.gada 1.janvāra tiek atcelts patentmaksas režīms tā vietā tiek ieviests samazinātais patentmaksas režīms. Samazināto patentmaksas režīmu var piemērot tikai pensionāri un personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, pie nosacījuma, ja šī persona nav algas nodokļa maksātāja, saimnieciskās darbības ietvaros tā nenodarbina citas personas un gada ienākumi nepārsniedz 3000 euro.

Samazinātā patentmaksa ir 17 EUR gadā vai deviņi EUR pusgadā.

Pārejas periodā maksātājiem, kas patentmaksas maksājumu par 2021.gadu veikuši līdz 2020.gada 31.decembrim, būs tiesības par periodu, par kuru samaksāta patentmaksa 2021.gadā, piemērot režīmu, kāds bija spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim, bet ne ilgāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim.

IIN piemērošanas izmaiņas autoratlīdzības saņēmējiem

Līdz 2021.gada 1.jūlijam autoratlīdzībām piemēro līdzšinējo nodokļa maksāšanas režīmu. Attiecīgi, no 2021.gada 1.jūlija samaksai par intelektuālo īpašumu, kas nav algotā darba ienākums, IIN piemērošana būs atkarīga no tā vai šo ienākumu izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācija vai cita persona.

Ja autoratlīdzības ienākumu neizmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācija, tad ienākuma saņēmējam ir pienākums reģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējam. Autors no autoratlīdzības maksājamo IIN aprēķina gada ienākuma deklarācijā, atskaitot nosacīto izdevumu normu atkarībā no ienākuma veida 25% vai 50% apmērā no autoratlīdzības ienākuma, un piemēro progresīvo IIN likmi. Ja izdevumi ir lielāki ne kā ar IIN likumu noteiktā nosacīto izdevumu norma, autoram ir tiesības atskaitīt no gūtās samaksas par intelektuālo īpašumu faktiskos izdevumus.

Pārejas periodā, no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim, autoratlīdzības saņēmējam ir tiesības nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam. Šajā gadījumā, autoratlīdzības izmaksātājs (kas nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija), atkarībā no autoratlīdzības apmēra, ieturēs 25% vai 40% IIN un aprēķinot IIN nepiemēros izdevumu normu.

Ja autoratlīdzības ienākumu izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācija, autoratlīdzības saņēmējam nav jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam. Kolektīvā pārvaldījuma organizācija gada laikā no autoratlīdzības aprēķina un ietur IIN 20% apmērā, pirms tam atskaitot nosacīto izdevumu normu, un iemaksā ieturēto IIN vienotajā nodokļu kontā.

Autoram iesniedzot gada ienākuma deklarāciju, šāds autoratlīdzības ienākums tiek ieskaitīts kopējā gada apliekamā ienākumā un tam piemēro progresīvo IIN likmi.

IIN automātiska aprēķināšana saskaņā ar Gada Ienākumu Deklarāciju (GIN)

Sākot no 2021. gada, tiem iedzīvotājiem, kuriem par iepriekšējo gadu veidosies IIN starpība, kas jāpiemaksā budžetā, tā tiks aprēķināta automātiski saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju neatkarīgi no tā, vai persona iesniegusi gada ienākumu deklarāciju.

Visiem iedzīvotājiem, kuri nebūs iesnieguši GID par 2018. un/vai 2019. gadu un kuriem pēc VID rīcībā esošās informācijas veidojas budžetā maksājamais IIN, VID līdz 2021. gada 1. martam automātiski veiks IIN aprēķinu par attiecīgo gadu atbilstoši VID rīcībā esošai informācijai un paziņos to personai.

IIN pārmaksas automātiska atmaksa, kas aprēķināta saskaņā ar GID tiks uzsākta no 2023.gada.

Citi grozījumi

-         Mantota valsts fondēto pensiju kapitāla ienākums apliekams ar IIN;

-         Ar IIN neapliks studiju un studējošo kredīta dzēšanas rezultātā gūto ienākumu un, izpildoties noteiktiem nosacījumiem, samazinātās vai dzēstās fiziskās personas saistības pret personām, kas ir UIN maksātājas;

-         Darba devēja kompensācijas attālinātā darba veicējiem 30 EUR apmērā mēnesī neapliekas ar IIN;

-         Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam nav tiesību piemērot IIN likumā noteikto atbrīvojumu no IIN attiecībā uz dividendēm un likvidācijas kvotu, kas radusies līdz 2020.gada 30.decembrim.

Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”

No 2021.gada 1.janvāra obligāto iemaksu likme samazināta par 1%. Proti, par 0,5% tiek samazināta darba devēja likme un 0,5% darba ņēmēja likme.

No 2021.gada 1.jūlija palielināta obligāto iemaksu likme pensiju apdrošināšanai, ko veic pašnodarbinātie no ienākumiem, kas ir mazāki par minimālo algu, līdzšinējo 5 % vietā ir 10 %.

No 2021.gada 1.jūlija ieviestas minimālās obligātās iemaksas. Minimālais obligāto iemaksu objekts ceturksnī ir trīs minimālās mēneša darba algas (2021.gadā t.i., 500 EUR) – 1500 EUR.

Līdz 2021.gada 1.jūlijam autoratlīdzību saņēmējiem saglabājas līdzšinējā nodokļu maksāšanas kārtība un likmes.

Pārejas periodā no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim autoratlīdzības saņēmējam ir tiesības nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam. Piemērojot šādu nodokļa maksāšanas kārtību, piemērojamā IIN likme ietver arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI). Papildus nav jāveic VSAOI.

No autoratlīdzībām, ko izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, obligātās iemaksas neveic.

13.01.21


Author:

Inga Jomanta

Senior Tax Advisor

Mobile: +37123995382

Email: inga.jomanta(at)leinonen.lv

Līga Treilone

Senior Tax Advisor

Mobile: +37123995387

Email: liga.treilone(at)leinonen.lv

Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services