Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Nodokļu ziņas janvārī 2020

PVN likums

2020.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi PVN likumā.

Preču piegāde uz ES dalībvalsts noliktavu.

Pievienotās vērtības nodokļa likums (turpmāk tekstā – “PVN likums”) ir papildināts ar pantu 8.1  Preču piegāde uz noliktavu citā dalībvalstī, kas ietver nosacījumus, lai PVN maksātājam nebūtu jāreģistrējas citā dalībvalstī, veicot  preču transportēšanu uz noliktavu citā ES dalībvalstī un pēc tam veicot tālākas piegādes. Nosacījumi ir šādi:

·       pirms preču transportēšanas uzsākšanas ir jābūt zināmam preču saņēmējam un PVN reģistrācijas numuram;
·       reģistrētam nodokļa maksātājam, kurš no Latvijas nosūta vai transportē preces uz citu dalībvalsti, nav saimnieciskās darbības mītnes vietas un pastāvīgas iestādes šajā otrajā dalībvalstī;
·       preču pārvietošanu ir jāziņo speciālā reģistrā un jādeklarē šo preču piegādi pārskatā par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā.

Jaunā norma arī nozīmē, ka preču piegādātājam nav pienākuma obligāti reģistrēties citas ES dalībvalsts PVN maksātāju reģistrā, lai varētu deklarēt preču iegādi ES teritorijā. Šiem nosacījumiem izpildoties arī citas ES dalībvalsts nodokļa maksātājam nav pienākums reģistrēties Latvijā kā PVN maksātājam.

Ja neizpildīsies preču piegādes uz noliktavu citā dalībvalstī nosacījumi (piemēram, preces netiks izvestas no noliktavas 12 mēnešu laikā), tad darījums tiks pārkvalificēts par preču piegādi ES teritorijā, kas nozīmē, ka preču piegādātājam ir jāreģistrējas citas dalībvalsts PVN maksātāju reģistrā un jādeklarē tur preču iegāde ES teritorijā un turpmākā iekšzemes  preču piegāde.

Ķēdes darījumi

Direktīvā 2018/1910 ir teikts, ka darījumu ķēde ir vienu un to pašu preču secīgas piegādes, ja uz piegādājamajām precēm attiecas viena Kopienas iekšējā transportēšana starp divām dalībvalstīm. Attiecīgi, preču transportēšana ir attiecināma tikai uz vienu piegādi darījumu ķēdes ietvaros un PVN 0 % likmi preču piegādei ES teritorijā ir tiesības piemērot tikai vienam ķēdes posmam.

Atbilstoši vispārējam nosacījumam, PVN 0% likme ir piemērojama tikai darījumu ķēdes starpniekam veiktajai preču piegādei. Gadījumos, kad darījumu ķēdes starpnieks preču piegādātājam ir paziņojis savu PVN reģistrācijas numuru dalībvalstī, no kuras preces tiek nosūtītas vai transportētas, PVN 0% likme piemērojama darījumu ķēdes starpnieka veiktajai preču piegādei.

Ņemot vērā minēto,  PVN likums papildināts ar 43. 1  pantu par 0% likmes piemērošanu darījumu ķēdē.

0% PVN likmes piemērošanas nosacījumi

Preču piegādei ES teritorijā nepiemēros 0 % PVN likmi, ja preču piegādātājs nebūs iesniedzis pārskatu par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem ES teritorijā vai, iesniedzot šo pārskatu, tajā nebūs norādījis korektu informāciju par attiecīgo darījumu.

Ir precizēti arī pārskata par preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu iesniegšanas nosacījumi un periods. Ik mēneša pārskats ir iesniedzams, ja izpildās viens no trim kritērijiem – veikta preču piegāde, vai sniegts pakalpojums, vai notikusi preču piegāde uz noliktavu citā ES valstī.

Atbilstoši ES Tiesas spriedumā lietā C-401/05 paustajām atziņām ir paplašinātas nodokļa maksātāja tiesības piemērot PVN atbrīvojumu tādiem darījumiem kā zobu tehniķu un zobu higiēnistu sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī zobārstu veiktajām zobu protēžu piegādēm un medicīnas pakalpojumiem. Proti, iepriekš bija noteikts, ka šiem darījumiem piemēro PVN atbrīvojumu, ja tie tiek sniegti pacientiem. Attiecīgi grozījumi nosaka, ka PVN atbrīvojums piemērojams neatkarīgi no šo preču vai pakalpojumu saņēmēja statusu.

Likums par Nodokļiem un nodevām

2020.gada 13.janvārī stājās spēkā grozījumi likumā par Nodokļiem un nodevām, ar kuriem no  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa  tika pārņemts regulējums par pārkāpumiem nodokļu jomā un attiecīgi likums tika papildināts ar  XVI nodaļu, kurā noteiktas sankcijas par:

  • izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;
  • nodokļu maksātāju reģistrēšanās kārtības neievērošanu;
  • grāmatvedības uzskaitē nenorādītas darba samaksas izmaksāšanu;
  • skaidras naudas darījumu deklarēšanas nosacījumu un lietošanas ierobežojumu neievērošanu;
  • nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas prasību neievērošanu;
  • nodokļu deklarāciju un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošanu;
  • neziņošanu par aizdomīgu darījumu.
Turklāt, ir noteikts jauns administratīvais pārkāpums – neatļautu darījumu veikšana, ja nodokļu maksātājam ir apturēta saimnieciskā darbība.

 Likuma normas stājas spēkā 2020.gada 1. jūlijā, reizē ar izmaiņām Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, (no 2020.gada 1.jūlija - Administratīvās atbildības likums).

16.01.20


Author:

Inga Jomanta

Senior Tax Advisor

Mobile: +37123995382

Email: inga.jomanta(at)leinonen.lv

Līga Treilone

Senior Tax Advisor

Mobile: +37123995387

Email: liga.treilone(at)leinonen.lv

Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

8

Jul

No 2021.gada 1.jūlija jāmaksā minimālās valsts sociālās apdrošināšanas...

15

Jun

Nodokļi akciju opcijām un kapitāla daļu pirkumu tiesībām...

Sazināties ar mums

Email again:
Services