Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Obligātā elektroniskās darba laika uzskaites sistēma būvniecībā

Ēnu ekonomikas ierobežošanai, likumā “Par nodokļiem un nodevām” plānotie grozījumi paredz, ka ar 2017.gada 1.oktobri būvniecībā būs jāievieš elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas.

Likumprojektā noteiktais regulējums paredz ieviest elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu (EDLUS), kurā tiks nodrošināta būvlaukumā nodarbināto personu darba laika elektroniska reģistrācija, uzskaite un reģistrēto datu glabāšana, kā arī informācijas sniegšanu par visiem ar apakšuzņēmējiem iepriekšējā mēnesī noslēgtajiem būvdarbu līgumiem, kuru līguma summa ir 15 000 euro vai vairāk.

EDLUS izveidošana un uzturēšana attieksies tikai uz jaunas trešās grupas būves[1] būvniecību vai būvdarbiem, ja būvdarbu izmaksas veido 1 miljonu euro vai vairāk.

Par EDLUS izveidi un uzturēšanu būs atbildīgs galvenais būvdarbu veicējs. Savukārt apakšuzņēmējam būs pienākums kontrolēt, lai tā darba ņēmēji vai piesaistītās personas reģistrētu darba laiku EDLUS.

Saskaņā ar likumprojektu par būvlaukumā nodarbinātu personu būs uzskatāma galvenā būvdarbu veicēja vai apakšuzņēmēja darba ņēmējs, kas veic darbu būvlaukumā būvdarbu līguma izpildei. Par būvlaukumā nodarbinātu personu būs uzskatāma arī fiziska persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka, ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka, kā arī persona, kas darbu būvlaukumā veic darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmēja labā un vadībā, un būvuzraugs. EDLUS reģistrētie dati par minētajām personām tiks izmantoti nodokļu administrēšanas vajadzībām.

Jaunais regulējums paredz, ka galvenajam būvdarbu veicējam būs jānodrošina elektronisks identifikācijas risinājums arī personai, kas uzturas norobežota būvlaukuma teritorijā, bet nav nodarbināta būvdarbu veikšanā būvlaukumā (piemēram, bet ne tikai – materiālu piegādātāji, mobilā būvlaukuma aprīkojuma piegādātāji, kurjeri, būvlaukuma viesi, tai skaitā, pasūtītāja pārstāvji vai tā uzaicinātas personas).

EDLUS ieviešana tiek paredzēta posmos:

  • 1.posms – EDLUS ieviešana būvlaukumos;
  • 2.posms – EDLUS uzkrāto datu nodošana glabāšanai centralizēti vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datu bāzē (VEDLUDB).

Attiecībā uz 2.posmu un VEDLUDB ieviešanu, Ministru kabinetam līdz 2017.gada 1.decembrim ir uzdots noteikt VEDLUDB turētāju, tā pienākumus un tiesības. 


[1] Būves iedala trīs grupās atkarībā no būvniecības sarežģītības un iespējamās ietekmes uz vidi. Pirmā ir zemākā, bet trešā ir augstākā grupa (19.08.2014. MK noteikumi Nr.500 4.punkts).


20.06.17


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services