Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Par gada pārskatu revīzijām un pārbaudēm

Šī gada 1. janvārī ir stājies spēkā jaunais Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums (turpmāk - Likums), kas aizstāj līdzšinējos Gada pārskatu likumu un Konsolidēto gada pārskatu likumu.   

Likuma normas attieksies uz gada pārskatiem un konsolidētajiem gada pārskatiem, sākot ar 2016. pārskata gadu, (pārskata gadam, kurš sākas 2016.gada 1. janvārī vai vēlāk). Savukārt tām sabiedrībām, kuras saistībā ar darbības izbeigšanu 2016. gadā sagatavo gada pārskatu par laikposmu, kas ir īsāks par 12 mēnešiem, atļauts līdz 2016. gada 31.decembrim piemērot līdzšinējā Gada pārskatu likuma normas.  

Jaunais likums nosaka šādas sabiedrību kategorijas atkarībā no to lieluma:

-       mikrosabiedrība;

-       maza sabiedrība;

-       vidēja sabiedrība;

-       liela sabiedrība. 

Mikrosabiedrība ir tāda maza sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim 1. tabulā minētajām kritēriju robežvērtībām, maza sabiedrība ir tāda, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim 1. tabulā minētajām robežvērtībām, vidēja sabiedrība ir tāda, kura nav maza sabiedrība un kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim 1. tabulā minētajām robežvērtībām, savukārt liela sabiedrība ir tāda, kura bilances datumā pārsniedz vismaz divas no trim 1. tabulā minēto kritēriju robežvērtībām. 

1. tabula
                             Kritēriji
Sabiedrības veids / Robežvērtības
Bilances kopsumma bilances datumā (euro)
Neto apgrozījums bilances datumā (euro)
Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā
Mikrosabiedrība
(< 2 no kritērijiem)
350 000
700 000
10
Maza sabiedrība
(< 2 no kritērijiem)
4 000 000
8 000 000
50
Vidēja sabiedrība 
(< 2 no kritērijiem)
20 000 000
40 000 000
250
Liela sabiedrība
(> 2 no kritērijiem)

20 000 000
40 000 000
250 

Saskaņā ar likuma 91. un 92. pantu ir noteiktas jaunas prasības zvērinātu revidentu veiktajām gada pārskatu revīzijām vai pārbaudēm atkarībā no sabiedrības veida (mazā, vidējā vai lielā sabiedrība):

-       gada pārskata revīzija, kas veikta saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotiem starptautiskajiem revīzijas standartiem (turpmāk tekstā – revīzija);

-       gada pārskata ierobežotā pārbaude, tai skaitā pārbaude par uzņēmumu ienākuma nodokļa summu atbilstību, kas veikta saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotiem starptautiskajiem pārbaudes uzdevumu standartiem (turpmāk tekstā – pārbaude)

 Informācija par gada pārskata revīzijas un pārbaudes kritērijiem ir apkopota 2. tabulā. 

2. tabula

Kam obligāta ir gada pārskata revīzija
Kam ir obligāta gada pārskata pārbaude
Vidējas sabiedrības 
Neattiecas
Lielas sabiedrības  Neattiecas
Sabiedrības, kuru pārvedamie vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū
Neattiecas
Koncerna mātes sabiedrības sagatavotais konsolidētais gada pārskats 
Neattiecas
 Mazās sabiedrības, ja:

1) sabiedrības rādītāji divus gadus pēc kārtas (kārtējais un iepriekšējais gads) bilances datumā vai jaunizveidotajai sabiedrībai - pirmā pārskata gada bilances datumā pārsniedz divas no tālāk minētajām robežvērtībām:

-  bilances kopsumma - 800 000 euro,

-  neto apgrozījums- 1 600 000 euro,

-  vidējais darbinieku skaits - 50. 

2) ja mazā sabiedrība ir koncerna mātes sabiedrība

(neatkarīgi no pienākuma sagatavot vai nesagatavot konsolidēto gada pārskatu);

3) ja sabiedrība ir publiskas personas kapitālsabiedrība, tās meitas sabiedrība vai publiski privātā kapitālsabiedrība [1];

4) ja sabiedrība, piemērojot Likuma 13. panta piektās daļas 2. punktu, gada pārskatu ir sagatavojusi saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

[1] Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu

Mazās sabiedrības, ja tām nav jāveic pilna apjoma pārbaude un sabiedrības rādītāji bilances datumā divus gadus pēc kārtas pārsniedz divas no šādām robežvērtībām:

-  bilances kopsumma - 400 000 euro,

-  neto apgrozījums - 800 000 euro,

-  vidējais darbinieku skaits pārskata gadā - 25.

Piezīme: 

Šāda sabiedrība gada pārskata pārbaudes vietā ir tiesīga izvēlēties arī revīziju. 


Mikrosabiedrībām nav obligāta ne gada pārskata revīzija, ne pārbaude.


29.06.16


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

9

Sep

JAUNI PASĀKUMI DARBINIEKU AIZSARDZĪBAI UN DARBA UN PRIVĀTĀS...

15

Jun

Atbalsts uzņēmumiem, kuri cieš no Krievijas militārās agresijas...

Sazināties ar mums

Email again:
Services