Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Par jaunumiem UIN normu piemērošanas noteikumos

Š.g. 26.maijā tika pieņemti grozījumi MK noteikumos Nr.556 „Likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normu piemērošanas noteikumi”” (MK noteikumi Nr.556) par sekojošo.

Noteikta kārtība, kādā nerezidents var veikt nodokļa pārrēķinu

Saskaņā ar likumu „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (UIN likums) no maksājumiem, kas veikti nerezidentam par saņemtajiem vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem ir jāietur nodoklis 10% apmērā, savukārt par Latvijā esoša īpašuma izmantošanu – 5% apmērā[1], bet par Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanu – 2% apmērā[2].

Saskaņā ar grozījumiem UIN likumā un MK noteikumos Nr.556 sākot ar 2015.gadu nerezidentam, kas ir ES dalībvalsts rezidents vai tādas valsts rezidents, ar kuru Latvijai ir noslēgta konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, ir iespēja iesniegt UIN pārrēķinu par iepriekš minētajiem ienākumiem ar tiesībām atskaitīt izdevumus, piemērojot 15% likmi no gūtās peļņas[3]. Jāatzīmē, ka pārrēķina kārtība par maksājumiem, kas attiecas uz Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanu, bija spēkā jau 2014.gadā.

Nerezidentam ir tiesības veikt nodokļa pārrēķinu tikai gadījumā, ja no gūtā ienākuma nodoklis tika ieturēts (t.i. 10%; 5% vai 2% apmērā), kā arī, ja tā rīcībā ir attaisnojošie dokumenti, kas pamatotu atskaitītos izdevumus.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.556 ir noteikta pārskata forma, kas nodokļa pārrēķina gadījumā nerezidentam ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam. Pamatojoties uz iesniegto pārskatu un veikto pārrēķinu, nerezidentam ir tiesības atgūt no valsts budžeta pārmaksāto UIN. Šo pārskatu nerezidents varēs iesniegt tikai papīra vai elektroniskā (skanētā) formā.

Sniegts skaidrojums par aktīvu pārvērtēšanu

Saskaņā ar UIN likumu[4], nosakot apliekamo ienākumu, nav jāņem vērā bilances un ārpusbilances posteņu pārvērtēšanas rezultāti. Ņemot vērā, ka pastāv šīs normas dažāda interpretācija, jo atsevišķos gadījumos viena veida darījumu ir iespējams iegrāmatot dažādi: uzrādot peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai tikai bilances kontos, MK noteikumi Nr.556 ir papildināti ar 66.1 punktu un piemēru šo noteikumu 4.1pielikumā.

Tie nosaka, ja uzņēmums veic aktīva vērtības pārvērtēšanu un pēc tam tas tiek ieguldīts cita uzņēmuma pamatkapitālā, tad neatkarīgi no tā, kādā veidā aktīvu pārvērtēšanas rezerve ir atspoguļota grāmatvedības uzskaitē, uzņēmumam ir jāpalielina apliekamais ienākums par konkrētā aktīva, kas tiek izslēgts, vērtības pieaugumu vai samazinājumu.

[1] Jāņem vērā, ka saskaņā ar UIN likuma 1.panta 8.daļu samaksa par tiesībām izmantot ražošanas, komerciālās vai zinātniskās iekārtas vai par to izmantošanu tiek uzskatīta kā samaksa par intelektuālo īpašumu, kam nodoklis nav jāpiemēro

[2] UIN likuma 3.panta 4.daļas 2., 5. un 7.punkts

[3] UIN likuma 3.panta 4.8 daļa

[4] UIN likuma 6.panta 5.daļa


Ja Jums interesē jaunumi nodokļu, darba un citos ar uzņēmējdarbību saistītos tiesību aktos Igaunijā un Lietuvā, lūdzu apmeklējiet http://leinonen.ee/news un http://leinonen.lt/news/news-2015.


15.07.15


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services