Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Ieturējuma nodoklis no maksājumiem nerezidentiem 

Veicot darījumus ar nerezidentiem - juridiskām personām, jāvērtē vai no darījuma atlīdzības ir jāietur uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN).

UIN ir jāietur no sekojošiem maksājumiem nerezidentiem- juridiskām personām:

1) atlīdzības par vadības un konsultatīva rakstura pakalpojumiem – 20% no atlīdzības summas;

2) atlīdzības par Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanu (t.sk., arī akciju atsavināšana, ja vairāk ne kā 50% no šāda aktīva vērtības veido Latvijā esošs nekustamais īpašums, vai nekustamā īpašuma ieguldīšana pamatkapitālā) – 3% no atlīdzības summas;

3) no visiem maksājumiem un dividendēm, ko izmaksā jebkurai personai, kura atrodas, ir izveidota vai nodibināta, zemu nodokļu vai beznodokļu valstī vai teritorijā – 20% no atlīdzības summas.

Izņemot maksājumus par preču piegādēm, un iegādātajiem Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas, publiskās apgrozības vērstpapīriem, ja šie darījumi tiek veikti par tirgus cenu;

4) atlīdzības par Latvijā esoša nekustamā īpašuma izīrēšanu vai iznomāšanu — 5% no atlīdzības summas (spēkā no 2020.gada 12.februāra).

Attiecībā uz konsultatīviem pakalpojumiem jānorāda, ka vērtējot vai attiecīgais pakalpojums kvalificējas kā konsultatīva rakstura pakalpojums, jāņem vērā darījuma saturs un būtība, nevis tikai juridiskā forma. Piemēram, par konsultatīvā rakstura pakalpojumu ir uzskatāma arī informācijas sniegšana par mārketinga stratēģiju, tirgus izpēti, biznesa plāna sastādīšana un konsultācijas IT jomā.

Ieturējuma pienākums rodas brīdī, kad tiek veikts atlīdzības maksājums.

Par ieturēto UIN no nerezidenta-juridiskās personas, nodokļu maksātajam ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam (VID) pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā līdz sekojošā mēneša 20. datumam. Līdz minētajam datumam jāsamaksā arī ieturētais UIN. Pēc nerezidenta pieprasījuma var tik izsniegts apliecinājums par ieturēto un samaksāto UIN Latvijā.

Ja UIN no atlīdzības bija jāietur, bet UIN netika ieturēts, nodokļu maksātājam jebkurā gadījumā ir jāsamaksā UIN. Šajā situācijā veiktais maksājums būs jāveic no atlīdzības izmaksātāja līdzekļiem. Nodokļu maksātājam šīs būs ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas, no kurām papildus jāsamaksā 25% UIN.

Pastāv iespēja piemērot arī atbrīvojumu vai samazināto UIN likmi, ja nerezidents ir tādas valsts rezidents, ar kuru Latvija ir noslēgusi nodokļu konvenciju par dubulto nodokļu nepiemērošanu. Lielākoties nodokļu konvencijas nosacījumi paredz atbrīvojumu no UIN ieturējuma atlīdzībai par vadības un konsultācijas pakalpojumiem. Lai piemērotu atbrīvojumu saskaņā ar nodokļu konvencijas normām, maksātājam no nerezidenta-juridiskās personas ir jāsaņem attiecīgās valsts noteikta rezidenta apliecība un/vai arī Latvijas apstiprināta rezidences apliecību (t.i., MK noteikumu 178 1.pielikuma veidlapa). Ja kopējā atlīdzības summa vienam nerezidentam taksācijas gadā pārsniedz 5000 EUR, maksātajam ir jāsaņem no VID apstiprinājums par tiesībām piemērot atbrīvojumu vai samazināto UIN likmi.

Ja atlīdzības summa nepārsniedz minēto summu, atbrīvojuma piemērošanai nav papildus jāsaņem atļauja no VID.

Atbilstoši noformētiem rezidenta apliecības dokumentiem, atlīdzības izmaksātāja rīcībā ir jābūt līdz pārskata gada pēdējā mēneša UIN deklarācijas iesniegšanas dienai. Tomēr praksē izmaksātājs mēdz arī pieprasīt atbilstošo rezidenta apliecību iesniegt līdz atlīdzības maksājuma saņemšanai. Tādējādi novēršot risku, ka pēc atlīdzības samaksas atbilstošā rezidenta apliecība netiek iesniegta vai tiek iesniegta ar nokavēšanos.  Kā alternatīva ir UIN ieturēšana no atlīdzības summas līdz rezidenta apliecības saņemšanas brīdim.

Jāņem vērā, ka atbrīvojuma piemērošanai ir ierobežots termiņš, kas ir atkarīgs no maksātāja rīcībā esošajiem dokumentiem. Proti, atbrīvojuma piemērošanas tiesības var būt attiecināmas uz taksācijas gadu, kurā izsniegti atbilstošie dokumenti atbrīvojuma piemērošanai, vai  uz vienu gadu no šo dokumentu izsniegšanas brīža, vai arī uz pieciem gadiem.

Ja nerezidentam-juridiskai personai bija tiesības piemērot nodokļu konvencijā noteikto nodokļu atvieglojumu, bet uz atlīdzības izmaksas brīdi nav noformēti atbilstošie dokumenti, nerezidentam-juridiskai personai ir tiesības atgūt ieturēto UIN.

Attiecībā uz maksājumiem personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās, likumdevējs dod tiesības pieprasīt atbrīvojumu no 20% UIN ieturējuma. Atbrīvojuma piemērošana ir jāpieprasa VID, iesniedzot iesniegumu un skaidrojumu par darījumu, lai pierādītu, ka attiecīgā darījuma mērķis nav izvairīties vai samazināt nodokļu saistības.

Konsultāciju daļas kontakti
Ja Jums ir jautājumi vai ir nepieciešama sīkāka informācija, lūdzu sazinieties ar nodokļu konsultantiem.

12.02.20


Author:

Inga Jomanta

Senior Tax Advisor

Mobile: +37123995382

Email: inga.jomanta(at)leinonen.lv

Līga Treilone

Senior Tax Advisor

Mobile: +37123995387

Email: liga.treilone(at)leinonen.lv

Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services