Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Stājušies spēkā grozījumi Darba likumā

Šajā rakstā informējam  par svarīgākajiem grozījumiem Darba likumā, kas stājās spēkā šī gada 16. augustā.

Stundas algas likme. Līdz šim likumā bija noteikta tikai kārtība, kādā aprēķina vidējo izpeļņu. Tagad likumā iekļauts jauns pants, kurā noteikta stundas algas likmes aprēķināšana, ko veic, dalot darbiniekam noteikto mēneša darba algu ar darba stundu skaitu attiecīgajā mēnesī. Ja darbiniekam noteikts summētais darba laiks, stundas algas likmi aprēķina, dalot darbiniekam noteikto mēneša algu ar attiecīgā kalendārā gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī.

Virsstundu darbs. Likuma izmaiņas paredz, ka vienlaikus ar vienošanos par virsstundu darbu vai norīkošanu to veikt, darbinieks un darba devējs var vienoties, ka darbinieks piemaksu par virsstundu darbu aizstāj ar apmaksātu atpūtu citā laikā atbilstoši nostrādāto stundu skaitam, kā arī par šāda atpūtas laika piešķiršanas kārtību.

Ja piemaksu par virsstundu darbu aizstāj ar apmaksātu atpūtu, tā ir jāpiešķir mēneša laikā no virsstundu darba veikšanas dienas. Ja darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks, atpūtu ir jāpiešķir nākamajā pārskata periodā, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā.

Papildatvaļinājums. Saskaņā ar likuma grozījumiem apmaksātais papildatvaļinājums par kārtējo gadu ir jāpiešķir un jāizmanto līdz nākamā gada ikgadējam atvaļinājumam, tā atlīdzināšana naudā nav pieļaujama, izņemot gadījumu, kad darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un darbinieks ikgadējo papildatvaļinājumu nav izmantojis.

Konkurences ierobežojumi. Grozījumos paredzēts, ka vienošanās par konkurences ierobežojumu var attiekties uz dažādiem ierobežojuma veidiem, tai skaitā uz darbinieka patstāvīgu konkurējošu saimniecisko darbību, nodarbināšanu pie cita darba devēja, klientu vai bijušā darba devēja darbinieku nepārvilināšanu. Darba devēja uzteikuma gadījumā darba devējs var vienpusēji atkāpties no vienošanās par konkurences ierobežojumu tikai pirms uzteikuma vai vienlaikus ar to, bet citos darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumos - pirms darba līguma izbeigšanās.

Papildus jau minētajiem, likuma grozījumi ietver arī jaunu redakciju likuma pantam par darba koplīgumu un tā pusēm,  kā arī dažus terminoloģijas precizējumus.


13.09.17


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services