Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Ziņas par nodokļiem 2015.gadā

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksas

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme 2015. gadā ir 23% no algotā darba un saimnieciskās darbības ienākuma (2014. gadā- 24%). Ar IIN neapliekamā ienākuma un atvieglojumu apmērs par apgādājamiem darba ņēmējiem 2015. gadā nav mainīts- ar nodokli neapliekamais ienākums darba ņēmējam ir 75 euro, atvieglojumi par apgādājamiem- 165 euro. Tāpat nav mainījusies arī riska nodeva-  tās apmērs 2015. gadā joprojām ir 0.36 euro par katru darba ņēmēju. Mikrouzņēmuma nodokļa ienākumam, kas gadā nav pārsniedzis 7000 euro paliek līdzšinējā likme- 9%, bet ienākumam virs 7000 euro- 11 %.

Grozījumi IIN likumā paredz, ka ar 2015. gadu ar IIN nebūs jāapliek darba devēja dāvanas darbiniekiem, ja to apmērs kopā par kalendāro gadu nepārsniegs 14.23 euro. Šādiem dāvinājumiem nebūs jāpiemēro arī valsts sociālās obligātās apdrošināšanas maksājumi (VSOAI).

VSOAI apmērs par darba ņēmējiem, kas tiek apdrošināti visiem sociālās apdrošināšanas veidiem,  2015. gadā ir tāds pats kā iepriekšējā gadā- darba devēja daļa ir 23.59 %, bet darba ņēmēja daļa- 10. 50% no obligāto iemaksu objekta.

2015. gadā ir palielināta VSOAI robežvērtība jeb “griesti” darba ņēmēja ienākumam, pēc kuru sasniegšanas iemaksas vairs nav jāveic. 2015. gadā tie ir 48600 euro (2014. gadā- 46400 euro).

Valdes locekļu domājamais ienākums

IIN un VSOAI maksājumi 2015. gadā ir jāveic arī par valdes locekļu domājamo ienākumu, kas nevar būt mazāks par Ministru kabineta noteikto minimālo algu (2015. gadā- 360 euro), ja ir izpildīti IIN likumā un likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteiktie kritēriji. 2015. gadā minētie kritēriji ir sekojoši:

1)   kapitālsabiedrībai attiecīgajā mēnesī nav neviena darba ņēmēja vai visiem darba ņēmējiem iemaksu objekts ir mazāks par minimālās darba algas apmēru,

2)   kapitālsabiedrības attiecīgā mēneša apgrozījums ir lielāks par 1800 euro.

Jebkurā gadījumā IIN un VSOAI iemaksas par valdes locekļu domājamo ienākumu nav jāveic tajā kalendārajā gadā, kurā kapitālsabiedrība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā, kā arī gadījumā, ja valdes locekļi saņem atlīdzību, kas nav mazāka par piecu minimālo mēneša darba algu apmēru citā kapitālsabiedrībā, ja šīs sabiedrības ir vienas uzņēmumu grupas dalībnieces saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" nosacījumiem.

Minimālā alga un izmaiņas Darba likumā

Kā minēts iepriekš, minimālās algas apmērs 2015. gadā ir palielināts līdz 360 euro (2014. gadā tā bija 320 euro), minimālā stundas likme- 2.166 euro (2014. gadā- 1.933 euro), minimālā stundas likme pusaudžiem un īpašam riskam pakļautiem darbiniekiem- 2.477 euro (2014. gadā- 2.209 euro).

2015. gada 1. janvārī stājās spēkā apjomīgi grozījumi Darba likumā, kas cita starpā paredz papildus prasības darba līguma formai un saturam, pienākumu darba devējam nodrošināt darba līgumu uzrādīšanu kontrolējošām institūcijām, izsniegt rakstveida rīkojumu darba ņēmējam par atstādināšanu no darba, pagarina no trim uz pieciem gadiem periodu, uz kuru drīkst slēgt noteikta laika darba līgumu, precizē atvaļinājuma naudas izmaksāšanas termiņus, vidējās izpeļņas aprēķināšanas un darbinieku profesionālās apmācības vai kvalifikācijas paaugstināšanas kārtību.

Tāpat ar Darba likuma grozījumiem pagarināts noilguma termiņš piezīmes vai rājiena izteikšanai darbiniekam, precizēta uzteikuma paziņošanas un pieļaujamo virsstundu un summētās darba laika uzskaites un aprēķināšanas kārtība, nedaudz samazināts pieļaujamo virsstundu apmērs un veiktas citas izmaiņas.

Valdes locekļu atbildība

Ar 2015. gada 1. janvāri būtiski palielināta valdes locekļu atbildība par nokavēto nodokļu maksājumu samaksu valsts budžetā. Grozījumos likumā “Par nodokļiem un nodevām” paredzēts, ka Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ir tiesības uzsākt procesu par juridiskās personas nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu budžetam no personas, kura ir bijusi šīs juridiskās personas valdes loceklis laikā, kad attiecīgie nokavētie nodokļu maksājumi ir izveidojušies, ja ir izpildīti visi tālāk minētie kritēriji:

1) nokavēto nodokļu maksājumu summa pārsniedz 50 Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu (18 000 euro);

2) lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir paziņots juridiskajai personai;

3) ir konstatēts, ka pēc nokavēto nodokļu maksājumu izveidošanās juridiskā persona ir atsavinājusi aktīvus tādai personai, kura attiecībā pret valdes locekli atbilst ieinteresētās personas jēdzienam Maksātnespējas likuma izpratnē;

4) ir sastādīts akts par piedziņas neiespējamību;

5) juridiskā persona nav izpildījusi Maksātnespējas likumā noteikto pienākumu iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu.

Ja juridiskajai personai ir vairāki valdes locekļi, par nokavētajiem maksājumiem viņi atbild solidāri.

Likumā noteikta detalizēta kārtība un termiņi, kādā VID uzsāk nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanas procesu, apstrīdēšanas kārtība un termiņi, kādā atbildīgajiem valdes locekļiem saskaņā ar VID lēmumu jāveic nokavēto nodokļu samaksa.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Kā zināms, Latvijas likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” ir paredzētas nozīmīgas nodokļa atlaides tiem komersantiem, kas veic ilgtermiņa ieguldījumus lielo investīciju projektu ietvaros vai jaunu produktu vai pakalpojumu pētniecībā un attīstībā. 2014. gada beigās pieņemtie likuma grozījumi precizē šo atlaižu piemērošanas kārtību.

Leinonen Latvia nodokļu un konsultatīvie pakalpojumi

Leinonen Latvia nodokļu un konsultatīvo pakalpojumu daļas darbinieki ir gatavi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem, kā arī sniegt praktisko atbalstu uzņēmējdarbības reģistrācijai Latvijā, darba un nodokļu tiesību piemērošanas jautājumos, kā arī saziņā un sadarbībā ar atbildīgajām valsts institūcijām (Uzņēmumu reģistru, Valsts ieņēmumu dienestu u.c.).

Ja Jums ir jautājumi vai ir nepieciešama sīkāka informācija, lūdzu
sazinieties ar:
Allu Bistrovu  (alla.bistrova@leinonen.lv, tel. 67358607) vai
Jūliju Bajāri (julija.bajare@leinonen.lv, tel. 67358601).

Ja Jums interesē nodokļu tiesību aktu izmaiņas 2015. gadā Igaunijā un Lietuvā, lūdzu apmeklējiet Estonian news and Lithuanian news.


09.01.15


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services