Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Transfertcenas un ar to saistītie riski

Transfertcenas un tirgus cenas piemērošanas princips

Transfertcena ir cena (vērtība), ko piemēro darījumā starp saistītām pusēm, proti, starp Latvijas nodokļu maksātāju un tā saistīto ārvalsts uzņēmumu likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (UIN likums) noteiktās saistīto uzņēmumu definīcijas izpratnē.

Transfertcenai ir jāatbilst tirgus cenai – cenai, kas tiktu piemērota starp nesaistītiem uzņēmumiem līdzīgos darījumos, kuri veikti līdzīgos apstākļos.

Saskaņā ar UIN likumu tirgus cenas piemērošanas princips attiecas ne tikai uz darījumiem, ko Latvijas nodokļu maksātājs veic ar saistītajiem ārvalsts uzņēmumiem, bet arī ar:

 • saistītiem iekšzemes uzņēmumiem, kas veido kopā uzņēmumu grupu uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) mērķiem,
 • saistītajiem iekšzemes uzņēmumiem, kas atbrīvoti no UIN vai piemēro UIN atlaides;
 • fiziskām personām, kas saistīta ar Latvijas nodokļa maksātāju,
 • jebkuriem uzņēmumiem un personām, kas atrodas vai dibinātas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs.

Saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” Latvijas nodokļu maksātājiem, ja tā neto apgrozījums pārskata gadā pārsniedz 1 430 000 euro un darījuma summa augstāk minētajos gadījumos pārsniedz 14 300 euro, darījumu cenas atbilstību tirgus cenai jāpamato ar tā saukto transfertcenu dokumentāciju.

Tomēr jāņem vērā, ka UIN likums nosaka, ka apliekamais ienākums ir jāpalielina, ja uzņēmums ar saistītajiem uzņēmumiem veic sekojošus darījumus:

 • pērk preces vai pakalpojumus par cenām, kas augstākas par tirgus cenām,
 • pārdod preces vai pakalpojumus par cenām, kas zemākas par tirgus cenām,
 • veic cita veida savstarpējus darījumus (piemēram, procentu maksājumi par saņemtajiem aizņēmumiem, atlīdzība par intelektuālo īpašumu), kuros cena atšķiras no tirgus cenas (vērtības).

Tādējādi, jebkurā gadījumā Latvijas nodokļu maksātājiem Valsts ieņēmumu dienesta (VID) audita gadījumā jāspēj pamatot, ka cenas darījumos ar saistītām personām atbilst cenām, kādas tiktu piemērotas līdzīgā darījumā ar savstarpēji nesaistītu uzņēmumu.

Nodokļu audits un statistika

Nodokļu maksātājam jāiesniedz VID transfertcenu dokumentācija latviešu valodā mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Nodokļu maksātāja darījumos ar saistītajām ārvalstu sabiedrībām piemērotās cenas (transfertcenas) VID var pārbaudīt piecu gadu laikā pēc nodokļa nomaksas termiņa, bet pārējos UIN likumā paredzētajos gadījumos, kuros jāpiemēro tirgus cenas, auditēšanas termiņš ir trīs gadi.

Šobrīd VID pastiprināti pievērš uzmanību Latvijas nodokļu maksātāju darījumiem ar saistītajām pusēm un transfertcenām, veicot dažādus kontroles pasākumus (tematiskā pārbaude, informācijas pieprasījums, nodokļu audits).

Latvijas Republikas Augstākā Tiesa ir pieņēmusi lēmumus jau 3 lietās, strīdos starp VID un nodokļu maksātāju par transfertcenām. Papildus vēl tiesā šobrīd ir 9 procesā esoši strīdi par transfertcenām.

Biežāk pieļautās kļūdas attiecībā uz transfertcenu dokumentāciju ir:

 • nav pietiekami izmantoti salīdzināmie dati ar neatkarīgiem uzņēmumiem vai izmantotie dati nav aktualizēti,
 • salīdzināmo datu atlasē nav ņemti vērā visi ietekmējošie faktori (funkcijas, riski) vai arī nav izmantoti iekšējie salīdzināmie darījumi ar nesaistītajiem uzņēmumiem,
 • nav pietiekams pamatojums izvēlētai metodei darījuma tirgus cenas noteikšanai,
 • grupas transfertcenu dokumentācija nav adaptēta Latvijas uzņēmuma darbībai.

Konsultāciju daļas kontakti

Mēs labprāt Jums palīdzētu jautājumā par transfertcenām un nepieciešamās dokumentācijas izstrādāšanu.


Ja Jums interesē jaunumi nodokļu, darba un citos ar uzņēmējdarbību saistītos tiesību aktos Igaunijā un Lietuvā, lūdzu apmeklējiet http://leinonen.ee/news un http://leinonen.lt/news/news-2015.


25.06.15


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services