Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Transfertcenas - vai esam gatavi auditam ?

Nodokļu administrācijas auditu rezultāti

Saskaņā ar Latvijas Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju 55% no visiem nodokļu administrācijas papildus iekasētajiem nodokļiem 2015. gadā bija pievienotās vērtības nodoklis. Tomēr, 11% jeb 26.4 miljoni euro bija papildus aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis, tai skaitā nozīmīga daļa par darījumu tirgus vērtību korekcijām.

Laikā no 2011. līdz 2015. gadam pirmā līmeņa (rajona un pilsētu) tiesās ir izskatītas 14 lietas par darījumu tirgus vērtībām, otrā līmeņa jeb apgabaltiesās- 5 lietas un 2 lietas par darījumu tirgus vērtībām ir nonākušas Augstākās tiesas izskatīšanā. Tas ir svarīgs rādītājs, ņemot vērā, ka Latvijas nodokļu maksātāji parasti neizrāda lielu degsmi tiesāties (tikai apmēram 3% no visiem Valsts ieņēmumu dienesta lēmumiem tiek pārsūdzēti augstākā instancē).

Īss kopsavilkums Latvijas prasībām par darījumu tirgus vērtības dokumentācijas noformēšanu

Saskaņā ar likumu “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (turpmāk- UIN likums) visiem darījumiem ar saistītām personām ir jāatbilst tirgus cenām.

Tirgus cenu princips nozīmē, ka darījuma cenai starp saistītām personām ir jāatbilst cenai, kas tiktu piemērota tādā pašā darījumā, kas tiktu veikts starp nesaistītām personām tādos pašos apstākļos.

UIN likumā noteikts, ka cenām, ko piemēro Latvijas nodokļu maksātāji, ir jāatbilst tirgus cenām darījumos ar sekojošām personām:

  • ar saistītu ārvalstu sabiedrību,
  • ar saistītu sabiedrību, ar kuru nodokļu maksātājs veido uzņēmumu grupu UIN likuma izpratnē,
  • ar sabiedrību, kas ir atbrīvota no UIN vai kura izmanto citos Latvijas likumos noteiktās uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides,
  • ar saistītu fizisko personu,
  • jebkuru personu, kas ir reģistrēta vai atrodas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs un teritorijās.

Latvijas nodokļu maksātājam, ja tā neto apgrozījums pārskata gadā pārsniedz 1 430 000 euro un darījuma summa ar saistīto personu pārsniedz 14 300 euro, darījumu cenas atbilstību tirgus cenai jāpamato ar darījumu tirgus vērtības dokumentāciju. Dokumentācijā jāsniedz informācija par nozari, kurā saimniecisko darbību veic sabiedrība, par tirgiem, par pašu sabiedrību un grupu, kurā tā ietilpst, par darījumos veiktajām funkcijām, uzņemtajiem riskiem un izmantotajiem (iesaistītajiem) aktīviem u.c. informācija.  

Transfertcenu audita procedūras un sodi  

Nodokļa maksātājam ir pienākums sagatavot transfertcenu dokumentāciju latviešu valodā, tā ir jāiesniedz nodokļu administrācijai ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja nodokļa maksātājs šajā laikā dokumentāciju neiesniedz, nodokļu administrācija var novērtēt ar saistītām personām veikto darījumu cenas, vadoties no nodokļu administrācijas rīcībā esošajām ziņām.

Nodokļu administrācijai ir tiesības veikt transfertcenu auditu par darījumiem starp saistītiem uzņēmumiem, no kuriem viens uzņēmums ir ārvalsts uzņēmums, koriģēt UIN deklarācijā norādītās summas un piemērot soda naudu 5 gadu laikā pēc tiesību aktos noteiktā nodokļa maksāšanas termiņa iestāšanās. Turpretī par darījumiem, kuros saistītie uzņēmumi ir Latvijas uzņēmumi, attiecas 3 gadu audita periods. Ja audita rezultātā tiek veikta apliekamā ienākuma korekcija un tiek aprēķināts papildus maksājamais nodoklis, tiks aprēķināta arī kavējuma nauda 0.05% no papildus maksājamās nodokļa summas un soda nauda 20 % līdz 30% apmērā no samazinātās nodokļa summas,

Ja nodokļu maksātājs ir veicis darījumus ar saistītām pusēm saskaņā ar iepriekšējo vienošanos ar nodokļu administrāciju par darījuma tirgus cenas noteikšanu, nodokļu administrācijai audita laikā nav tiesību veikt šo cenu korekciju.


16.03.16


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services