Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Valsts atbalsts uzņēmējiem saistībā ar COVID19

2020.gada 20.martā Saeima pieņēma likumu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību“.

Likuma mērķis ir noteikt pasākumus valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, īpašos atbalsta mehānismus, kā arī izdevumus, kas tieši saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanu. Zemāk esam apkopojuši informāciju par pieejamiem atbalsta veidiem.

Krīzes skarto nozaru saraksts tiks apstiprināts ar Ministru kabineta noteikumiem un kā norāda valdība, nozaru saraksts var tikt pārskatīts un mainīts, atkarībā no situācijas valstī.

ATBALSTA VEIDS

APRAKSTS

Atbalsts krīzes skartām nozarēm

Nodokļu samaksas termiņa pagarinājums

Krīzes skarto nozaru nodokļu maksātājam ir tiesības pieteikties nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam. Tā pat, piešķirt termiņa pagarinājumu var lūgt arī tie nodokļu maksātāji, kuriem nokavētajiem nodokļu maksājumiem jau ir piešķirts termiņa pagarinājums saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”, pie nosacījuma, ja termiņa kavējums radies COVID-19 rezultātā.

Lai pretendētu uz termiņa pagarinājumu, nodokļu maksātājam ir jāiesniedz motivēts iesniegums. Iesniegšanas termiņš – divu mēnešu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās vai šā likuma spēkā stāšanās dienas.

Nodokļu administrācijai ir tiesības nokavēto nodokļu maksājumu samaksu:

-       sadalīt termiņos vai

-       atlikt uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas.

Nokavētajam nodokļu maksājumam, kura samaksai ir piešķirts nodokļu samaksas termiņa pagarinājums, nokavējuma nauda netiek aprēķināta.

Atbalsts darba algas izmaksām

Dīkstāves pabalsts paredzēts krīzes skarto nozaru darba devēju darbiniekiem, kuri netiek nodarbināti vai arī atrodas dīkstāvē.

Dīkstāves pabalsta apmērs: 75% no iepriekšējo sešu mēnešu vidējās izpeļņas, bet ne vairāk kā 700 euro apmērā par kalendāro mēnesi. Dīkstāves pabalstu neapliek ar iedzīvotāju ienākumu nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Dīkstāves pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, ja tā saņemšanas laikā darba devējs pieņem darbā jaunus darbiniekus.

Dīkstāves pabalsta apmēru un piešķiršanas kārtība tiks noteikta MK noteikumos.

Valsts un pašvaldības iestādes atbrīvo vai samazina nomas maksu

 

Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī kapitālsabiedrības uz likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu. Tāpat varēs nepiemērot kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Atbalsta pasākumi neatkarīgi no nozares

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Saimnieciskās darbības veicējiem tiesības neveikt noteiktos iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumus no saimnieciskās darbības ienākuma par 2020.gadu.

Pievienotās vērtības nodoklis

Laikā no šā gada 1. aprīļa līdz 31. decembrim pārmaksātais pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiks atmaksāts īsākā periodā ne kā to paredz PVN likuma normas. Tādējādi radot brīvus finanšu līdzekļus COVID-19 vīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanai.

Padziļinātās sadarbības programma

VID šajā, 2021., 2022. un 2023. gadā ir tiesīgs nepieņemt negatīvu lēmumu attiecībā uz padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku, ja to ir ietekmējusi COVID-19 krīze un padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks nodrošina pierādījumus objektīvo apstākļu esībai.

Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata iesniegšanas termiņš pagarināts

Pagarināts 2019.gada pārskata iesniegšanas termiņš (attiecīgi par 3 vai 4 mēnešiem) Gada pārskatu un konsolidēto gadu pārskata likuma subjektiem, kā arī biedrībām, nodibinājumiem, un reliģiskām organizācijām.

 

 

Akcīzes nodoklis

Atļauts realizēt akcīzes preces, izmantojot distances līgumu, izņemot tabakas izstrādājumus un elektroniskajās cigaretēs izmantojamos šķidrumus. Aizliegts realizēt alkoholiskos dzērienus personām, kuras jaunākas par 18 gadiem, un laikā no pulksten 22.00 līdz 8.00

COVID-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā spirts, kuru izmanto spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekļu ražošanai, var būt nedenaturēts.

Akcīzes nodokļa nodrošinājuma samazinājumu:

-       līdz 90% tiesības saņemt komersantiem, kuriem ir speciāla atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai un kuri veic spirta ražošanu. Šiem komersantiem, izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu, jāinformē VID par spirta ražošanas procesa sākšanu ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms spirta ražošanas procesa sākšanas.

-       100% apmērā, ja dezinfekcijas līdzekļa ražotājs, pamatojoties uz VID izsniegtu atļauju alkoholisko dzērienu iegādei, pats ievedīs vai saņems spirtu no citas dalībvalsts, piemēro.

Nekustamā īpašuma nodoklis

Pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt no likuma par nekustamā īpašuma nodokli atšķirīgus nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņus, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros. Šīs tiesības pašvaldība var īstenot, gan pieņemot lēmumu par visiem nodokļa maksātājiem, gan nosakot noteiktas nodokļa maksātāju kategorijas. Lēmumu pašvaldībām publiski ir jādara zināmu nodokļu maksātājiem.

Kredīta garantijas atbalsts uzņēmējiem

Valsts attīstības finanšu institūcija ALTUM, ļauj uzņēmumiem izmantot atbalsta instrumentus – kredītu garantijas, kā arī aizdevumus krīzes risinājumam.

Garantiju nosacījumi (programmā uz katriem 10-15 miljoniem eiro riska seguma ir iespēja sniegt atbalstu ap 100 miljonu eiro apmērā):

1)   Atbalstāmais uzņēmums - mazie un vidējie komersanti, lielie uzņēmumi;

2)   Nav nonācis finanšu grūtībās līdz COVID-19 krīzei;

3)   Garantijas apmērs līdz 50%;

4)   Garantijas maksimālā summa līdz 5 miljoniem eiro vienam uzņēmumam;

5)   Garantijas maksimālais termiņš ir līdz 2 gadiem;

6)   Garantija tiek izsniegta par esošām saistībām (investīciju aizdevumi, finanšu līzingi), kredītiestādei atliekot pamatsummas maksājumus līdz diviem gadiem;

7)   Garantija var tikt izsniegta arī par apgrozāmo līdzekļu aizdevumu līdz trīs gadiem (gan uzņēmumam uzņemoties jaunas saistības, gan restrukturizējot esošo kredītiestādes piešķirto apgrozāmo līdzekļu aizdevumu).

Aizdevumu nosacījumi krīzes risinājumam (programmā uz katriem 25 miljoniem riska seguma iespēja sniegt atbalstu ap 100 miljonu eiro apmērā):

1)   Atbalstāmais uzņēmums - mazie un vidējie komersanti, lielie uzņēmumi;

2)   Nav nonācis finanšu grūtībās līdz COVID-19 krīzei;

3)   Aizdevums jaunu apgrozāmo līdzekļu finansēšanai;

4)   Maksimālā summa līdz 1 miljonam eiro vienam uzņēmumam;

5)   Maksimālais termiņš līdz 3 gadiem;

6)   Pamatsummas labvēlības periods līdz 12 mēnešiem;

7)   Būtiski samazinātas nodrošinājuma prasības;

8)   Samazināta/subsidēta % likme.


23.03.20


Author:

Inga Jomanta

Senior Tax Advisor

Mobile: +37123995382

Email: inga.jomanta(at)leinonen.lv

Līga Treilone

Senior Tax Advisor

Mobile: +37123995387

Email: liga.treilone(at)leinonen.lv

Antons Zagdajs

Legal Advisor

Mobile: +37124229113

Email: antons.zagdajs(at)leinonen.lv

Latest articles

26

Mar

Hoping for the best, preparing for the worst...

8

Jun

Stāsies spēkā pienākums ārvalstu komersantu filiālēm, pārstāvniecībām un...

8

May

Darba devējs varēs maksāt 70% no algas dīkstāves...

Sazināties ar mums

Email again:
Services