No 2021.gada 1.jūlija jāmaksā minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

No 2021.gada 1.jūlija spēka stājās grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” un ar šiem grozījumiem tiek ieviestas minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (minimālās iemaksas).

Kāds ir minimālais iemaksas objekts?
Minimālo iemaksu objekts ceturksnī ir trīs Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas (2021.gada minimālā mēneša alga ir 500 eiro) – 1500 eiro.

Ja alga ir mazāka par Ministru kabineta noteikto minimālo algu 500 eiro mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī, darba devējam (t.sk. pašnodarbinātajam un mikrouzņēmuma nodokļa maksātājam) par darba ņēmējiem jāmaksā minimālās iemaksas.

Kā nosaka vai par darba ņēmēju tiek veiktas minimālās iemaksas?
Ja darbinieks ir nodarbināts pie vairākiem darba devējiem vai vienlaikus ir darba ņēmējs un pašnodarbinātais, ienākumus summē, lai noteiktu, vai tie ir minimālajā apmērā.

Ja persona vienlaikus ir darba ņēmējs un pašnodarbinātais, tad minimālās iemaksas būs jāpiemaksā tikai darba devējam.

Ja darbinieks ir nodarbināts pie vairākiem darba devējiem un kopējie darba ņēmēja ienākumi nesasniedz minimālās iemaksas, tad katram darba devējam būs jāpiemaksā iemaksu daļa proporcionāli darbinieka noteiktajai algai un proporcionāli laikam, kurā šis darbinieks ir darba ņēmēja statusā pie attiecīgā darba devēja.

Kā tiks aprēķinātas minimālās iemaksas?
Minimālās iemaksas, kas papildus jāveic darba devējam un pašnodarbinātajam, aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām un līdz trešā mēneša 20. datumam paziņo par šīm iemaksām Valsts ieņēmumu dienestam (VID).

VSAA triju mēnešu laikā pēc kalendāra gada beigām veic minimālo iemaksu pārrēķinu, ņemot vērā minimālo obligāto iemaksu objektu gadam, un informē VID par darba devēja un pašnodarbinātā pārmaksātajām minimālajām iemaksām.

Tātad par minimālajām iemaksām tiks nosūtīti paziņojumi gan par ceturkšņiem, gan kopumā par gadu, un darba devējam par katru ceturksni vajadzēs veikt maksājumus, lai izpildītu likuma prasību par minimālajām iemaksām.

Pirmo informāciju par minimālajām iemaksām darba devēji saņems pēc 2021. gada 20. decembra – par šī gada trešo ceturksni. Savukārt par 2021.gadu pārrēķinu VSAA veiks līdz 2022. gada 23. martam.

VID informāciju par aprēķinātajām minimālajām iemaksām nosūtīs Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Darba devējam ir pienākums līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas dienas veikt minimālās iemaksas par darba ņēmējiem.

Piemērs

Darbiniekam ir deklarēta darba alga 2021. gada jūlijā – 300 eiro, augustā – 300 eiro, septembrī – 500 eiro. Kopā 1100 eiro.

Līdz 2021. gada 20. decembrim VSAA aprēķina minimālās iemaksas ceturksnī. 2021.gada 21. decembrī darba devējs EDS saņem informāciju par darbiniekam aprēķinātajām minimālajām iemaksām.

Darba devēja papildus saistības: no 400 eiro (1500 eiro – 1100 eiro) VSAOI 136,36 eiro (34,09% no 400 eiro)

Darba devējam papildus VSAOI saistības jāmaksā līdz 2022. gada 23. martam.

Kādos gadījumos nav jāveic minimālās iemaksas?
Minimālās iemaksas nav jāveic par sekojošiem darba ņēmējiem:

1)   notiesāto, kas tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā;
2)   personu, kura ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi);
3)   personu ar I un II grupas invaliditāti;
4)   personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļu grāmatiņā ir reģistrēts bērns, kas nav sasniedzis triju gadu vecumu;
5)   personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļu grāmatiņā ir reģistrēti trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu;
6)   personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļu grāmatiņā ir reģistrēts nepilngadīgs bērns, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīts par personu ar invaliditāti;
7)   personu līdz 24 gadu vecumam, kura mācās vispārējās, profesionālās, augstākās (pilna laika studijās) vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad attiecīgā persona ir pārtraukusi mācības vai studijas;
8)   personu, kuru nodarbina darba devējs, kas reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;
9)   personu, kura ir pakļauta sociālās atstumtības riskam un kuru nodarbina darba devējs, kam piešķirts sociālā uzņēmuma statuss;,
10) personu, kura sniedz valsts finansētu pavadoņa (bērnam līdz 18 gadu vecumam) vai asistenta pakalpojumu vai pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam, vai Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta ietvaros finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija lūdzam sazināties ar Leinonen.

Informāciju sagatavoja Leinonen Latvija, Nodokļu un Juridisko konsultāciju departaments.

Recent Posts

martā 2, 2023

Atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai

Šī gada 22. februārī tika atklātas pirmās trīs Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējiem: “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, kuras mērķis ir veicināt…

Continue reading
janvārī 11, 2023

ATBALSTS UZŅĒMUMIEM KARA RADĪTO SEKU MAZINĀŠANAI

Jau vairāk kā mēnesi uzņēmējiem atvērta pieteikšanās valsts atbalsta programmām, kas izveidotas ar mērķi mazināt Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku. Atbalsta…

Continue reading
janvārī 11, 2023

BIZNESS LATVIJĀ

UZŅĒMUMA DIBINĀŠANA Latvijā atbilstoši Komerclikumam pastāv vairākas komercdarbības formas. Populārākās no tām: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ārvalstu sabiedrības filiāle, pastāvīgā pārstāvniecība. Katrai formai ir savi…

Continue reading