Ārzemnieku nodarbināšana Latvijas Republikā

Rakstā izklāstīti būtiskākie soļi, kā arī sniegts skaidrojums par termiņuzturēšanās atļaujas uz nodarbinātības pamata iegūšanas procesu Latvijas Republikā ārzemniekiem.

Kas ir ārzemnieks?
Atbilstoši Imigrācijas likumā[1] sniegtai definīcijai, ārzemnieks ir persona, kura nav Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis. Imigrācijas likums izdala divas ārzemnieku kategorijas:

o   ārzemnieks no Eiropas Savienības (turpmāk tekstā – “ES”) dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk tekstā – “EEZ”) valsts un Šveices Konfederācijas valsts;

o   ārzemnieks no trešās valsts — jebkuras valsts, izņemot ES dalībvalsti, EEZ valsti un Šveices Konfederāciju, pilsonis.

ES, EEZ un Šveices Konfederācijas pilsoņu nodarbināšana
Jebkurš ES dalībvalsts, EEZ valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis bauda ES pilsoņu pārvietošanās un uzturēšanās brīvību. Tādējādi, šiem ārzemniekiem nav nepieciešams iegūt tiesības uz nodarbinātību un darba tiesiskās attiecības Latvijā tie drīkst uzsākt, noslēdzot darba līgumu.

Jāņem vērā, ja minētās personas vēlās uzturēties Latvijā ilgāk par 3 mēnešiem, tām ir pienākums Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk tekstā – “PMLP”) saņemt ES pilsoņa reģistrācijas apliecību.

Trešo valstu pilsoņu nodarbināšana
Lai trešās valsts pilsoņus varētu nodarbināt Latvijas Republikā, personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir jāiegūst termiņuzturēšanās atļauju ar tiesībām uz nodarbinātību Latvijas Republikā. Tiesību uz nodarbinātību apjoms, ir atkarīgs no termiņuzturēšanās atļaujas pieprasījuma pamata. Ārzemniekam var piešķirt tiesības uz nodarbinātību:

o   ar ierobežojumiem, slēdzot darba līgumu ar noteiktu darba devēju, noteiktā specialitātē (profesijā) vai uz nepilnu darba laiku vai slēdzot citu civiltiesisku līgumu (piemēram – uzņēmuma līgumu);

o   komercdarbības veikšanai, ja persona ir individuālais komersants, komercreģistrā reģistrēts valdes vai padomes loceklis, prokūrists, administrators, likvidators vai personālsabiedrības biedrs, kam ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, vai persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai pašnodarbināta persona;

o   bez ierobežojumiem.

Augsti kvalificētus darbiniekus darba devējs var nodarbināt uz Eiropas Savienības zilās kartes pamata. Eiropas Savienības zilā karte ir termiņuzturēšanās atļauja, ko Latvijas Republikā izsniedz ārzemniekam, kurš tiek nodarbināts un par nolīgto samaksu veic noteiktu darbu darba devēja vadībā Latvijas Republikā, kā arī ir ieguvis augstāko izglītību studiju programmā, kuras ilgums ir vismaz trīs gadi, attiecīgajā specialitātē vai darba līgumā noteiktajā nozarē vai kuram ir vismaz piecu gadu profesionālā pieredze darba līgumā noteiktajā specialitātē vai nozarē.

Kāda ir ārzemniekam – trešās valsts pilsonim noteiktā minimālā mēnešalga?
Ņemot vērā, ka ienākums no algotā darba parasti ir vienīgais iztikas nodrošinājums ārzemniekam, tad noteiktās minimālās darba algas apmērs būtiski atšķiras no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēra. Minimālā mēnešalga trešās valsts pilsonim, atkarībā no termiņuzturēšanās atļaujas pamata ir šāda:

o   ar nodarbinātību saistītai personai 1004 euro pirms nodokļu nomaksas;

o   personai, kas pretendē saņemt Eiropas Savienības zilo karti – EUR 1506 pirms nodokļu nomaksas;

o   komercreģistrā reģistrētai amatpersonai, individuālajam komersantam un pašnodarbinātai personai – EUR 2008 pirms nodokļu nomaksas.

Process trešās valsts pilsoņa nodarbināšanai Latvijas Republikā


1.       
Nepieciešamo darbinieku apzināšana
Darba devējam būtu jādefinē no trešās valsts nepieciešamo darbinieku skaitu, darbinieka amatu, darba izpildes vietu un darba algu. Darba devējam ir jānosaka prasības potenciālā darbinieka kandidāta kvalifikācijai katram amatam – izglītība, vai darba pieredze noteiktajā amatā.

2.       Vakances reģistrācija Latvijas Republikas Nodarbinātības valsts aģentūrā (kad atbilstoši)
Atbilstoši definētajiem kritērijiem darba devējs sastāda vakances pieteikumu Nodarbinātības valsts aģentūrai (turpmāk tekstā – “NVA”). Vakances reģistrāciju ir iespējams pieteikt bez maksas, attālināti, aizpildot NVA adresētu pieteikuma veidlapu portālā http://www.latvija.lv/ 

Vakances pieteikums nav nepieciešams, ja darba devējs plāno nodarbināt darbinieku uz Eiropas Savienības zilās kartes pamata.

3.       Darba devējs iesniedz izsaukuma pieprasījumu PMLP
Ja vakance pēc reģistrēšanas NVA ir brīva ne mazāk kā 10 darba dienas un darba devējs ir ieguvis pārliecību par kandidāta – trešās valsts pilsoņa atbilstību vakancē pieteiktajam amatam un izvirzāmajām prasībām, vai ja vakanci nav nepieciešams reģistrēt NVA, tad darba devējs iesniedz PMLP izsaukuma pieprasījumu, ar kuru konkrēts trešās valsts pilsonis tiek uzaicināts tikt nodarbināts Latvijas Republikā pie konkrētā darba devēja.

Vienlaikus ar izsaukuma pieprasījuma iesniegšanu, darba devējs iesniedz PMLP darba līgumu vai tā projektu un, ja ārzemnieka profesija nav reglamentēta, iesniedz ārzemnieka izglītības dokumentus, vai pieredzes apliecinājumu par darbu noteiktajā amatā. Ja ārzemnieka profesija ir reglamentēta – darba devējam ir jāsniedz kvalifikācijas dokumenta atzīšanas apliecība vai līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām.

Darba devējs ir tiesīgs izsaukuma pieprasījumā iekļaut ārzemnieka ģimenes locekļus – laulāto un nepilngadīgus bērnus, ja tie plāno ieceļot un uzturēties Latvijas Republikā kopā ar ārzemnieku.

Vēršam uzmanību, ka darba devējs visā darbinieka termiņuzturēšanās atļaujas derīguma laikā uzņemas atbildību par ārzemnieka izbraukšanu no valsts noteiktajā laikā, kā arī, ja nepieciešams, nodrošina ar ārzemnieku veselības aprūpi, uzturēšanos Latvijas Republikā un atgriešanos mītnes zemē saistīto izdevumu segšanu.

Par izsaukuma pieprasījumu darba devējs samaksā valsts nodevu.

4.       Ārvalstnieks iesniedz nepieciešamos dokumentus
Pēc izsaukuma apstiprinājuma PMLP, ārzemnieks ir tiesīgs iesniegt nepieciešamos dokumentus termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanai. Izsaukuma pieprasījumu PMLP apstiprina 5 līdz 10 darba dienu laikā.

Ārzemnieks, kas pretendē uz ES zilās kartes saņemšanu, nepieciešamos dokumentus drīkst iesniegt jebkurā no PMLP teritoriālajām nodaļām Latvijas Republikas teritorijā.

Savukārt, ārzemnieks, kas pretendē uz termiņuzturēšanās atļaujas iegūšanu uz nodarbinātības pamata, vienā no ārvalstīs esošajām Latvijas Republikas diplomātiskajām vai konsulārajām pārstāvniecībām pēc iepriekšējā pieraksta personiski iesniedz dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai.

Ārzemnieks diplomātiskai vai konsulārās pārstāvniecības amatpersonai uzrāda pases oriģinālu (pases derīguma termiņam ir jābūt ilgākam par 6 mēnešiem) un iesniedz:

o   visu pases lapaspušu kopijas,

o   PMLP īpašās formas aizpildītu anketu,

o   krāsainu pases izmēra fotogrāfiju,

o   izziņu par nesodāmību,

o   darba līguma oriģinālu,

o   rakstisku atļauju deklarēt dzīvesvietu noteiktajā adresē Latvijas Republikā.

Gadījumā, ja termiņuzturēšanās atļaujas iegūšanai pretendē ārzemnieka ģimenes locekļi, papildus ārzemnieks iesniedz:

o   katra ģimenes locekļa pases visu lapaspušu kopijas,

o   dokumentus, kas apliecina radniecību (laulātiem – laulības apliecība, lejupējiem – dzimšanas apliecība),

o   dokumentus, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu katram ārzemnieka ģimenes loceklim vienam gadam,

o   PMLP īpašās formas aizpildītu anketu katram ģimenes loceklim,

o   krāsainu pases izmēra fotogrāfiju katram ģimenes loceklim,

o   izziņu par nesodāmību katram ģimenes loceklim, kas vecāks par 14 gadiem.

Ārzemnieks apmaksā valsts nodevas par katru termiņuzturēšanās atļaujas pieprasījuma pieteikumu.

Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā un PMLP pieņem dokumentus latviešu, angļu, franču, vācu vai krievu valodās. Dokumentu oriģināliem, kas sastādīti citās svešvalodās, ir jābūt pievienotiem attiecīgi apstiprinātiem notariāliem tulkojumiem latviešu valodā. Publiskiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem atbilstoši starptautiskām tiesību normām.

Dokumentu izskatīšanas termiņš (30 dienas, 10 darba dienas, vai 5 darba dienas) ir atkarīgs no samaksātās valsts nodevas summas.

5.       Ārzemnieks PMLP noformē personas apliecību pēc pozitīva PMLP lēmuma saņemšanas
Pēc PMLP pozitīva lēmuma par uzturēšanās tiesību ar tiesībām uz nodarbinātību piešķiršanu ārzemniekam, ārzemniekam ar derīgu ceļošanas dokumentu un vīzu personiski ir jāierodas PMLP un jānoformē personas apliecība (tajā skaitā arī ģimenes locekļiem, kas saņēma pozitīvu lēmumu par uzturēšanās atļaujas piešķiršanu).

Papildus, ārzemniekam (un katram ģimenes loceklim) ir jāuzrāda ārsta-rentgenologa atzinums par tuberkulozes neesamību un veselības apdrošināšanas polise. Turklāt, termiņuzturēšanās atļaujas saņēmušajiem ārzemniekiem vienlaikus ir jādeklarē sava dzīves vieta.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde izsniedz termiņuzturēšanās atļauju uz 5 gadiem, ar ikgadējo reģistrāciju. Veicot ikgadējo termiņuzturēšanās atļaujas reģistrāciju, PMLP pārbauda iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu un veikto iemaksu apjomu no summām, kas tika norādītas dokumentos, pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka katrs termiņuzturēšanās atļaujas pieprasījuma gadījums ir izvērtējams individuāli, atkarībā no uzaicinātāja un ārzemnieka subjektīviem kritērijiem. Līdz ar ko, šis raksts nevar kalpot par izsmeļošu instrukciju, kā rīkoties, pieprasot termiņuzturēšanās atļauju, bet sniedz tikai praktisku ieskatu termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanas procesā. Lai saņemtu Jūsu konkrētam gadījumam atbilstošu konsultāciju, lūgums sazināties ar mums.

[1] Imigrācijas likums: Latvijas Republikas likums. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 169, 20.11.2002.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 24, 27.12.2002.

Nesen publicētie raksti

novembrī 22, 2023

Finanšu pārskati ārvalstu filiālēm un pārstāvniecībām Latvijā: Prasības un termiņi.

”Grāmatvedības likums” attiecas arī uz ārvalstu komersantu filiālēm un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām Latvijā, un šī likuma 18.pantā teikts, ka par katru pārskata gadu sagatavo gada pārskatu,…

Turpināt lasīt
novembrī 2, 2023

Mans grāmatvedis mani lūdz aizpildīt KYC veidlapu, kāpēc?

Mūsdienu ekonomiskajā sistēmā ārpakalpojumu grāmatvežu loma, nodrošinot finanšu pārredzamību un atbilstību, kļuvusi arvien svarīgāka. Baltijas valstīs, tāpat kā daudzās citās jurisdikcijās, ārpakalpojuma grāmatvežiem ir pienākums…

Turpināt lasīt
oktobrī 26, 2023

Valdes locekļa domājamais ienākums un nodokļi

Bieži vien uzņēmumu grupas ietvaros tiek ieceltas amatpersonas, parasti valdes locekļi, kuras nodrošina saimnieciskās darbības veikšanu vairākās grupas komercsabiedrībās un dažādās valstīs. Līdz ar to,…

Turpināt lasīt